CZ EN

Dokumentační bulletin 8/2013

  • V tomto čísle jsou z českých titulů odborných časopisů podchycena např. témata hlavní legislativní změny v oblasti daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí v roce 2012, důchody a jiné podobné dávky z produktů spoření na stáří z hlediska daně z příjmů fyzických osob, vývoj životní úrovně osob v důchodovém věku, nekalá soutěž podle nového občanského zákoníku, zaměstnanci účastní nemocenského a zdravotního pojištění v roce 2013, přidružení k EU po Lisabonské smlouvě, obecná a specifická pravidla proti zneužívání v jednotlivých zemích EU, dopad rekodifikace soukromého práva do daňové oblasti, dosažení daňového zvýhodnění zneužitím práva, daňová hlediska nelegálního zaměstnávání, úprava kompetencí celních orgánů při vymáhání duševního vlastnictví a spojené osoby v daních. V angličtině je napsán článek týkající se rozsudku českého Ústavního soudu ve věci tzv. slovenských penzí a možných důsledků rozsudku.
  • Ze zahraničních zdrojů se upozorňuje např. na články z německy psaného tisku na téma zkušenosti se společným auditem ve Francii, zákon o modernizaci předpisů upravujících obchodní vztahy se zahraničím, výhledové posilování trendu zvyšování účasti státu na velkých a významných evropských firmách, povinnost internetových obchodních platforem sdělit finanční správě údaje o svých uživatelích a daňová konstrukce Double Irish with a Dutch Sandwich. Z anglicky psaných statí je upozorněno na články, věnující se např. tématům regulátoři srovnávají krok s bankami a řešení příjmové nerovnosti, monetární závazky a fiskální diskrece, ceny rezidenčních nemovitostí v zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy, redistribuční účinky v systému duálního zdanění příjmu a význam a přínos Hartzových reforem v rámci strukturálních změn trhu práce v Německu. Dva příspěvky předních amerických ekonomů ke stému výročí založení americké centrální banky pokrývají jak historii této celosvětově významné instituce, tak aktuální problémy týkající se stability amerického finančního sektoru. Rusky psané články jsou věnovány světovým tendencím reformování penzijních systémů a národním šampionům ve struktuře ruského trhu bankovních služeb. Slovenský článek se vztahuje k nereálnosti krytí světových měn zlatem.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář