CZ EN

Závěrečný účet kapitoly 312 (Ministerstva financí) za rok 2012

OBSAH: 

 1. Struktura kapitoly 312 – MF a hlavní řešené úkoly
 2. Schválený rozpočet kapitoly MF na rok 2012 a rozpočtová opatření
 3. Výsledky hospodaření kapitoly 312 – MF k 31. 12. 2012
  • 3.1. Přehled plnění základních ukazatelů rozpočtu kapitoly 312 – MF 
   • 3. 1. 1. Souhrnný přehled plnění závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly 312 - MF 
   • 3. 1. 2. Celková povinnost plnění rozpočtu příjmů, celkový rozpočet výdajů
   • 3. 1. 3. Stav rezervních fondů organizačních složek státu kapitoly 312 - MF
   • 3. 1. 4. Přehled plnění vybraných ukazatelů kapitoly 312 – MF k 31. 12. 2012
  • 3. 2. Příjmy 
   • 3. 2. 1. Daňové příjmy 
   • 3. 2. 2. Nedaňové příjmy,
   • 3. 2. 3. Kapitálové příjmy
   • 3. 2. 4. Přijaté transfery 
  • 3. 3. Výdaje 
   • 3. 3. 1. Celkové výdaje 
    • 3. 3. 1. 1.  Nároky z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu (NNV)  
   • 3. 3. 2. Kapitálové výdaje 
   • 3. 3. 3  Běžné výdaje 
   • 3. 3. 4. Výdaje na financování programů reprodukce majetku 
   • 3. 3. 5. Plnění specifických a průřezových ukazatelů rozpočtu výdajů 
   • 3. 3. 6. Rovnoměrnost čerpání výdajů, nákladovost, efektivnost 
 4. Majetkové účasti státu
 5. Výsledky vnějších a vnitřních kontrol provedených v kapitole 312 – MF 
  • 5. 1. Vnější kontroly  
  • 5. 2. Vnitřní kontroly  
 6. Shrnutí základních informací 

Včetně Příloh č.1 - 19

Zpráva o hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly 312 - Ministerstvo financí k 31. 12. 2012

 

Schválený rozpočet kapitoly 312 - MF na rok 2012 obsahoval příjmy a výdaje těchto organizačních složek státu:  

 • Ministerstva financí (ústřední orgán)
 • Generální finanční ředitelství (GFŘ, resp. územní finanční orgány)
  • Pod pojmem územní finanční orgány (ÚFO) se rozumí 208 organizačních složek státu – 8  finančních ředitelství – účetních jednotek a v jejich působnosti  199 finančních úřadů a Specializovaný finanční úřad, který byl zřízen k 1. 1. 2012.
 • Generální ředitelství cel (GŘC, resp. Celní správa)
  • Generální ředitelství cel (GŘC) je samostatnou organizační složkou státu, jejíž strukturu tvoří 8 celních ředitelství a 54 celních úřadů.
 • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)
  • Organizační složka státu - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) vykonává svoji činnost prostřednictvím 8 územních pracovišť, která působí v sídlech krajských soudů a v hlavním městě Praze. Územní pracoviště zároveň zastřešují pracoviště odloučená v počtu 54, která působí ve většině sídel bývalých okresních úřadů.
 • Kancelář finančního arbitra (KFA)
  • Kancelář finančního arbitra (KFA) je organizační složkou státu a účetní jednotkou. V jejím čele je finanční arbitr, kterého jmenuje vláda na návrh ministra financí. Vláda jmenuje rovněž zástupce finančního arbitra.

Přílohy ke Zprávě o hospodaření s rozpočtovými prostředky kapitoly 312 - MF za rok 2012 (komplet ke stažení)

Přílohy

 • Příloha č. 1 - Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2012 - kapitola 312 – MF celkem
  • Příloha č. 1a) - Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2012 - Ministerstvo financí
  • Příloha č. 1b) - Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2012 - územní finanční orgány
  • Příloha č. 1c) - Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2012 - Generální ředitelství cel
  • Příloha č. 1d) - Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2012 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)
  • Příloha č. 1e) - Přehled rozpočtových opatření k 31. 12. 2012 - Kancelář finančního arbitra (KFA)
 • Příloha č. 2 a) - Přehled mezinárodních sporů - dohody o podpoře a ochraně investic
 • Příloha č. 2 b) - Přehled výdajů spojených s mezinárodními spory
 • Příloha č. 3 a) - Ministerstvo financí  - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2012
 • Příloha č. 3 b) - Územní finanční orgány - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu  k 31. 12. 2012
 • Příloha č. 3 c) - Generální ředitelství cel - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu  k 31. 12. 2012 
 • Příloha č. 3 d) - ÚZSVM - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2012
 • Příloha č. 3 e) - KFA - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu k 31. 12. 2012
 • Příloha č. 4 - Rovnoměrnost čerpání výdajů kapitoly 312 - MF v průběhu roku 2012
 • Příloha č. 5 - Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti organizačních složek státu financovaných z kapitoly 312 - MF (souhrn za kapitolu)
  • Příloha č. 5 a) - Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti Ministerstva financí
  • Příloha č. 5 b) - Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti územních finančních orgánů
  • Příloha č. 5 c) - Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti Generálního ředitelství cel
  • Příloha č. 5 d) - Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti -  ÚZSVM
  • Příloha č. 5 e) - Vývoj nákladovosti a efektivnosti činnosti -  KFA
 • Příloha č. 6 - Výkaz pro hodnocení  plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů - I. rozpočtové příjmy
 • Příloha č. 7 - Výkaz pro hodnocení  plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů - II. rozpočtové výdaje
 • Příloha č. 8 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění  rozpočtové skladby
 • Příloha č. 9 - Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu
 • Příloha č. 10 - Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků
 • Příloha č. 11 - Přehled výdajů OSS a příspěvků PO, transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly
 • Příloha č. 12 - Výdaje účelově určené na programové financování
 • Příloha č. 13 - Výdaje kapitoly na financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu
 • Příloha č. 14 - Výdaje kapitoly na financování společných programů v rámci finančních mechanismů a prostředků ČR ze státního rozpočtu
 • Příloha č. 15 - Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů/projektů České republiky, Evropské unie a finančních mechanismů
 • Příloha č. 16 - Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR a z finančních mechanismů
 • Příloha č. 17 - Kapitola 312 – MF - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2008 - 2012
  • Příloha č. 17 a) - Ministerstvo financí - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2008 - 2012
  • Příloha č. 17 b) - Územní finanční orgány - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2008 - 2012
  • Příloha č. 17 c) - Generální ředitelství cel - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2008 - 2012
  • Příloha č. 17 d) - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Vývoj plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v letech 2008 - 20112
  • Příloha č. 17 e) - Kancelář finančního arbitra - Plnění vybraných ukazatelů státního rozpočtu v roce 2012
 • Příloha č. 18 a) - Organizační schéma Ministerstva financí
 • Příloha č. 18 b) - Organizační schéma Generálního finančního ředitelství
 • Příloha č. 18 c) - Organizační schéma Generálního ředitelství cel
 • Příloha č. 18 d) - Organizační schéma Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
 • Příloha č. 18 e) - Organizační schéma Kanceláře finančního arbitra
 • Příloha č. 19 - Přehled akcí vedených v rámci programů reprodukce majetku v režimu individuálně posuzovaných výdajů

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář