CZ EN

Zpravodaj MF - 9/2014

Ministerstvo financí / Veřejné finance / Ekonomika

Informace k financování mateřských a základních škol zřizovaných obcemi v rámci RUD

Informace k financování mateřských a základních škol zřizovaných obcemi v rámci RUD

Vzhledem k častým dotazům ohledně financování mateřských a základních škol zřizovaných obcemi v rámci rozpočtového určení daní MF uvádí základní vysvětlení dané problematiky.

Celý obsah článku

Podprogram 298213

Podprogram 298213

Pravidla pro poskytování dotací z podprogramu 298213 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst (Programy kapitoly VPS).

  • Výzva obcím k podávání žádostí o poskytnutí dotace – podprogram 298213 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst - v termínu nejpozději do 5. prosince 2014.

Celý obsah článku

Informační materiál k nové právní úpravě oceňování majetku s otázkami ke konzultaci

Informační materiál k nové právní úpravě oceňování majetku s otázkami ke konzultaci

Veřejná konzultace 22.9.2014 - 8.10.2014
Záměrem nového zákona bude přizpůsobit právní úpravu v oblasti oceňování majetku právní úpravě v okolních rozvinutých zemích podle situace na volném trhu s využitím doporučených oceňovacích standardů. V souladu tím bude při oceňování majetku zákon nově rozlišovat účel, pro který bude ocenění zpracováváno. Zákon si klade za úkol jednoznačně definovat pojmy různých druhů cen, jejichž zaměňování vede v praxi k nesprávnému ocenění majetku.

Celý obsah článku

Komentář k určování obvyklé ceny (ocenění majetku a služeb)

Komentář k určování obvyklé ceny (ocenění majetku a služeb)

Komentář k určování obvyklé ceny - právní předpisy, způsoby ocenění majetku a služeb, rozdíly v definicích podle zákona o cenách a podle zákona o oceňování majetku, druhy cen, postup určení obvyklé ceny, ocenění movitého majetku cenou obvyklou pro potřeby státu a zvláštní případy, pro které cenu obvyklou nelze určit, včetně přílohy - modelový případ.

Celý obsah článku

Podmínky pro povolování loterií a jiných podobných her

Podmínky pro povolování loterií a jiných podobných her

Aktuálně vydané podmínky pro povolování.

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Pracovní tým RHSD pro daně a pojištění

Pracovní tým RHSD pro daně a pojištění

Pracovní tým Rady hospodářské a sociální dohody pro daně a pojištění řeší záležitosti spadající do působnosti RHSD, které se dotýkají daňového systému nebo systému veřejného pojištění v ČR.

Celý obsah článku

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 31.8.2014

Informativní přehled povolených zařízení - stav k 31.8.2014

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi připravil aktualizovaný informativní přehled technických herních zařízení v České republice, kterým Ministerstvo financí vydalo povolení. Přehled je aktuální k datu 31.8.2014 a celkový počet technických herních zařízení (EMR, IVT, LLS, VHP v kasinech atd.), včetně sázkových her v kasinu evidovaných bez rozdělení na technická a netechnická zařízení, dosahuje 57886 kusů.

Celý obsah článku

Seznam neplatných pokutových bloků

Seznam neplatných pokutových bloků

Ministerstvo financí publikuje Přehled odcizených, ztracených a zničených pokutových bloků - aktualizován ke dni 19. září 2014. Seznam bude pravidelně aktualizován.

Celý obsah článku

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.8.2014

Majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31.8.2014

Zdroj: MF - 20 - odbor Řízení státního dluhu a finančního majetku a 64 - odbor Právní služby

Celý obsah článku

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až srpen 2014

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až srpen 2014

K 31.8.2014 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 739,3 mld. Kč, celkové výdaje 754,1 mld. Kč a schodek hospodaření 14,8 mld. Kč (ve stejném období roku 2013 vykázán schodek 36,2 mld. Kč).

Související informace:

Celý obsah článku

Legislativa MF

Vyhláška č. 199/2014 Sb.

Vyhláška č. 199/2014 Sb.

Vyhláška č. 199/2014 Sb. ze dne 19. září 2014, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), s účinností od 1. října 2014.

Celý obsah článku

Cenový věstník 10/2014

Cenový věstník 10/2014

  • Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 9/T/2014, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 9. dodatek

Celý obsah článku

Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her

Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her

Právní rámce pro oblast loterií a sázkových her - zveřejněn aktuální seznam obecně závazných vyhlášek obcí.

Celý obsah článku

Informace ke vstupu v platnost protokolu ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění se Singapurem

Informace ke vstupu v platnost protokolu ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění se Singapurem

Ministerstvo financí ČR oznamuje, že dne 12. září 2014 vstoupil v platnost Protokol, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.

Celý obsah článku

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - 2014

Přehled platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - 2014

Aktualizace Přehledu platných smluv České republiky o zamezení dvojího zdanění - ke dni 16.9.2014

Celý obsah článku

Zprávy MF - číslo 2/2014

Zprávy MF - číslo 2/2014

Zprávy MF pro obce a kraje - ze dne: 12. září 2014

  1. Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace – podprogram 298 213 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst
  2. Upřesnění informace uveřejněné ve Zprávách č. 4/2013 k volebním výdajům na kompletaci a vkládání hlasovacích lístků do obálek
  3. Odpovědi na některé dotazy k volebním výdajům

Celý obsah článku

Novela AML vyhlášky ČNB

Novela AML vyhlášky ČNB

Dne 26. července 2014 nabyla účinnosti vyhláška č. 129/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Celý obsah článku

Vyhláška č. 186/2014 Sb.

Vyhláška č. 186/2014 Sb.

Vyhláška č. 86/2014 Sb. ze dne 25. srpna 2014 o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů- nabývá účinnosti dnem 1. září 2014.

Celý obsah článku

Státní pokladna

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

Problematika Státní pokladny - internetové stránky SP

WEB STÁTNÍ POKLADNY https://www.statnipokladna.cz/: problematika projektu Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) - informace Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS), Přípravy rozpočtu (RISPRP), Realizace rozpočtu (RISRE), systému Podpory, Školení a Pravidel komunikace.

Státní pokladna - Aktuality

Rychlé přehledy (tabulky změn/aktualizací):

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Celý obsah článku

Monitor - státní správy a samosprávy

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Celý obsah článku

Spořicí státní dluhopisy

Informace k předčasnému splacení spořicích státních dluhopisů k 12. 9. 2014

Informace k předčasnému splacení spořicích státních dluhopisů k 12. 9. 2014

Dne 12. 9. 2014 proběhlo předčasné splacení jmenovité hodnoty diskontovaného spořicího státního dluhopisu (ISIN CZ0001004022) vydaného dne 12. 6. 2013, kuponového spořicího státního dluhopisu (ISIN CZ0001004014) vydaného dne 12. 6. 2013 a reinvestičního spořicího státního dluhopisu (ISIN CZ0001004006) vydaného dne 12. 6. 2013.

Celý obsah článku

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

Problematika Spořicích státních dluhopisů - internetové stránky SSD

WEB SPOŘICÍCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ - všechny informace o spořicích státních dluhopisech, které jsou určeny pro drobné investory, jejichž cílem je dlouhodobé a bezpečné spoření.

Celý obsah článku

Finanční trh

Informace o publikaci překladu zákona o investičních společnostech a fondech do anglického jazyka

Informace o publikaci překladu zákona o investičních společnostech a fondech do anglického jazyka

Ministerstvo financí sděluje odborné veřejnosti, že dne 12. září 2014 zveřejnila Asociace pro kapitálový trh ČR na svých internetových stránkách volně dostupný překlad zákona č. 240/2013 Sb..

Celý obsah článku

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - říjen 2014

Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - říjen 2014

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2014
Datum uveřejnění: 15. 9. 2014

Celý obsah článku

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - říjen 2014

Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - říjen 2014

Emisní kalendář vychází ze Strategie financování a řízení státního dluhu ČR na rok 2014
Datum uveřejnění: 15.9. 2014

Celý obsah článku

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“

Rozcestníkový portál Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“.

Tyto stránky mají za úkol zejména: poskytovat informace o fungování a rizicích ve světě financí, dávat tipy a návody v různých oblastech financí, pomáhat při řešení problémů např. s předlužením či se subjekty finančního trhu, upozorňovat na zajímavé webové stránky s finančními hrami, kalkulačkami a projekty a sdílet informace členů Pracovní skupiny pro finanční vzdělávání.

Celý obsah článku

Daně a cla

Informace Finanční správy ČR k uplatnění slevy na dani pro starobní důchodce

Informace Finanční správy ČR k uplatnění slevy na dani pro starobní důchodce

Dne 22. září 2014 vyhlásil Ústavní soud nález, přijatý I. senátem Ústavního soudu dne 16. září 2014, jímž rozhodl o zrušení rozhodnutí finančního úřadu, dle něhož nebyla zohledněna základní sleva na dani starobnímu důchodci za rok 2013.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno dne 25.9.2014

Celý obsah článku

Finanční správa zpřísňuje podmínky pro aplikaci institutu „nespolehlivého plátce“ (Tisková zpráva GFŘ)

Finanční správa zpřísňuje podmínky pro aplikaci institutu „nespolehlivého plátce“ (Tisková zpráva GFŘ)

Finanční správa zavádí od 1. října letošního roku přísnější podmínky pro aplikaci institutu tzv. „nespolehlivého plátce“. Je to další z nástrojů finanční správy v boji s daňovými úniky a podvody na DPH.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno dne 24.9.2014

Celý obsah článku

Informace k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty - nespolehlivý plátce (Informace GFŘ)

Informace k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty - nespolehlivý plátce (Informace GFŘ)

Informace k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (nespolehlivý plátce) a souvisejících ustanovení.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno dne 22.8.2014

Celý obsah článku

Řešení možných individuálních likvidačních účinků odvodu z elektřiny ze slunečního záření (Informace GFŘ)

Řešení možných individuálních likvidačních účinků odvodu z elektřiny ze slunečního záření (Informace GFŘ)

Výrobci elektrické energie ze slunečního záření, kteří byli prokazatelně postihnuti individuálním „rdousícím“ efektem solárního odvodu, mohli a mohou využít úlevy podle platných právních předpisů.

Zdroj: Generální finanační ředitelství, publikováno 18.9.2014

Celý obsah článku

Pokyn GFŘ D - 17 - k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn GFŘ D - 17 - k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně

Pokyn Generálního finančního ředitelství. Tento pokyn nabývá účinnosti dne 1. září 2014.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno dne 1.9.2014

Celý obsah článku

Zvláštní režim jednoho správního místa u služeb rozhlasového a televizního vysílání, telekomunikačních a elektronicky poskytovaných od 1.1.2015 (Informace GFŘ)

Zvláštní režim jednoho správního místa u služeb rozhlasového a televizního vysílání, telekomunikačních a elektronicky poskytovaných od 1.1.2015 (Informace GFŘ)

DPH – zvláštní režim jednoho správního místa u služeb rozhlasového a televizního vysílání, telekomunikačních a elektronicky poskytovaných od 1. 1. 2015 (tzv. Mini One Stop Shop).

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno dne 21.8.2014

Celý obsah článku

Informace k dani z nabytí nemovitých věcí - k aplikaci zákonného opatření Senátu č.340/2013 Sb. (Informace GFŘ)

Informace k dani z nabytí nemovitých věcí - k aplikaci zákonného opatření Senátu č.340/2013 Sb. (Informace GFŘ)

Informace Generálního finančního ředitelství k aplikaci zákonného opatření Senátu č.340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.

  • Uplatnění osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí u nových staveb (Informace GFŘ)
  • Daň z nabytí nemovitých věcí při nabytí práva stavby (Informace GFŘ)

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno dne 20.8.2014

 

Celý obsah článku

Daňový kalendář pro říjen 2014

Daňový kalendář pro říjen 2014

  • Termínový kalendář pro aktuální typy daní v jednotlivých měsících roku 2014.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Daňové příjmy krajů a obcí - září 2014

Daňové příjmy krajů a obcí - září 2014

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Finanční správa ČR - WEB

Finanční správa ČR - WEB

Problematika správy daní.

Zdroj: Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Celý obsah článku

Celní správa ČR - WEB

Celní správa ČR - WEB

Problematika správy cel a některých daní.

Zdroj: Generální ředitelství cel (GŘC)

Celý obsah článku

Eu a zahraničí

Nové sankce v souvislosti s událostmi na Ukrajině od 12. září 2014

Nové sankce v souvislosti s událostmi na Ukrajině od 12. září 2014

Dne 12. září 2014 byly v Úředním věstníku EU (L271) zveřejněny předpisy zesilující sankce v souvislosti s událostmi na Ukrajině zejména vůči subjektům v Ruské federaci.

Celý obsah článku

Neformální setkání ministrů financí a guvernérů centrálních bank zemí EU (neformální ECOFIN) proběhne dne 13. září v Miláně

Neformální setkání ministrů financí a guvernérů centrálních bank zemí EU (neformální ECOFIN) proběhne dne 13. září v Miláně

Českou delegaci povede náměstek ministra financí Martin Pros, za Českou národní banku se zúčastní viceguvernér Vladimír Tomšík.

Celý obsah článku

Mezinárodní organizace - rozvojová spolupráce

Mezinárodní organizace - rozvojová spolupráce

Aktualizace informačního letáku - k Programu technické asistence v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce (TA-ZRS) s partnerskými resorty financí v rozvojových a transformujících se zemí (TA-ZRS) - "Transformační finanční a ekonomická spolupráce.“

Celý obsah článku

Úřední věstník EU – publikována směrnice UCITS V

Úřední věstník EU – publikována směrnice UCITS V

Dne 28. srpna 2014 byla v Úředním věstníku EU publikována směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/91/EU ze dne 23. července 2014.

Celý obsah článku

Ministerstvo financí zveřejnilo dokumenty z mise MMF - Czech Republic: Staff Report for the 2014 Article IV Consultation

Ministerstvo financí zveřejnilo dokumenty z mise MMF - Czech Republic: Staff Report for the 2014 Article IV Consultation

Ministerstvo financí zveřejnilo závěrečnou zprávu mise MMF podle článku IV stanov MMF, která se uskutečnila ve dnech 18. – 30. června 2014. Text zprávy po předchozím připomínkovém řízení schválila Výkonná rada MMF.

Celý obsah článku

Dotace

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Finanční mechanismy EHP-Norska - internetové stránky

Webová prezentace pro Finanční mechanismy EHP-Norska - https://www.eeagrants.cz/, kde najdete všechny aktuální informace k problematice EHP a Norských fondů v ČR.

Informace jsou určené zprostředkovatelům a partnerům programů, žadatelům a konečným příjemcům finanční pomoci EHP a Norských fondů.

Celý obsah článku

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Program švýcarsko-české spolupráce - internetové stránky

Webová prezentace pro Program švýcarsko-české spolupráce - www.swiss-contribution.cz, kde najdete všechny aktuální informace týkající se realizace tohoto programu.

Švýcarský program finanční pomoci ke zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů v rozšířené Evropské unii podporuje na základě bilaterálních rámcových dohod rozvojové projekty na území nových členských států EU včetně ČR. Jeho ústředním cílem je přispět ke snížení rozdílů v ekonomickém a sociálním rozvoji v rámci rozšířené EU a zároveň přispět ke snížení hospodářských a sociálních rozdílů mezi dynamickými městskými centry a strukturálně slabými okrajovými regiony.

Celý obsah článku

Kalendář akcí

Upozornění na phishingový útok - podvodné stránky Finanční správy ČR (Informace GFŘ)

Upozornění na phishingový útok - podvodné stránky Finanční správy ČR (Informace GFŘ)

Upozorňujeme vás na podvodné stránky Finanční správy ČR, které slouží k vylákání vašich osobních údajů (phishing), včetně údajů k platebním kartám. Odkaz na falešný web se šíří e-mailem, který obsahuje oznámení o nároku na vrácení daně v anglickém jazyce. Po otevření odkazu, který údajně slouží pro vrácení daně, je uživatel přesměrován na webové stránky, kde musí vyplnit formulář. Finanční správa nikdy nerozesílá emaily tohoto charakteru.

Důrazně vám doporučujeme, abyste byli k emailům z neznámých zdrojů velmi obezřetní. Pokud máte podezření, že jste podvodný email obdrželi, nereagujte na něj.

Zdroj: Generální finanční ředitelství, publikováno 19.9.2014

 

Celý obsah článku

Ministr financí a lidé MF v médiích (září 2014)

Ministr financí a lidé MF v médiích (září 2014)

Aktuální témata: státní rozpočet pro rok 2015, státní dluh, daňové změny a další.

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Související informace:

Celý obsah článku

Pozvánka na 3. národní konferenci o genderu a vědě: role státu a výzkumných institucí (Jak na vědu? Férově!) - 22. října 2014

Pozvánka na 3. národní konferenci o genderu a vědě: role státu a výzkumných institucí (Jak na vědu? Férově!) - 22. října 2014

Národní kontaktní centrum - ženy a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR pořádá dne 22. října 2014 od 9:00 do 16:00 konferenci Jak na vědu? Férově! 3. národní konference o genderu a vědě: role státu a výzkumných institucí. Akce je pro veřejnost a zejména pro zaměstnance institucí a veřejné sféry.

Celý obsah článku

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář