CZ EN

Informace k financování mateřských a základních škol zřizovaných obcemi v rámci RUD

Vzhledem k častým dotazům ohledně financování mateřských a základních škol zřizovaných obcemi v rámci RUD uvádíme níže základní vysvětlení dané problematiky.

Na podzim roku 2012 byl přijat zákon č. 295/2012 Sb., kterým se měnil zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tato novela zákona o rozpočtovém určení daní zahrnovala celou řadu změn. Jednou z nich bylo zavedení nového kritéria „počet dětí MŠ a žáků ZŠ navštěvujících školu zřizovanou obcí“ do propočtu podílu obcí na procentní části celostátního hrubého výnosu sdílených daní. Počtem dětí se rozumí počet dětí účastnících se předškolního vzdělávání a počtem žáků se rozumí počet žáků plnících povinnou školní docházku.

V souvislosti s uvedeným se do sdílených daní obcí přesunuly také prostředky ve výši cca 1,5 mld. Kč, které byly do konce roku 2012 poskytovány obcím z kapitoly Všeobecná pokladní správa jako tzv. „příspěvek na školství“. Od roku 2013 se tak „prostředky plynoucí za žáky“ odvozují od celkového objemu sdílených daní pro všechny obce v České republice, resp. od objemu kritéria počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí, tj. 7% (9% od 1. ledna 2018) z celkového objemu sdílených daní. Zároveň již není v rámci státního rozpočtu stanovována výše příspěvku na žáka, jak tomu bylo v předchozích letech. Je nutné též zmínit, že v dané souvislosti byla zrušena povinnost vzájemné úhrady neinvestičních výdajů za dojíždějící žáky.

S výše uvedeným souvisí i novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V §163 bylo zrušeno stanovení výše dotací ze státního rozpočtu pro obce a kraje. Dále byla zrušena výše uvedená povinnost úhrad neinvestičních výdajů, §178 a 179 uvedeného zákona.

V roce 2017 byl přijat zákona č. 260/2017 Sb., který navyšuje váhu kritéria „počet dětí MŠ a žáků ZŠ navštěvujících školu zřizovanou obcí“ ze 7% na 9%, a to s účinností od 1. ledna 2018.

Pokud se jedná o objem „prostředků plynoucích za žákem“ pro rok 2018, je propočet následující:

Z celkového objemu sdílených daní (§4 odst. 1 písm. b) až f) zákona č. 243/2000 Sb.) pro všechny obce v České republice pro rok 2018 (vychází se z očekávané skutečnosti daňových příjmů obcí pro rok 2018 ze září 2018) se oddělí objem finančních prostředků připadajících na kritérium „počet dětí MŠ a žáků ZŠ navštěvujících školu zřizovanou obcí“. Dále se pak objem prostředků připadajících na toto kritérium podělí počtem žáků k 30. září 2017 (děti účastnící se předškolního vzdělávání a žáci plnící povinnou školní docházku za celou Českou republiku).

Pro rok 2018 se tak na základě očekávané skutečnosti daňových příjmů pro rok 2018, z toho plynoucího objemu sdílených daní pro obce, váhy kritéria „počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí“ a počtu dětí MŠ a žáků ZŠ k 30. září 2017 předpokládá, že objem „prostředků plynoucích za žáky“ bude ve výši cca 13,74 tis. Kč na žáka. Tento objem je předběžný, skutečný objem „prostředků plynoucích za žákem“ závisí na skutečném inkasu daní v roce 2018.

.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář