CZ EN

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až srpen 2014

K 31.8.2014 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 739,3 mld. Kč, celkové výdaje 754,1 mld. Kč a schodek hospodaření 14,8 mld. Kč (ve stejném období roku 2013 vykázán schodek 36,2 mld. Kč).
Pokladní plnění za srpen 2014
v mld. Kč
Ukazatel 2013 2014
Skutečnost leden-srpen % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost leden-srpen % plnění Index 2014/2013 rozdíl 2014 - 2013
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 - 1
PŘÍJMY CELKEM 703,49 65,2 1 099,31 1 106,91 739,30 66,8 105,1 35,81
VÝDAJE CELKEM 739,70 62,7 1 211,31 1 218,91 754,06 61,9 101,9 14,36
SALDO -36,21 36,2 -112,00 -112,00 -14,76 13,2 40,8 21,45

 

Příjmy státního rozpočtu

Na meziročním růstu celkových příjmů o 35,8 mld. Kč se podílely zejména daňové příjmy. Z nich vykázalo nejvyšší růst inkaso DPH (o 10,1 mld. Kč), DPPO (o 5,2 mld. Kč), DPFO (o 4,8 mld. Kč), spotřební daně z tabákových výrobků (o 2,6 mld. Kč) a z minerálních olejů (o 2,5 mld. Kč) a pojistného na sociální zabezpečení (o 6,8 mld. Kč). Z ostatních příjmů meziročně vzrostly zejména příjmy z EU (o 3,4 mld. Kč) a výrazně se projevil i únorový mimořádný příjem kapitoly ČTÚ z aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE (8,5 mld. Kč).

Daňové příjmy bez pojistného na sociální zabezpečení meziročně vzrostly o 23,4 mld. Kč, tj. o 6,8 % (rozpočet 2014 počítá s růstem o 2,3 % proti skutečnosti 2013).

Inkaso DPH ve výši 151,9 mld. Kč meziročně vzrostlo o 10,1 mld. Kč, tj. o 7,1 %. Rozpočet počítá s poklesem proti skutečnosti 2013 o 0,6 % (proti rozpočtu 2013 počítá s růstem o 3,2 %). Pro rok 2014 nebyly přijaty žádné významné legislativní změny s dopadem na inkaso státního rozpočtu. Inkaso roku 2014 je částečně pozitivně ovlivněno nevyplacením nadměrných odpočtů DPH v rámci zahájení postupu k odstranění pochybností správcem daně u některých subjektů ke konci roku 2013. Pozitivní vliv na inkaso daně mají i zavedená opatření pro boj s daňovými úniky, mezi které patří například zavedení povinnosti kauce pro obchodníky s pohonnými hmotami. Lze předpokládat, že rozpočtovaná výše této daně bude překročena.

Inkaso spotřebních daní (vč. tzv. energetických daní a odvodu z elektřiny ze slunečního záření) dosáhlo 88,2 mld. Kč, což je o 3,5 mld. Kč více než ve stejném období roku 2013. Na tom se podílelo inkaso spotřební daně z tabákových výrobků, které dosáhlo 30,9 mld. Kč a meziročně vzrostlo o 2,6 mld. Kč. Tento růst souvisí s předzásobením tabákovými výrobky z důvodu zvýšení sazeb tabákových výrobků od 1. ledna (vliv předzásobení se projevil z důvodu zvyšování sazeb i začátkem roku 2013). Lze však pozorovat, že v posledních měsících tento vliv postupně klesá. Inkaso spotřební daně z minerálních olejů zatím dosáhlo 46,3 mld. Kč, tj. o 2,5 mld. Kč více než v roce 2013. Inkaso této daně bylo v první polovině roku 2014 ovlivněno zrušením nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů použitých pro zemědělskou prvovýrobu (tzv. zelené nafty). U odvodu z elektřiny ze slunečního záření s inkasem ve výši 1,4 mld. Kč došlo k prodloužení odvodu pro zařízení uvedená do provozu v průběhu roku 2010. Sazba odvodu se však snížila z 26 % na 10 %, resp. z 28 % na 11 %. U tohoto odvodu tak rozpočet 2014 počítá s meziročním poklesem proti skutečnosti 2013 o 3,7 mld. Kč.

U daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, která při meziročním růstu o 2,5 mld. Kč, tj. o 4,6 %, zatím dosáhla 56,7 mld. Kč, rozpočet očekává růst o 9,4 % proti skutečnosti roku 2013. Odhad růstu celkového výnosu u DPFO ze závislé činnosti na rok 2014 vycházel především z makroekonomických odhadů průměrných mezd a míry růstu nezaměstnanosti.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob placené na základě přiznání zatím dosáhlo záporné hodnoty -0,3 mld. Kč (ve stejném období roku 2013 to bylo -1,6 mld. Kč). Záporné plnění souvisí s vratkami daně na základě daňových přiznání podávaných z velké části do konce března, které probíhají tradičně v dubnu. Přijatá opatření v omezení uplatnění slev na dani u osob, které využívají výdajové paušály, vedla k meziročnímu snížení záporné hodnoty inkasa této daně.

U daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů s dosavadním inkasem ve výši 6,8 mld. Kč a meziročním růstem o 1,0 mld. Kč se ve srovnání s minulým rokem neočekávaly žádné výrazné změny.

Inkaso daní z příjmů právnických osob dosáhlo za 8 měsíců roku 51,0 mld. Kč. To představovalo meziroční růst o 5,2 mld. Kč, tj. o 11,4 %. Rozpočet počítá s růstem letošního inkasa proti skutečnosti 2013 o 1,1 %. Vývoj inkasa DPPO v roce 2014 je ovlivněn vývojem HDP v roce 2013, případnými restrukturalizacemi firem a legislativními změnami. V roce 2013 nedošlo k významným legislativním změnám, které by výrazněji inkaso DPPO ovlivnily. Na základě pozitivního vývoje inkasa DPPO na přelomu června a července lze očekávat, že rozpočtové očekávání bude naplněno.

Inkaso majetkových daní, které zatím dosáhlo 5,8 mld. Kč, tvoří zejména inkaso daně z nabytí nemovitých věcí. U této daně lze očekávat mírný meziroční růst inkasa vlivem celoročního dopadu zvýšení sazby daně o jeden procentní bod, které bylo účinné už od roku 2013. Od roku 2014 došlo k transformaci daně dědické a daně darovací pod daň z příjmů.

U příjmů z pojistného na sociální zabezpečení, které zatím při meziročním růstu o 6,8 mld. Kč, tj. o 2,8 %, dosáhly 252,9 mld. Kč, rozpočet počítá s růstem o 2,9 % proti skutečnosti 2013. Očekávaný růst vychází z reálného stavu vyměřovacích základů pro pojistné v roce 2013 a z makroekonomické predikce meziročního tempa růstu objemu mezd pro rok 2014. Zapracováno bylo i snížení předpokládaného dopadu zapojení občanů do systému 2. pilíře důchodového spoření platného od 1.1.2013.

Na nedaňových a kapitálových příjmech a přijatých transferech ve výši 120,5 mld. Kč (meziroční růst o 5,7 mld. Kč) se nejvíce podílely příjmy z EU. Ty dosáhly 85,5 mld. Kč a byly tak proti stejnému období roku 2013 vyšší o 3,4 mld. Kč. Na meziroční růst nejvíce působil únorový mimořádný příjem kapitoly ČTÚ z aukce kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE ve výši 8,5 mld. Kč (rozpočet činil 10 mld. Kč). Příjmy z kreditních úroků operací řízení státního dluhu a likvidity státní pokladny realizované v kapitole Státní dluh zatím dosáhly 5,8 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 0,3 mld. Kč.

 

Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje v objemu 754,1 mld. Kč čerpané ke konci srpna 2014 byly meziročně vyšší o 14,4 mld. Kč, tj. o 1,9 %. Rozpočet po změnách roku 2014 počítá v porovnání se skutečností 2013 s meziročním růstem o 3,9 %.

Největší objem prostředků v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Ve schváleném rozpočtu byly zapracovány ve výši 506,5 mld. Kč, což představuje 41,8 % všech rozpočtovaných výdajů a o 3,4 % více než skutečnost dosažená v roce 2013 (z toho meziroční rozpočtovaný růst důchodů činí 2,2 %). Proti rozpočtu 2013 je plánován růst o 1,6 %. K 31.8.2014 bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 322,2 mld. Kč při meziročním růstu o 4,7 mld. Kč, tj. o 1,5 %.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dosáhly 73,5 mld. Kč a meziročně vzrostly o 4,0 mld. Kč. Na jejich výši se podílely zejména převody prostředků na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji ve výši 55,4 mld. Kč, což je o 0,8 mld. Kč více než v roce 2013. Šlo o čtyři zálohy regionálnímu školství na leden až srpen ve výši 52,4 mld. Kč, což je o 0,8 mld. Kč více než ve stejném období minulého roku. Soukromým školám byly v podobné výši jako v minulém roce vyplaceny tři čtvrtletní zálohy ve výši 3,1 mld. Kč.

Pojistné na veřejné zdravotní pojištění (platba státu za tzv. státní pojištěnce) ve výši 44,3 mld. Kč znamenalo meziroční růst o 4,9 mld. Kč. Relativně vysoké plnění ve výši 73,3 % rozpočtu je ovlivněno lednovou předsunutou platbou pojistného ve výši 4,8 mld. Kč (v listopadu a prosinci 2014 by měla být tato částka zúčtována). V lednu 2013 došlo k předsunuté platbě ve výši 4 mld. Kč. V nárůstu rozpočtu 2014 proti skutečnosti 2013 o 7,9 % se plně projevuje zákonné opatření Senátu č. 342/2013, kterým byla v závěru roku 2013 navýšena platba za státní pojištěnce o 64 Kč/měsíc na 787 Kč/měsíc.

Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 50,8 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 2,8 mld. Kč a plnění rozpočtu na 56,2 %.

 

Saldo státního rozpočtu

Hospodaření státního rozpočtu skončilo na konci srpna 2014 schodkem ve výši 14,8 mld. Kč, což je proti stejnému období roku 2013 výsledek lepší o 21,5 mld. Kč. Na tomto výsledku se pozitivně odráží zejména meziročně vyšší inkaso celkových příjmů o 35,8 mld. Kč. Podílely se na tom zejména vyšší příjmy z inkasa DPH (o 10,1 mld. Kč), DPPO (o 5,2 mld. Kč), DPFO (o 4,8 mld. Kč), spotřební daně z tabákových výrobků (o 2,6 mld. Kč) a minerálních olejů (o 2,5 mld. Kč), z pojistného na sociální zabezpečení (o 6,0 mld. Kč), příjmy z EU (o 3,4 mld. Kč) a mimořádné příjmy z aukce kmitočtů (8,5 mld. Kč). Čerpání výdajů sice v posledních měsících vykazuje v meziročním srovnání rostoucí tendenci, nicméně aktuální růst (o 1,9 %) je stále nižší než růst očekávaný rozpočtem po změnách.

Hospodaření rozpočtu v samotném srpnu skončilo schodkem 19,3 mld. Kč (v srpnu 2013 to bylo 8,7 mld. Kč), když příjmy činily 69,0 mld. Kč (v srpnu 2013 to bylo 73,6 mld. Kč) a výdaje byly čerpány ve výši 88,3 mld. Kč (v srpnu 2013 to bylo 82,3 mld. Kč). Na meziročně nižších příjmech v samotném srpnu o 4,6 mld. Kč se podílelo zejména nižší inkaso příjmů z EU (o 2,8 mld. Kč) a také nižší inkaso spotřební daně z tabákových výrobků (o 1,7 mld. Kč). Na meziročně vyšší výdaje v samotném srpnu o 6,0 mld. Kč působily nejvíce vyšší transfery SFDI (o 3,5 mld. Kč) či transfery podnikatelským subjektům (o 3,0 mld. Kč – zejména čerpáním výdajů v rámci OP Podnikání a inovace v gesci kapitoly Ministerstvo průmyslu a obchodu).

 

Saldo státního rozpočtu / leden - srpen
v mil. Kč
leden-srpen 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Saldo SR -12 367 -25 565 -32 956 -71 885 -50 687 10 008 -6 440 22 226 5 318 -89 578 -78 673 -87 275 -67 022 -36 213 -14 758

 

Podrobnější výsledky hospodaření státního rozpočtu za leden až srpen 2014 jsou patrny z tabulkové přílohy.

Dokumenty ke stažení

 

 

Tabulková příloha:

Tab. č. 1: Plnění příjmů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2013 2014
Skutečnost srpen % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost srpen % plnění Index 2014/2013 Rozdíl 2014-2013
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Příjmy celkem 703,49 65,2 1 099,31 1 106,91 739,30 66,8 105,1 35,81
v tom:                
Daňové příjmy celkem 588,62 63,2 945,42 945,42 618,75 65,4 105,1 30,13
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 342,45 61,8 562,54 562,54 365,81 65,0 106,8 23,36
v tom:                
DPH 141,82 66,9 218,70 218,70 151,89 69,4 107,1 10,07
Spotřební daně (vč. tzv. energetických daní) - z toho: 84,75 59,6 139,40 139,40 88,21 63,3 104,1 3,46
- Spotřební daň z minerálních olejů 43,82 59,8 74,40 74,40 46,35 62,3 105,8 2,53
- Spotřební daň z tabákových výrobků 28,27 59,1 48,10 48,10 30,88 64,2 109,2 2,61
- Odvod z elektřiny ze slunečního záření 3,25 50,0 2,10 2,10 1,38 65,9 42,6 -1,87
Daně z příjmů PO 45,74 54,3 82,40 82,40 50,98 61,9 111,4 5,23
Daně z příjmů FO - v tom: 58,45 59,6 104,60 104,60 63,26 60,5 108,2 4,81
- z kapitálových výnosů 5,85 65,0 9,00 9,00 6,80 75,6 116,3 0,95
- ze závislé činnosti 54,25 62,8 92,40 92,40 56,74 61,4 104,6 2,49
- z přiznání -1,65 -61,1 3,20 3,20 -0,29 -8,9 17,3 1,36
Správní poplatky 0,83 64,5 1,20 1,20 0,80 66,4 95,6 -0,04
Majetkové daně - v tom: 5,76 59,4 9,90 9,90 5,80 58,5 100,6 0,03
- Daň dědická 0,04 41,9 0,05 0,05 0,04 84,9 101,2 0,00
- Daň darovací 0,07 23,3 0,10 0,10 0,06 56,3 80,7 -0,01
- Daň z nabytí nemovitých věcí (vč. daně z převodu nem.) 5,65 60,8 9,75 9,75 5,70 58,4 100,8 0,05
Poplatky za uložení odpadů 0,90 64,0 1,46 1,46 1,03 70,4 114,0 0,13
Odvod za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu 0,18 88,3 0,20 0,20 0,11 57,4 65,1 -0,06
Odvody z loterií *) 2,02 77,8 2,30 2,30 1,79 77,9 88,6 -0,23
Ostatní daňové příjmy ****) 1,99 82,0 2,38 2,38 1,95 82,1 98,0 -0,04
Pojistné na SZ - z toho: 246,17 65,2 382,88 382,88 252,95 66,1 102,8 6,77
- na důchody 218,89 64,9 340,33 340,33 224,91 66,1 102,7 6,02
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery 114,87 77,8 153,89 161,49 120,55 74,6 104,9 5,68
v tom:                
Kapitoly (mimo kapitol OSFA, SD a VPS) - z toho: 96,98 79,3 131,79 139,39 109,12 78,3 112,5 12,14
- Transfery přijaté od EU a převody z Národního fondu **) 82,15 79,5 99,02 106,62 85,51 80,2 104,1 3,37
- Přijaté sankční platby 0,23 22,2 0,96 0,96 0,64 66,6 273,6 0,41
- Soudní poplatky 0,97 72,1 1,35 1,35 0,90 66,4 92,0 -0,08
- Dobrovolné pojistné 0,12 40,2 0,29 0,29 0,12 42,9 106,8 0,01
- Příjmy sdílené s EU (clo) ***) 0,93 93,0 1,50 1,50 1,18 78,5 126,6 0,25
Kapitola Operace SFA 2,03 109,1 1,76 1,76 1,71 96,9 84,0 -0,32
Kapitola Státní dluh 6,08 89,4 7,40 7,40 5,78 78,1 95,0 -0,30
Kapitola VPS 9,78 58,6 12,94 12,94 3,95 30,5 40,4 -5,83
*) odvody z loterií podle zákona č. 202/1990 Sb., § 41b, odst. 1 (70 % výnosu pro SR) a § 41b, odst. 2, 3, 4 (20 % výnosu pro SR)
**) z transferů přijatých od EU jsou ve skutečnosti roku 2014 obsaženy pouze prostředky na krytí výdajů Společné zemědělské politiky v gesci kapitoly Ministerstvo zemědělství
***) v roce 2013 součástí příjmů kapitoly VPS
****) dopočet do celku

 

Tab. č. 2: Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů a pojistného na veřejné zdravotní pojištění (v mld. Kč)
Celkem r. 2012 Celkem r. 2013 Celkem r. 2014 Meziroč.přírůstek skutečnost Meziroční index skutečnost %
Rozpočet schválený sk.k 31.8.*) % plnění Rozpočet schválený sk.k 31.8.**) % plnění Rozpočet schválený sk.k 31.8.***) % plnění 2013/2012 2014/2013 2013/2012 2014/2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 754,32 459,50 60,9 755,33 469,37 62,1 769,54 500,80 65,1 9,87 31,43 102,1 106,7
- DPH 308,70 177,50 57,5 297,30 198,77 66,9 306,70 212,86 69,4 21,27 14,08 112,0 107,1
- spotřební daně (vč. energ. daní) 149,90 94,27 62,9 149,50 89,13 59,6 146,90 92,84 63,2 -5,14 3,71 94,5 104,2
- daně z příjmů PO 122,90 75,61 61,5 124,90 67,71 54,2 122,10 75,49 61,8 -7,90 7,78 89,6 111,5
- daně z příjmů FO 135,90 85,14 62,6 147,70 88,44 59,9 157,50 94,38 59,9 3,30 5,94 103,9 106,7
vybíraná srážkou 12,80 9,26 72,3 13,40 8,63 64,4 13,30 9,96 74,9 -0,63 1,33 93,2 115,4
závislá činnost 117,80 76,53 65,0 128,90 80,97 62,8 137,90 84,69 61,4 4,44 3,72 105,8 104,6
z přiznání 5,30 -0,65 -12,3 5,40 -1,16 -21,5 6,30 -0,27 -4,3 -0,51 0,89 178,5 23,5
- silniční daň 5,30 3,38 63,7 5,40 3,36 62,2 5,20 3,60 69,2 -0,02 0,24 99,4 107,1
- daň z nemovitosti 8,70 6,93 79,6 9,00 7,10 78,9 9,80 7,16 73,0 0,18 0,06 102,5 100,8
- majetkové daně 12,20 7,90 64,8 9,70 5,76 59,4 9,90 5,80 58,5 -2,14 0,03 72,9 100,6
- dálniční poplatek ****) 2,90 3,13 107,8 3,90 3,17 81,3 3,90 3,00 77,0 0,04 -0,17 101,4 94,7
- ostatní daně a poplatky 7,82 5,65 72,2 7,93 5,93 74,8 7,54 5,68 75,4 0,27 -0,24 104,8 95,9
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění *****)   113,07     113,79     116,28   0,72 2,49 100,6 102,2
*) v rozp.celost.daní v roce 2012 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,2 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (5,8 mld. Kč) a popl.za znečišť.ŽP také obcím (6,2 mld. Kč) - ve skut. je lze sledovat pouze v účetnictví
**) v rozp.celost.daní v roce 2013 není zahrn.DPPO za obce a kraje (6,1 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (7,5 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP a ost.odvody také obcím (8,6 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účet.
***) v rozp.celost.daní v roce 2014 není zahrn.DPPO za obce a kraje (5,7 mld. Kč) a dále správní a místní popl.a další odvody obcím (7,3 mld. Kč), popl.za znečišť.ŽP a ost.odvody také obcím (8,7 mld. Kč)-ve skut. je lze sledovat pouze v účet.
****) údaj skutečnosti za uvedené roky odpovídá stavu inkasa za minulý měsíc (od roku 2012 nemá MF možnost sledovat každodenní pohyb inkasa z dálničních poplatků)
*****) uvedeno jen pro informaci, údaj není součástí celk.daňových příijmů, jde o výběr pojistného zdr.pojišťovnami od 18. dne předchozího měsíce do 17. dne běžného měsíce, nezahrnuje platbu za tzv. státní pojištěnce a nejedná se o příjem SR

 

Tab. č. 3: Čerpání výdajů státního rozpočtu (v mld. Kč)
2013 2014
Skutečnost srpen % plnění Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost srpen % plnění Index 2014/2013 Rozdíl 2014-2013
1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 7 = 5 / 1 8 = 5 -1
Výdaje celkem 739,70 62,7 1 211,31 1 218,91 754,06 61,9 101,9 14,36
Běžné výdaje 691,64 64,3 1 137,01 1 128,53 703,25 62,3 101,7 11,61
v tom:                
Výdaje na platy, ost.platby za proved.práci a pojistné 52,46 57,2 94,48 95,03 54,19 57,0 103,3 1,74
Neinvestiční nákupy a související výdaje - z toho: 71,73 56,3 129,55 129,59 68,79 53,1 95,9 -2,94
- Úroky a ost.finanční výdaje kap. Státní dluh *) 39,41 63,4 65,77 65,19 37,39 57,4 94,9 -2,02
- Výdaje na realizaci záruk 1,12 40,6 3,01 3,01 1,03 34,3 x -0,08
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 22,56 70,1 47,60 40,23 25,87 64,3 114,7 3,31
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím 9,27 84,9 8,81 12,19 9,53 78,2 102,8 0,26
Neinvestiční transfery státním fondům - z toho: 14,49 37,2 49,55 48,90 15,48 31,7 106,9 1,00
- Neinvestiční transfery SZIF 9,72 30,1 40,01 38,98 8,44 21,7 86,9 -1,28
Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav.poj. 39,39 74,1 57,93 60,43 44,31 73,3 112,5 4,91
Neinv. transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 69,59 67,3 108,09 110,99 73,54 66,3 105,7 3,95
Neinv. transfery příspěvkovým a pod. organizacím 46,10 78,9 60,43 57,24 42,93 75,0 93,1 -3,17
Sociální dávky **) - v tom: 317,50 64,3 506,52 502,78 322,20 64,1 101,5 4,70
- Důchody 248,30 64,0 391,11 387,37 248,17 64,1 99,9 -0,13
- Prostředky na podpory v nezaměstnanosti 6,60 67,7 10,68 10,68 6,62 62,0 100,3 0,02
- Ostatní soc.dávky 39,07 66,0 65,67 65,69 42,29 64,4 108,2 3,22
- Státní soc.podpora 23,52 63,9 39,06 39,05 25,10 64,3 106,7 1,58
Stavební spoření 4,82 84,6 5,30 5,30 4,62 87,3 x -0,20
Státní příspěvek na důchodové připojištění 4,97 77,7 8,00 8,00 5,18 64,8 104,3 0,21
Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 28,95 80,4 36,40 36,40 28,25 77,6 97,6 -0,70
Ostatní běžné výdaje ***) 9,81 56,9 24,36 21,45 8,35 38,9 85,2 -1,45
Kapitálové výdaje 48,06 46,2 74,30 90,38 50,81 56,2 105,7 2,75
v tom:                
Investiční nákupy a související výdaje 4,94 40,6 11,50 10,92 3,56 32,6 72,2 -1,37
Investiční transfery podnikatelským subjektům 10,35 75,7 3,04 16,85 12,30 73,0 118,9 1,95
Investiční transfery státním fondům - z toho: 9,77 32,4 23,36 24,09 12,30 51,0 125,8 2,53
- Investiční transfery SFDI 6,87 23,6 23,36 23,04 8,86 38,5 129,0 1,99
Investiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně 13,87 82,7 11,19 17,56 13,55 77,2 97,7 -0,33
Investiční transfery příspěvkovým a pod.organizacím 6,75 37,2 10,06 9,74 7,12 73,1 105,4 0,36
Ostatní kapitálové výdaje ***) 2,37 18,0 15,14 11,23 1,98 17,6 83,4 -0,39
Saldo hospodaření SR -36,21 36,2 -112,00 -112,00 -14,76 13,2 40,8 21,45
*) skutečnost v roce 2014 obsahuje celé neinvestiční výdaje kapitoly SD (téměř ze 100 % jsou to úroky a ostatní finanční výdaje)
**) pouze položka rozpočtové skladby 5410 "Sociální dávky" (tj. bez souvisejících výdajů, které jsou z hlediska závazných ukazatelů také sociálními dávkami)
***) dopočet do celku

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář