CZ EN

Sázky na sportovní výsledky (totalizátor)

Podmínky pro povolování sázek na sportovní výsledky dle § 2 písm. f)

TOTALIZÁTOROVÉ HRY

Sázkové hry dle ustanovení § 2 písm. f) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“) jsou definovány jako sázkové hry, při nichž je výhra podmíněna uhodnutím sportovních výsledků nebo pořadí ve sportovních soutěžích, závodech a výše výhry je závislá na poměru počtu výherců k celkové výši vkladů (sázek) a předem stanovenému podílu výher (dále jen „totalizátorové hry“).

Zpracováno podle stavu k 31. 8. 2014. Ministerstvo financí vydá povolení k provozování totalizátorové hry při splnění těchto základních podmínek stanovených zákonem o loteriích a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):

  1. Povolení může být vydáno pouze akciové společnosti se sídlem na území ČR, jejíž veškeré akcie znějí na jméno. Základní kapitál této akciové společnosti činí minimálně 100 000 000 Kč a nesmí být sníženo pod tuto minimální výši po celou dobu platnosti povolení (§ 4 odst. 6 písm. b) zákona o loteriích).
  2. Povolení nelze vydat tuzemské (české) právnické osobě se zahraniční majetkovou účastí, ani právnické osobě, ve které má tato společnost zahraniční majetkovou účast (§ 4 odst. 4 zákona o loteriích).
  3. Žadatel o povolení předloží Ministerstvu financí doklad o bezúhonnosti osob uvedených v § 4a odst. 1 zákona o loteriích, a to v případě, že jsou cizinci, kteří nemají na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo pokud se jedná o akcionáře nebo společníka žadatele, který je právnickou osobu se sídlem mimo území České republiky. Tyto doklady musí být předloženy v rozsahu uvedeném v § 4a zákona o loteriích, a to v českém jazyce.
  4. K zajištění pohledávek státu a výplat výher sázejícím je žadatel povinen složit na zvláštní účet u banky nebo spořitelního a úvěrního družstva peněžní částku, která činí 5 000 000 Kč (dále jen „jistota“). S jistotou lze nakládat jen s předchozím souhlasem Ministerstva financí (§ 4b zákona o loteriích).

 

Přílohy k žádosti o povolení totalizátorové hry dle § 2 písm. f) zákona o loteriích
Přílohy k žádosti o povolení Originál Ověřená kopie Kopie
Prohlášení žadatele o tom, že není tuzemskou právnickou osobou se zahraniční majetkovou účastí, ani právnickou osobou, ve které má tato společnost majetkovou účast x (registr)    
Potvrzení banky o složení jistoty ve smyslu § 4b zákona o loteriích x (registr)    
Herní plán x    
Návštěvní řád x    
Výpis z osvědčení o provozuschopnosti příslušného technického a programového vybavení pro přijímání sázek u totalizátorové hry     x
Inspekční zpráva PAO k technickému a programovému vybavení pro přijímání sázek u totalizátorové hry     x
Smlouvu o pronájmu nebo jiném užívacím právu k provozovně nebo doklad o jejím vlastnictví     x
Prohlášení o nabytí příslušného technického a programového vybavení pro přijímání kursových sázek, v případě pronájmu tohoto zařízení smlouva nebo výpis ze smlouvy o pronájmu     x

 

Oddělení 3401 odboru Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi zřídilo registr, do nějž je možné vkládat:

  1. Prohlášení žadatele o tom, že není tuzemskou právnickou osobu se zahraniční majetkovou účastí, ani právnickou osobou, ve které má tato společnost majetkovou účast
  2. Potvrzení banky o složení jistoty ve smyslu § 4b odst. 1 písm. a) zákona o loteriích.

 

Cílem zřízení registru je snaha omezit administrativní zatěžování účastníků řízení. Každý účastník řízení může požádat, aby byly uvedené písemnosti vloženy do registru, a v případě podání další žádosti pak již není potřeba uvedené písemnosti dokládat. Účastník je povinen písemnosti vedené v registru aktualizovat podle aktuálního stavu.

V případě, že účastník nevyužije možnosti vložení daných písemností do registru, je povinen doložit originál daných příloh s každou další žádostí, neboť se jedná o podklady nezbytné pro vydání rozhodnutí.

Správní poplatky
Žádost o povolení 5 000,- Kć
Žádost o zrušení povolení 3 000,- Kč
Žádost o změnu povolení 3 000,- Kč
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář