Novinky

4.čtvrtletí ´14

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády ve 4. čtvrtletí 2014.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 22. prosince 2014

 • Bod č. 4: Návrh nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti
 • Bod č. 11: Analýza jednotlivých správních poplatků uvedených v sazebníku správních poplatků v zákoně č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska jejich souladu s rekodifikací soukromého práva a jinými právními předpisy

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 15. prosince 2014

 • Bod č. 12: Informace o výsledcích hospodaření zdravotních pojišťoven a o kontrolní činnosti Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí v oblasti veřejného zdravotního pojištění za 1. pololetí 2014
 • Bod č. 17: Informace o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení vývoje a provozu informačních systémů finanční správy v období 2014-2015
 • Bod č. 18: Příprava nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění odborných činností a služeb ICT“
 • Bod č. 22: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Fiskální výhled České republiky

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 8. prosince 2014

 • Bod č. 10: Informace ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 13/18 „Peněžní prostředky poskytnuté Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. a České exportní bance, a.s., ze státního rozpočtu, záruky státu za závazky z pojištění vývozních úvěrových rizik a výkon akcionářských práv státu u Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s.“
 • Bod č. 11: Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/26 „Správa peněžitých plnění ukládaných správními úřady a předávaných k vymáhání celním orgánům (tzv. dělená správa)“
 • Bod č. 12: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 13/40 – Hospodaření s nemovitým majetkem a peněžními prostředky státu v souvislosti s užíváním nemovitého majetku vybranými organizačními složkami státu
 • Bod č. 13: Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/35 „Příjmy státního rozpočtu související s provozováním loterií a jiných podobných her“
  Pro informaci:
 • Bod č. 4: Informace o výsledcích hospodaření zdravotních pojišťoven a o kontrolní činnosti Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí v oblasti veřejného zdravotního pojištění za 1. pololetí 2014
 • Bod č. 11: Informace o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení vývoje a provozu informačních systémů finanční správy v období 2014-2015
 • Bod č. 12: Příprava nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění odborných činností a služeb ICT“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 24. listopadu 2014

 • Bod č. 9 : Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 257)
 • Bod č. 11: Informace o personální změně na pozici vedoucí útvaru Interní audit a inspekce na Ministerstvu financí

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 12. listopadu 2014

 • Bod č. 19: Návrh usnesení vlády k informování členů vlády o plnění úkolu z programového prohlášení vlády v souvislosti se zavedením centrálního nákupu státu
 • Bod č. 20: Informace o stavu plnění „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33 %, včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem"
 • Bod č. 21: Prodej vybraných cenných papírů, zaknihovaných cenných papírů a podílu ve společnosti s ručením omezeným a zrušení obchodních společností s likvidací, se kterými je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
  Pro informaci:
 • Bod č. 3: Možnosti veřejných rozpočtů ČR spolufinancovat Evropské strukturální a investiční fondy v letech 2014-2023
 • Bod č. 10: Posouzení možnosti uzavření vstupu do II. důchodového pilíře

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 3. listopadu 2014

 • Bod č. 11: Stanovisko ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/34 „Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných organizačních složek státu“
 • Bod č. 18: Prodej vybraných cenných papírů, zaknihovaných cenných papírů a podílu ve společnosti s ručením omezeným a zrušení obchodních společností s likvidací, se kterými je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 27. října 2014

 • Bod č. 4: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2014
 • Bod č.5: Metodický pokyn pro nastavení výkonu kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 - 2020
 • Bod č.13: Ustanovení hodnotících komisí k dvěma významným veřejným zakázkám s názvem „Obnovení silnice III/2565 Most Mariánské Radčice“, zadávané v rámci programu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji a s názvem „Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření“, zadávané Ministerstvem financí v rámci programu revitalizace Moravskoslezského kraje
  Pro informaci:

 • Bod č.5: Informace o zadání veřejné zakázky „Nadlimitní veřejná zakázka v jednacím řízení bez uveřejnění ve věci právního zastoupení České republiky v mezinárodním arbitrážním investičním řízení a v řízeních souvisejících a případném smírném řešení sporu se společností A11Y LTD.“

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 20. října 2014

 • Bod č. 10: Rozdělení státního podniku Státní tiskárna cenin odštěpením se současným vznikem nového státního podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb
 • Bod č. 12: Souhrnné hodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2013 zpracované na základě údajů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2013
 • Bod č. 18: Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2013 č. 879 k návrhu na sjednání Protokolu o změně Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce
  Pro informaci:
 • Bod č. 4: Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Úprava IS programového financování EDS/SMVS“ v jednacím řízení bez uveřejnění

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 15. října 2014

 • Bod č. 14: Metodický pokyn pro nastavení výkonu kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 - 2020
 • Bod č. 15: Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 – 2020
  Pro informaci:
 • Bod č. 8: Informace o zadání veřejné zakázky "Právní zastupování České republiky v rozhodčím a souvisejících řízeních a případném smírném řešení sporu se společností WNC Factoring Limited"

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 8. října 2014

 • Bod č. 2: Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2014
 • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 16: Převod likvidačních zůstatků zaniklých společností, převzatých Ministerstvem financí v souvislosti se zrušením Fondu dětí a mládeže, do státních finančních aktiv
 • Bod č. 26 : Metodický pokyn pro nastavení výkonu kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 - 2020