CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 24. listopadu 2014

Bod č. 9 :
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 257)

Ministerstvo financí předkládá vládě standardní souhrnný materiál, který obsahuje návrhy na zrušení a na změnu vládou dříve vydaných rozhodnutí o privatizaci, a to z důvodu jejich nerealizovatelnosti. Materiál dále obsahuje návrhy rozhodnutí o privatizaci majetku státu, se kterým je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Státní pozemkový úřad, a to formou přímých prodejů předem určeným nabyvatelům za dohodnuté kupní ceny.

Dohodnuté kupní ceny byly stanoveny ve výších cen v čase a místě obvyklých, zjištěných na základě znaleckých posudků a dále navýšených o ceny za zpracování těchto posudků. V případě prodeje majetku se splátkovým režimem pro zemědělskou prvovýrobu je kupní cena stanovena ve výši ocenění majetku cenou v čase a místě obvyklou dle znaleckého posudku v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 17. 5. 2006 č. 565, ve znění usnesení vlády ČR ze dne 4. 1. 2012 č. 8.

V některých případech byly kupní ceny stanoveny dle cenové mapy stavebních pozemků Magistrátu hl. m. Prahy a tyto byly potvrzeny Cenovým odborem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových jako ceny v čase a místě obvyklé.

Bod č. 11:
Informace o personální změně na pozici vedoucí útvaru Interní audit a inspekce na Ministerstvu financí

Ministr financí v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční správě), které ukládá povinnost projednat na jednání vlády jmenování a odvolání vedoucího útvaru interního auditu na Ministerstvu financí, předkládá vládě materiál „Informace o personální změně na pozici vedoucí útvaru Interní audit a inspekce na Ministerstvu financí“.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.