CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 8. října 2014

Bod č. 2:
Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2014

Pravidelný materiál informuje vládu o výsledcích hospodaření státního rozpočtu, výsledcích hospodaření územních samosprávných celků, vývoji státních finančních aktiv a pasiv a ekonomickém vývoji v 1. pololetí 2014. Zahrnuje také zprávu o řízení státního dluhu. Povinnost zpracování Zprávy o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2014 a její předložení vládou Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR vyplývá ze zákona o rozpočtových pravidlech.

Bod č. 3:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovaná legislativní úprava se týká České exportní banky, a.s., která je specializovanou finanční institucí poskytující exportní úvěry. Stát vlastní v exportní bance 80% přímo, přičemž vykonává akcionářská práva prostřednictvím 4 ministerstev (Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo zemědělství), 20% vlastní stát nepřímo prostřednictvím exportní pojišťovny (Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.). Exportní banka je příjemcem dotace ztrát z podpořeného financování poskytovaného ze státního rozpočtu na základě zákona č. 58/1995 Sb.

Změna legislativy je navrhována na základě dřívější kontroly NKÚ a Ministerstvu financí umožní efektivní kontrolu při poskytování dotace ze státního rozpočtu a potažmo kontrolu úvěrů poskytovaných Českou exportní bankou, a.s. Aby mohly být účinně kontrolovány jednotlivé obchodní případy, je navrženo prolomit bankovní tajemství dle zákona o bankách vůči Ministerstvu financí ve vztahu k působnosti zákona č. 58/1995 Sb.

Bod č. 16:
Převod likvidačních zůstatků zaniklých společností, převzatých Ministerstvem financí v souvislosti se zrušením Fondu dětí a mládeže, do státních finančních aktiv

S ohledem na nutnost jednoznačného vyjasnění finančních toků a následně i příslušných účetních vazeb Ministerstvo financí předkládá vládě návrh převodu peněžních prostředků, které budou získány z likvidačních zůstatků po obchodních společnostech, které přešly na Ministerstvo financí z bývalého Fondu dětí a mládeže, do státních finančních aktiv. O dalším použití těchto prostředků rozhoduje podle zákona o rozpočtových pravidlech vláda nebo na základě jejího zmocnění ministr financí.

Bod č. 26 :
Metodický pokyn pro nastavení výkonu kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 - 2020

Ministerstvo financí předkládá vládě ke schválení Metodický pokyn pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 – 2020, který zpracovalo Ministerstvo financí na základě § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a v souvislosti s Akčním plánem pro implementaci Strategie pro boj s podvody a korupcí v rámci čerpání fondů Společného strategického rámce v období 2014 – 2020.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář