CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 12. listopadu 2014

Bod č. 19:
Návrh usnesení vlády k informování členů vlády o plnění úkolu z programového prohlášení vlády v souvislosti se zavedením centrálního nákupu státu

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál k plnění úkolu vycházejícího z programového prohlášení vlády v souvislosti se zavedením centrálního nákupu státu. Materiál obsahuje rámcový harmonogram implementace centrálního nákupu státu a hlavní zásady, které by mělo pro centrální nákup státu platit.

Bod č. 20 :
Informace o stavu plnění „Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33 %, včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem"

Vláda ČR ve svém usnesení č. 159 z února roku 2010 přijala „Zásady odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33%, včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem“ (dále jen Zásady). Zároveň uložila ministru financí ve spolupráci s členy vlády, předkládat vládě každoročně zprávu o stavu plnění Zásad.

Poslední informace byla do vlády předložena dne 9. června 2014, kdy Vláda v souladu s doporučením Ministerstva financí vzala informaci na vědomí, vyslovila nespokojenost s plněním Zásad, vyjma rezortu Ministerstva obrany. Dále vláda uložila 1. místopředsedovi vlády a ministru financí ve spolupráci s ministry vnitra, průmyslu a obchodu, zemědělství a dopravy zajistit příslušná opatření ke splnění Zásad a informaci o plnění tohoto úkolu předložit vládě.

Bod č. 21:
Prodej vybraných cenných papírů, zaknihovaných cenných papírů a podílu ve společnosti s ručením omezeným a zrušení obchodních společností s likvidací, se kterými je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál týkající se prodeje vybraných cenných papírů, zaknihovaných cenných papírů a podílu ve společnosti s ručením omezeným a zrušení obchodních společností s likvidací, se kterými je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM).

Jedná se ve velké většině o majetek, který stát nabyl v dědickém řízení formou odúmrtě podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Předkládaný soubor cenných papírů a obchodní podíl ve společnosti s ručením omezeným je pro ÚZSVM nepotřebný a nebyl nabídnut organizačním složkám státu s odvoláním na § 15 odst. 2 vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, neboť vzhledem k charakteru předkládaného majetku je ze všech okolností zřejmé, že jej organizační složky státu ani státní organizace nemohou potřebovat, a ani veřejný zájem nevyžaduje ponechání tohoto majetku v rukou státu. Z tohoto důvodu se navrhuje jako prioritní jeho prodej formou výběrového řízení.

Pro informaci:

Bod č. 3:
Možnosti veřejných rozpočtů ČR spolufinancovat Evropské strukturální a investiční fondy v letech 2014-2023

V souvislosti se zahájením nového programového období EU 2014 až 2020 předkládá Ministerstvo financí vládě materiál hodnotící, zda bude možné z veřejných rozpočtů ČR vynaložit dostatek prostředků na spolufinancování, aby ČR mohla vyčerpat veškeré prostředky z evropských fondů, které bude mít k dispozici.

Na základě provedené analýzy je možné konstatovat, že při vhodném řízení nemandatorních výdajů by měl být sektor vládních institucí schopen spolufinancovat prostředky z fondů EU. Současně je nezbytné vytvořit od počátku nového programového období takové podmínky, aby čerpání probíhalo rovnoměrně a nedocházelo k hromadění nároků na spolufinancování na konci období.

Bod č. 10:
Posouzení možnosti uzavření vstupu do II. důchodového pilíře

Ministerstvo financí předkládá vládě na vědomí informaci o posouzení možnosti uzavření vstupu do II. důchodového pilíře, která navazuje na materiál MPSV „Návrh způsobu ukončení systému důchodového spoření (tzv. II. penzijního pilíře)“.

Obsahem materiálu je informace o možnosti přijetí zákona, který fyzickým osobám v první polovině roku 2015 uzavře možnost stát se účastníkem důchodového spoření ve II. pilíři, a to za předpokladu, že vláda schválí materiál „Návrh způsobu ukončení systému důchodového spoření (tzv. II. penzijního pilíře)“.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář