CZ EN

Materiály na jednání vlády dne 8. prosince 2014

Bod č. 10:
Informace ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 13/18 „Peněžní prostředky poskytnuté Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. a České exportní bance, a.s., ze státního rozpočtu, záruky státu za závazky z pojištění vývozních úvěrových rizik a výkon akcionářských práv státu u Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s.“

Ministerstvo financí předkládá vládě Kontrolní závěr č. 13/18 „Peněžní prostředky poskytnuté Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. a České exportní bance, a.s., ze státního rozpočtu, záruky státu za závazky z pojištění vývozních úvěrových rizik a výkon akcionářských práv státu u Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s.“ a stanovisko Ministerstva financí k tomuto kontrolnímu závěru s popisem opatření přijatých k odstranění zjištěných nedostatků.

Bod č. 11:
Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/26 „Správa peněžitých plnění ukládaných správními úřady a předávaných k vymáhání celním orgánům (tzv. dělená správa)“

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání stanovisko ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce „Správa peněžitých plnění ukládaných správními úřady a předávaných k vymáhání celním orgánům (tzv. dělená správa).“

V rámci kontroly Generálního ředitelství cel a vybraných celních úřadů byla kontrolována také Česká obchodní inspekce, Státní veterinární správa a vybrané územní samosprávné celky. Z tohoto důvodu materiál na jednání vlády obsahuje kromě stanoviska Ministerstva financí také stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zemědělství a Ministerstva vnitra. Součástí materiálu je návrh řešení s termínem slnění přijatých opatření.

Bod č. 12:
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 13/40 – Hospodaření s nemovitým majetkem a peněžními prostředky státu v souvislosti s užíváním nemovitého majetku vybranými organizačními složkami státu

Ministerstvo financí předkládá vládě Kontrolní závěr č. 13/18 13/40 –„Hospodaření s nemovitým majetkem a peněžními prostředky státu v souvislosti s užíváním nemovitého majetku vybranými organizačními složkami státu“ a stanovisko Ministerstva financí k tomuto kontrolnímu závěru s popisem opatření přijatých k odstranění zjištěných nedostatků.

Bod č. 13:
Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/35 „Příjmy státního rozpočtu související s provozováním loterií a jiných podobných her“

Ministerstvo financí předkládá vládě k projednání stanovisko ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce „Příjmy státního rozpočtu související s provozováním loterií a jiných podobných her“ a stanovisko Ministerstva financí k tomuto kontrolnímu závěru s popisem opatření přijatých k odstranění zjištěných nedostatků.

Kontrolovanými subjekty byly Ministerstvo financí, Generální finanční ředitelství, Praha; Specializovaný finanční úřad, Praha; Finanční úřad pro Středočeský kraj, Praha; Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Brno; Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Ostrava; Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Olomouc a Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Karlovy Vary. Součástí materiálu je návrh řešení s termínem splnění přijatých opatření.

Pro informaci:

Bod č. 4:
Informace o výsledcích hospodaření zdravotních pojišťoven a o kontrolní činnosti Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí v oblasti veřejného zdravotního pojištění za 1. pololetí 2014

Vládě je pro informaci předkládán dokument zpracovaný Ministerstvem zdravotnictví v součinnosti s Ministerstvem financí, hodnotící vývoj hospodaření jednotlivých zdravotních pojišťoven a systému veřejného zdravotního pojištění jako celku.

Bod č. 11:
Informace o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení vývoje a provozu informačních systémů finanční správy v období 2014-2015

Ministerstvo financí předkládá vládě materiál o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení vývoje a provozu informačních systémů finanční správy v období 2014 – 2015. Předmětem těchto veřejných zakázek je zajištění dalšího rozvoje a provozu daňových a vnitřních informačních systémů pro zajištění úkolů finanční správy, které vychází z platné a připravované legislativy.

Informační systémy finanční správy jsou využívány k zabezpečení automatizované podpory výkonu správy daní a poplatků cca 15 tisíci pracovníky Finanční správy ČR, jsou provozovány na Specializovaném finančním úřadě, na všech finančních úřadech a územních pracovištích a na Generálním finančním ředitelství.

Bod č. 12:
Příprava nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění odborných činností a služeb ICT“

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění odborných činností a služeb ICT“ zadávané v souladu s § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, neboť předmětem objednávky je poskytnutí služeb Ministerstvu financí (tj. veřejnému zadavateli) ze strany Státní tiskárny cenin, státního podniku, resp. s ohledem na rozdělení státního podniku se bude jednat o poskytnutí služeb ze strany Státní pokladny Centra sdílených služeb, s.p.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář