CZ EN

Výsledky přezkoumání hospodaření a dozorové činnosti za rok 2011

Výsledky přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2011

Informace o zabezpečování povinností vyplývajících pro Ministerstvo financí ze zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celku a dobrovolných svazku obcí, a zákonů souvisejících v období od 1. července 2011 do 30. června 2012

 • Přezkoumání krajů a Regionálních rad regiónů soudružnosti za rok 2011
 • Přezkoumání hospodaření obcí, městských částí hlavního města Prahy a dobrovolných svazků obcí za rok 2011
 • Výsledky přezkoumání hospodaření zabezpečované krajskými úřady a Magistrátem hl. m. Prahy
 • Přezkoumání hospodaření zabezpečované auditorem
 • Výsledky dozorové činnosti za rok 2011

Tabulka č. 1: 

Tabulka č. 1: Způsob zajištění přezkoumání hospodaření za rok 2011
Přezkoumání hospodaření za rok 2011 Kraje Hl. m. Praha Regionální rady Obce DSO MČ hl. m. Prahy Celkem
Celkem územních celků 13 1 7 6 245 763 57 7 086
Přezkoumávající orgán KÚ a Magistrát HMP - - - 5 370 571 41 5 982
Ministerstvo financí 13 - 7 - - - 20
Auditoři / Auditorské společnosti - 1 - 875 192 16 1 084
Zdroj: IS MPP

Přezkoumání hospodaření všech 13 krajů a 7 regionálních rad za rok 2011 vykonalo Ministerstvo financí ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb. a ustanovení § 16a zákona č. 248/2000 Sb.

Hlavní město Praha nebylo do plánu přezkoumávání hospodaření na rok 2011 zahrnuto, protože využilo možnosti dané ustanovením § 38 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., a zadalo přezkoumání svého hospodaření auditorské společnosti Deloitte Audit, s.r.o., stejně jako v předchozích letech.

Přezkoumání krajů a Regionálních rad regiónů soudružnosti za rok 2011

Přezkoumání hospodaření krajů a regionálních rad lze charakterizovat následovně:

 • v rámci přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.; (např.: neoprávněné použití prostředků státního rozpočtu); oproti předchozím letům došlo ke snížení především závažnosti zjišťovaných nedostatků;
 • v hospodaření krajů bylo zjištěno 22 méně závažných chyb a nedostatků ve smyslu ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.

Převážná většina zjištěných chyb a nedostatků byla napravena již v průběhu vlastního přezkoumání hospodaření; nebylo tak nutné vyžadovat přijetí následných opatření k nápravě. Pouze u Středočeského kraje bylo nutno využít informační povinnosti v souladu s ustanovením § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb.

Tabulka č. 2: 

Tabulka č. 2: Porovnání výsledků přezkoumání vykonaných Ministerstvem financí
Chyby a nedostatky Počet případů celkem
 z toho: 2006  2007   2008 2009  2010 2011
napravené v průběhu dílčích přezkoumání 44 34 26 13 19 15
které trvají, nebo bylo přijato systémové opatření 10 15 6 0 2 6
k nimž nebylo možné přijmout opatření k nápravě 3 4 0 8 0 1
Celkem chyby a nedostatky 57 53 32 21 21 22
Upozornění na možná rizika 6 4 17 13 9 5
C E L K E M 63 57 49 34 30 27

Systém přezkoumávání hospodaření pozitivně ovlivnil a stále ovlivňuje hospodaření krajů a regionálních rad. Stále více se prosazuje princip jeho preventivního působení, což se promítá nejen do počtu zjištěných chyb a nedostatků, ale i do jejich operativní nápravy. Lze konstatovat, že nemalou úlohu v tomto procesu má i vysoká úroveň znalostí potřebné problematiky ze strany zaměstnanců krajských úřadů, kteří mnohdy do určité míry plní i funkci krajských metodiků pro oblast hospodaření obcí a DSO.

V rámci přezkoumávání hospodaření došlo i ke změnám struktury zjišťovaných chyb a nedostatků.

Nejčastěji byly zjišťovány chyby a nedostatky v oblasti účetnictví.

Jednotlivé kraje a regionální rady byly mj. ve sledovaném období rovněž upozorňovány na rizikové oblasti související s jejich hospodařením.

Přezkoumání hospodaření obcí, městských částí hlavního města Prahy a dobrovolných svazků obcí za rok 2011

Na základě porovnání počtu obcí, městských částí a DSO, jejichž přezkoumávání hospodaření prováděli auditoři (auditorské společnosti), krajské úřady a Magistrát hl. m. Prahy v letech 2008 - 2011 se ukazuje, že počty těchto subjektů se v jednotlivých letech podstatně neměnily. To jen potvrzuje již několik let platný vývoj. Nadále také platí, že u hl. m. Prahy je meziročně rostoucí počet jím přezkoumávaných městských částí.

Tabulka č. 3: 

Tabulka č. 3: Vývoj zabezpečení přezkoumání hospodaření obcí a DSO
  Počet obcí a MČ hl. m. Prahy  Počet DSO 
2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011
Počet přezkoumaných ÚC 6300 6300 6301 6302 791 781 772 763
KÚ a Magistrátem hl. m. Prahy 5424 5402 5401 5411 544 556 562 571
při přezkoumání vykonáno KÚ/MHMP dílčích kontrolních akcí celkem, z toho 9327 9244 9445 9212 1086 1104 1123 1135
  dílčích přezkoumání 3903 3842 4044 3801 543 549 562 565
 jednorázových přezkoumání 1515 1554 1353 1607 1 5 0 5
 konečných přezkoumání 3909 3848 4048 3804 542 550 561 565
auditorem a auditorskými společnostmi 876 898 900 891 247 225 210 192
Zdroj: IS MPP

Výsledky přezkoumání hospodaření zabezpečované krajskými úřady a Magistrátem hl. m. Prahy

Při přezkoumání hospodaření za rok 2011 bylo krajskými úřady a Magistrátem hl. m. Prahy zjištěno celkem 10 477 chyb a nedostatků.

Z pohledu předmětu přezkoumání hospodaření za rok 2011 byly zjištěny chyby a nedostatky především v:

 • účetnictví vedené územním celkem, a to v 55,1 %,
 • plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, a to v 32,7 %.

Příklady zjišťovaných chyb a nedostatků:

 • nebyly dodrženy stanovené postupy při vedení účetnictví,
 • nebyly zjištěny skutečné stavy majetku a závazků,
 • nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtová opatření v případě změn ve finančních vztazích k jinému rozpočtu nebo v případě, že hrozilo nebezpečí vzniku rozpočtového schodku,
 • nebylo účtováno k okamžiku uskutečnění účetního případu při převodech vlastnictví k nemovitostem, které podléhaly vkladu do katastru nemovitostí,
 • nebylo uskutečňováno finanční hospodaření v souladu se schváleným rozpočtem,
 • nebylo uzavřeno projednání závěrečného účtu vyjádřením v souladu se zákonem,
 • nebyla podána písemná informace přezkoumávajícímu orgánu o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření do 15 dnů od projednání závěrečného účtu,
 • nebyla zajištěna předběžná řídící kontrola plánovaných a připravovaných operací,
 • nebylo ověřeno inventarizací, zda skutečný stav majetku odpovídá stavu vedeného v účetnictví,
 • nebyla prováděna pravidelná, systematická a úplná kontrola vlastního hospodaření,
 • nebyla přijata nebo nebyla splněna opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření nebo ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření.

Tabulka č. 4: 

Tabulka č. 4: Porovnání průběhu a výsledků přezkoumání obcí a městských částí hl. m. Prahy
(kde přezkoumání hospodaření u obcí a městských částí vykonaly krajské úřady a Magistrát hl. m. Prahy) 2010 2011
počet obcí / MČ % počet obcí / MČ %
V průběhu přezkoumání bez chyb 2575 47,68 2862 52,89
(I) jen méně závažné chyby a nedostatky 1325 24,53 1071 19,79
  závažné chyby a nedostatky 1501 27,79 1478 27,32
průběh Celkem 5401 100 5411 100
Po ukončení přezkoumání bez chyb 3222 59,65 3425 63,3
(II) jen méně závažné chyby a nedostatky 1121 20,76 957 17,69
  závažné chyby a nedostatky 1058 19,59 1029 19,01
závěr Celkem 5401 100 5411 100
Zdroj: IS MPP
Rozdíl (II) –(I) bez chyb 647 563
jen méně závažné chyby a nedostatky -204 -114
závažné chyby a nedostatky -443 -449

Z celkového počtu 5 411 obcí a městských částí hl. m. Prahy, jejichž hospodaření přezkoumaly krajské úřady a Magistrát hl. m. Prahy, byl výsledek přezkoumání hospodaření za rok 2011 následující:

 • 3 428 obcí a městských částí hl. m. Prahy (63,30 %) – nebyly zjištěny chyby a nedostatky,
 • 957 obcí a městských částí hl. m. Prahy (17,69 %) – zjištěny jen méně závažné chyby a nedostatky,
 • 1 026 obcí a městských částí hl. m. Prahy (j. 19,01 %) – zjištěny závažné chyby a nedostatky.

Údaje v tabulce č. 4 dokumentují chyby a nedostatky zjištěné v celém průběhu přezkoumání hospodaření za roky 2010 a 2011. V rámci přezkoumání byly každoročně zjištěny nedostatky v hospodaření u cca 60 % územních celků, jejichž hospodaření podléhalo přezkoumávání hospodaření podle zákona č. 420/2004 Sb. V průběhu přezkoumání hospodaření došlo v řadě případů k nápravě zjištěných chyb a nedostatků.

Přezkoumání hospodaření zabezpečované auditorem

V případě přezkoumání hospodaření obcí, DSO a městských částí, zajišťované auditory a auditorskými společnostmi byly za rok 2011 chyby a nedostatky zjištěny u 60 obcí, DSO a městských částí hlavního města Prahy z celkového počtu 1084 (bez hlavního města Prahy), To představuje cca 8,2 % z přezkoumávaných subjektů. Z uvedeného vyplývá, že počet obcí, DSO a městských částí, u nichž byly auditorem nalezeny chyby a nedostatky, je výrazně nižší. Příčiny této skutečnosti vyplývají mj. i ze struktury obcí podle velikosti, které přezkoumávají auditoři a krajské úřady.

Tabulka č. 5:

Tabulka č. 5: Porovnání výsledků přezkoumání hospodaření za roky 2010 a 2011
  přezkoumané obce 2010 2011
Krajské úřady a Magistrát hl. m. Prahy počet celkem 5 401 x 5 411 x
bez chyb 3 222 59,70% 3 425 63,30%
chyby a nedostatky 2 179 40,30% 1 986 36,70%
rizika (RZ) 109 x 148 x
Auditoři a auditorské společnosti počet celkem 722 x 729 x
bez chyb 648 89,80% 669 91,80%
chyby a nedostatky 74 10,30% 60 8,20%
rizika (RZ) 98 x 87 x
Zdroj: IS MPP

Výsledky dozorové činnosti za rok 2011

Na základě ustanovení § 20 zákona č. 420/2004 Sb. vyplývá pro Ministerstvo financí povinnost vykonávat dozorovou činnost, kterou lze posoudit věcnou správnost uskutečněných přezkoumání hospodaření obcí, městských částí a DSO.

Dozory nad přezkoumáním hospodaření jsou zcela specifickou následnou kontrolní činností, která probíhá po ukončení přezkoumání hospodaření za předchozí kalendářní roky. Uskutečňují ji kontrolní skupiny složené ze zaměstnanců Ministerstva financí a finančních ředitelství na základě pověření Ministerstva financí.

Dozorová činnost je zaměřena na prověřování výsledků přezkoumání hospodaření uskutečněných krajskými úřady, Magistrátem hlavního města Prahy a auditory a auditorskými společnostmi. Ze získaných poznatků z dozorů vykonaných nad přezkoumáními hospodaření vyplývá, že:

 • v některých případech, kdy přezkoumání hospodaření bylo vykonáno auditorem nebo auditorskou společností, nebylo smluvně zabezpečeno, že bude vykonáno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.,
 • zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření často neobsahovaly náležitosti stanovené zákonem č. 420/2004 Sb., např.:
  • nebyl uveden popis zjištěných chyb a nedostatků s odvoláním na platný zákon,
  • u chyby a nedostatku nebylo uvedeno označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých zjištění vychází,
  • nebyly přezkoumávány:
   • plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
   • účetnictví vedené územním celkem,
   • nakládání, hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, stav pohledávek a závazků.

Poznatky získané z jednotlivých dozorů byly dalším podkladem pro jednání Ministerstva financí s Výborem pro veřejný sektor Komory auditorů ČR. Pravidelně uskutečňované vzájemné schůzky mají za cíl sjednotit postupně činnost všech přezkoumávajících orgánů tak, aby byl zajištěn jednotný postup při přezkoumávání hospodaření a srovnatelnost zjištění.


Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář