Novinky

Metodické materiály a stanoviska

Metodické materiály a stanoviska jsou určená poskytovatelům dotací, návratných finančních výpomocí, grantů a jiných příspěvků poskytovaných ze státního rozpočtu, jakožto i poskytovatelům finančních prostředků z evropských fondů, kterými jsou prostředky ze státního rozpočtu kryty.

ilustrace

Svoje uplatnění naleznou rovněž u kontrolních orgánů, které se zabývají kontrolou prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu a z evropských fondů.


Podle vybraného tématu se materiály zabývají zejména oblastmi plánování kontrol, výkonu kontrol a jejich evidencí za účelem zachování auditní stopy. V neposlední řadě zahrnují postupy věnující se přijímání nápravných opatření a předávání kontrolních zjištění orgánům, které jsou oprávněny ve své působnosti činit příslušná opatření k nápravě zjištěného stavu nebo ukládat sankce za zjištěné nedostatky. 

Vydáno

Metodický pokyn CHJ č. 25 - Odnětí dotace

Odbor Centrální harmonizační jednotka připravil ve spolupráci s dalšími věcnými útvary Ministerstva financí metodický pokyn shrnující postupy odnětí dotace a návratné finanční výpomoci legislativně upravené ustanoveními § 15 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Vydáno

Činnost CHJ v roce 2021 a plány do roku 2022 (Newsletter 2022)

Odbor 47 zveřejňuje Newsletter 2022, ve kterém se dočtete informace o výstupech Centrální harmonizační jednotky ve smyslu metodického vedení, zejména prostřednictvím pokynů a stanovisek vydaných v roce 2021 a hlavní priority CHJ v roce 2022.

Aktualizováno

Metodický pokyn CHJ č. 14 – Metodika realizace opatření k vypořádání kontrolních zjištění (aplikace ustanovení § 14e a § 14f rozpočtových pravidel), verze 2.0

Zákon č. 320/2001 Sb. (zákon o finanční kontrole) ukládá poskytovatelům veřejné finanční podpory povinnost zajistit ochranu veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem a jiným nedostatkům. Právní úprava porušení rozpočtové kázně je upravena v zákoně č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla).

Vydáno

Metodické stanovisko č. 1 k Metodickému pokynu CHJ č. 13 Kontrola finančních prostředků poskytovaných z EU fondů 2021-2027

MF vydalo s účinností od 15.11.2021 metodické stanovisko č. 1 k metodickému pokynu CHJ č. 13 Kontrola finančních prostředků poskytovaných z EU fondů pro programové období 2021-2027. Metodické stanovisko reaguje na novelu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, která nabyla účinnosti k 1.1.2021. V této souvislosti upravuje přílohu č. 2 metodického pokynu CHJ č. 13, kontrolní otázky k veřejným zakázkám. Dále metodické stanovisko reaguje na schválení Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2021/1060 ze dne 24. června 2021.

Vydáno

Metodický pokyn CHJ č. 22 – Stanovení podmínek, jejichž porušení bude postiženo nižším odvodem za porušení rozpočtové kázně (v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 písm. g) a odst. 5 rozpočtových pravidel)

Odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka vydává Metodický pokyn CHJ č. 22 – Stanovení podmínek, jejichž porušení bude postiženo nižším odvodem za porušení rozpočtové kázně (v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 písm. g) a odst. 5 rozpočtových pravidel).

Vydáno

Příručka dobré praxe kontroly finančních prostředků poskytovaných z EU fondů

Příručka dobré praxe navazuje na Metodický pokyn CHJ č. 13 - Kontrola finančních prostředků poskytovaných z EU fondů programového období 2021-2027 a doplňuje existující metodické materiály v řešených oblastech, přičemž přináší věcný pohled na používané postupy a na to, jak je lze efektivně naplňovat.

Aktualizováno

Metodický pokyn pro výkon kontrol v odpovědnosti řídicích orgánů při implementaci Evropských strukturálních a investičních fondů pro období 2014 – 2020

Metodický pokyn předkládá Ministerstvo financí (odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka) v rámci své působnosti stanovené § 7 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole). Metodický pokyn verze 3 nabývá účinnosti 1. dubna 2018.