CZ EN

Metodické stanovisko č. 1 k Metodickému pokynu CHJ č. 13 Kontrola finančních prostředků poskytovaných z EU fondů 2021-2027

V rámci aktualizace kontrolních listů byly provedeny především následující změny:

  1. Ve formě vytvoření nových otázek byla zapracována novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, týkající se užití zásad environmentálního, sociálního a inovačního zadávání, která byly provedena zákonem č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností, část desátá.
  2. Kontrolní otázky kategorie MP Zakázky byly aktualizovány s ohledem na vydání Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021 – 2027, účinného ode dne 1. 11. 2021
  3. Byly vytvořeny nové otázky v reakci na rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a na vlastní zkušenosti ministerstva financí.
  4. Ve formě vytvoření nových otázek a úpravy stávajících otázek byly zapracovány připomínky jednotlivých řídicích orgánů a zprostředkujících subjektů.
  5. Proběhla celková revize otázek s ohledem na jejich srozumitelnost, jednoznačnost a logické zařazení.
  6. Původních patnáct tabulkových souborů tvořících přílohu č. 2 MPK bylo sjednoceno do upravené přílohy č. 2, obsahující všechny kontrolní listy. Součástí souboru je také úvodní list poskytující instrukce pro práci s kontrolními listy. Jednotlivé kontrolní listy (dle původních 15 kategorií) lze v novém souboru jednoduše filtrovat podle kategorií a používat pro práci buď přímo v Excelu, popř. pro tisk.

Z důvodu schválení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky, se v metodickému pokynu CHJ č. 13 zpřesňuje název, doplňuje číselné označení a příslušně se mění jednotlivé odkazy na články tohoto nařízení v textu a v příslušných poznámkách pod čarou.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.