Novinky

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky a postupy Ministerstva financí při povolování loterií a jiných podobných her.

ilustrace

Vydáno

Metodický pokyn Ministerstva financí k postupu při změně herního režimu u provozoven

Ministerstvo financí – Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi v zájmu zabezpečení jednotného postupu při změně herního režimu u provozoven vydává tento metodický pokyn pro oddělení 3401 Správní řízení odboru 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi. Tento metodický pokyn se vztahuje na žádosti doručené ode dne 23. 2. 2015.

Vydáno

Metodický pokyn k postupu při skládání jistot dle § 4b zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v případě výherních hracích přístrojů (VHP) povolovaných obcemi

Ministerstvo financí – Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi v zájmu zabezpečení jednotného postupu při skládání peněžních prostředků dle § 4b zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších právních předpisů, v případě výherních hracích přístrojů, k jejichž provozování vydává povolení příslušní obec, vydává nový metodický pokyn.

Aktualizováno

Metodický pokyn k postupu při skládání jistot dle § 4b zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

Ministerstvo financí – Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi v zájmu zabezpečení jednotného postupu při skládání peněžních prostředků dle § 4b zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ,,loterní zákon“) k zajištění pohledávek státu, obcí a výplat výher sázejícím (dále jen ,,jistota“), vydává nový metodický pokyn. Aktualizace dokumentu - Vzor Potvrzení o složení jistoty (Příloha č. 1 k Metodickému pokynu) - verze 03.

Aktualizováno

Stanoviska k zákonu č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

Nově vydané Stanovisko k povinnosti zřízení loterní komise na základě vydaného povolení k provozování číselné loterie (viz požadavek vyplývající z § 11 odst. 1 zákona o loteriích). Aktualizace obsahu ke dni 6.9.2013.

Vzhledem k tomu, že předmětná novela zásadním způsobem mění především povinnosti provozovatelů loterií a jiných podobných her a promítne se tato změna do celé řady metodických a koncepčních informací/stanovisek  uvedených na těchto stránkách.

Stanoviska  MF pro:

 • Povinnosti zřízení loterní komise na základě vydaného povolení k provozování číselné loterie
 • Hrací měna v CLS
 • Rušení sázkových her v kasinu
 • Výše a splacení základního kapitálu
 • Identifikační známky pro VHP
 • Nové vzory povolení dle zákona č. 202/1990 Sb.
 • Metodický pokyn pro výkon státního dozoru na sázkovými hrami a loteriemi ÚFO
 • Odpovědná osoba za zákaz hry osob mladších 18 let
 • Správní poplatky
 • Přeplatek na správním poplatku
 • Propagace, reklama a podpora prodeje
 • Karetní sázkové hry
 • Spotřebitelské loterie

Vydáno

Dokládání výpisu z obchodního rejstříku

Ministerstvo financí, odbor 34 - Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi sděluje, že s účinností od 8.7.2013 mění svou dosavadní praxi a nadále již nebude požadovat výpis z obchodního rejstříku jako součást žádosti o povolení k provozování loterií a jiných podobných her. Výpis z obchodního rejstříku nebude potřeba dokládat ani do registru zřízeného u Odboru 34.

Vydáno

Provozování loterií a jiných podobných her podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 • Doporučený přehled náležitostí a příloh podání směřujících k zahájení příslušného řízení ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a zákona č. 500/2004 Sb. , správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a to k řízením zahajovaným od 1.10.2006.
 • Tento materiál má informativní charakter do doby vydání závazného pokynu.
 • Aktualizováno ke dni: 2. října 2006

Vydáno

Změna postupu Ministerstva financí při povolování loterií a jiných podobných her

podle zákona č. 202/1990 Sb. , o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon“), s platností od 1.9.2006

 • Od 1. 9. 2006 bude nahrazena současná praxe v procesu odborného posuzování technických zařízení a systémů pro provozování loterií a jiných podobných her, kromě VHP (dále jen „TZ“) praxí odborného posuzování a osvědčování provozuschopnosti TZ a systémů pověřenou autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. , o technických požadavcích na výrobky v platném znění.
 • Od 1. 9. 2006 bude žadatel o povolení provozování loterií a jiných podobných her podle zákona předkládat, podle § 4 odst. 2 ve spojení s § 43 zákona, Ministerstvu financí osvědčení o provozuschopnosti TZ nebo systému pro provozování loterií a jiných podobných her případně výpisy z tohoto osvědčení pro jednotlivá herní zařízení systému (terminály), vystavené pověřenou autorizovanou osobou.

Vydáno

Podmínky pro vydání povolení k provozování podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

Sjednocení náležitostí a příloh podání směřujících k zahájení příslušného řízení ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a zákona č. 500/2004 Sb. , správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Zpracováno podle stavu k 19.5.2006.