CZ EN

Podmínky pro vydání povolení k provozování podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

Sjednocení náležitostí a příloh podání směřujících k zahájení příslušného řízení ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách a zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád). Zpracováno podle stavu k 10.10.2005.

 

A) Obecné požadavky zákona pro všechny druhy loterií a jiných podobných her
Rozhodná skutečnost (podmínka) Požadovaná dle (vyplývající z) ustanovení Prokazuje se (osvědčuje se) čím Týká se loterií nebo jiných podobných her podle zákona
1) Základní aspekty a znaky loterie nebo jiné podobné hry jako takové splnění všech definičních znaků loterie nebo jiné podobné hry: § 1 odst. 1 zákona herní plán § 2 písm. a) až písm. k); § 50 odst. 3
- dobrovolnost účasti ve hře
- účastníkem hry může být pouze fyzická osoba
- úhrada vkladu (sázky) účastníkem
- nezaručená návratnost vkladu (sázky) pro účastníka
- o výhře či prohře rozhoduje náhoda nebo předem neznámá okolnost nebo událost uvedená v herním plánu
neznámost okolnosti určující výhru předem (nikomu) a neovlivnitelnost okolnosti určující výhru ze strany provozovatele nebo účastníka § 1 odst. 2 zákona herní plán; osvědčení o provozuschopnosti zařízení; znalecký posudek § 2 písm. a) až písm. k); § 50 odst. 3
rovnost podmínek loterie nebo jiné podobné hry pro všechny účastníky včetně možnosti získání výhry § 1 odst. 5 zákona herní plán § 2 písm. a) až písm. k)
§ 50 odst. 3
2) Náležitosti subjektu žadatele sídlo žadatele jako právnické osoby na území České republiky § 1 odst. 6 zákona výpis z obchodního rejstříku § 2 písm. a) až písm. k); § 50 odst. 3
absence zahraniční majetkové účasti u žadatele jako tuzemské právnické osoby, resp. absence majetkové účasti tuzemské právnické osoby se zahraniční majetkovou účastí v právnické osobě (žadatele) § 4 odst. 5 zákona výpis z obchodního rejstříku žadatele a akcionářů (společníků) žadatele; čestné prohlášení o splnění podmínek absence zahraniční majetkové účasti § 2 písm. a) až písm. h); § 2 písm. j) až písm. k); § 50 odst. 3
respektování právní formy žadatele jako budoucího provozovatele § 4 odst. 6 až odst. 9 zákona výpis z obchodního rejstříku žadatele § 2 písm. a); § 2 písm. c); § 2 písm. d); § 2 písm. f) až písm. k); § 50 odst. 3
výše základního kapitálu a povinnost jeho nesnížení pod stanovenou výši po celou dobu platnosti povolení § 4 odst. 6 až odst. 8 zákona výpis z obchodního rejstříku žadatele § 2 písm. a); § 2 písm. c); § 2 písm. d); § 2 písm. f) až písm. j); § 50 odst. 3
forma akcií § 4 odst. 6 až odst. 8 zákona výpis z obchodního rejstříku žadatele § 2 písm. a); § 2 písm. c); § 2 písm. d); § 2 písm. f) až písm. j); § 50 odst. 3
3) doložení splnění podmínek bezúhonnosti bezúhonnost fyzické osoby mající postavení statutárního orgánu nebo člena žadatelei; bezúhonnost fyzické osoby mající postavení zakladatele žadatele; je-li zakladatelem žadatele jiná právnická osoba, bezúhonnost fyzických osob majících u této právnické osoby postavení statutárního orgánu nebo člena § 4a zákona výpis z evidence Rejstříku trestů (zahraniční doklad)ii; čestné prohlášení o (ne)zdržování se v období posledních tří let na území jiného státu po dobu delší tří měsíců; fotokopie příslušné stránky povolení k pobytu, z níž je patrná délka pobytu v ČR v době prokazování bezúhonnosti § 2 písm. a) až písm. k); § 50 odst. 3
4) povinnost provozovatele zabránit účasti ve hře osobám mladším 18 let opatření zabraňující účasti ve hře osobám mladším 18 let včetně možnosti požadovat k danému účelu předložení průkazu totožnosti účastníkem § 1 odst. 7 zákona herní plán; návštěvní řád § 2 písm. a) až písm. k); § 50 odst. 3
5) podmínky týkající se výhry splnění podmínek předmětu výhry § 3 odst. 1 zákona herní plán § 2 písm. a) až písm. k); § 50 odst. 3
splnění podmínek pravděpodobnosti výhry u vyjmenovaných typů loterií nebo jiných podobných her § 1 odst. 3 zákona herní plán § 2 písm. a); § 2 písm. b); § 2 písm. d)
dodržení lhůt pro vyplacení výhry § 3 odst. 2 zákona herní plán § 2 písm. a) až písm. k); § 50 odst. 3
dodržení lhůty pro uplatnění práva na výhru § 12 zákona herní plán § 2 písm. a) až písm. k); § 50 odst. 3
6) podmínky podle § 4 zákona provozování loterií nebo jiných podobných her v souladu s jinými právními předpisy § 4 odst. 2 zákona příslušný listinný či jiný důkaz (viz speciální požadavky) § 2 písm. a) až písm. k); § 50 odst. 3
zajištění nenarušení veřejného pořádku v souvislosti s provozováním loterií nebo jiných podobných her § 4 odst. 2 zákona čestné prohlášení o zajištěných opatřeních § 2 písm. a) až písm. k); § 50 odst. 3
zaručení řádného provozování loterií nebo jiných podobných her včetně řádného technického vybavení § 4 odst. 2 zákona osvědčení pověřené autorizované osoby; znalecký posudek; prohlášení o shodě § 2 písm. a) až písm. k); § 50 odst. 3
použití části výtěžku loterie nebo jiné podobné hry v zákonem stanovené výši na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účeliii § 4 odst. 2 zákona ekonomický projekt; návrh na použití části výtěžku § 2 písm. a) až písm. d), písm. f) až k); § 50 odst. 3
7) splnění povinnosti týkající se jistoty složení peněžní částky v zákonem stanovené výši na zvláštní účet u banky § 4b zákona potvrzení banky o zřízení účtu a složení jistoty v odpovídající zákonem stanovené výši § 2 písm. a); § 2 písm. c) až písm. k); § 50 odst. 3
8) splnění dalších obecných podmínek obecné náležitosti podání § 19 správního řádu podání § 2 písm. a) až písm. k); § 50 odst. 3
respektování češtiny jako jednacího jazyka v řízení před povolujícím orgánem § 46a odst. 1 zákona - § 2 písm. a) až písm. k); § 50 odst. 3
předložení veškerých písemných podání v češtině § 46a odst. 1 zákona písemné podání § 2 písm. a) až písm. k); § 50 odst. 3
předložení veškerých listinných důkazů v češtině event. doložení cizojazyčného listinného důkazu společně s úředním překladem daného cizojazyčného listinného důkazu do českého jazyka § 46a odst. 1 zákona listinný důkaz § 2 písm. a) až písm. k); § 50 odst. 3
superlegalizace u zahraničního dokladu předkládaného jako veřejná listina podle ustanovení § 4a odst. 3 zákona, nestanoví-li jinak Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (Sdělení MZV č. 45/1999 Sb.) nebo příslušná mezistátní dohoda (např. smlouva o právní pomoci) § 4a odst. 3 zákona zahraniční doklad § 2 písm. a) až písm. k); § 50 odst. 3
B) Speciální požadavky pro konkrétní druhy loterií a jiných podobných her
Rozhodná skutečnost (podmínka) Požadovaná dle (vyplývající z) ustanovení Prokazuje se (osvědčuje se) čím Týká se loterií nebo jiných podobných her podle zákona
- absence zakázaného účelového krytí výdajů/nákladů § 6 odst. 2 zákona čestné prohlášení § 2 písm. a) až písm. d)
- respektování limitace úhrnné ceny výher § 6 odst. 3 zákona herní plán § 2 písm. a) až písm. d)
- doložení specifikačních údajů § 6 odst. 5 zákona herní plán § 2 písm. a) až písm. d)
- respektování limitace odměny prodejcům losů § 7 zákona herní plán § 2 písm. a) až písm. d)
- dodržení náležitostí spojených s tiskem a slosováním losů § 8 odst. 1, 2 zákona vzor losu; text zadní strany losu; znalecký posudek na los § 2 písm. a) až písm. d)
- respektování zákazů užívání státních symbolů v textu losu § 9 odst. 1 zákona vzor losu; text zadní strany losu; znalecký posudek na los § 2 písm. a) až písm. d)
- splnění povinných obsahových náležitostí textu losu § 9 odst. 2 zákona vzor losu; text zadní strany losu; znalecký posudek na los § 2 písm. a) až písm. d)
- povinnost předložit potvrzení banky o zřízení účtu a složení jistoty též příslušnému finančnímu úřaduiv, tj. finančnímu úřadu v sídle provozovatele § 4b odst. 1 odst 2 zákona čestné prohlášení žadatele o předložení potvrzení banky o zřízení účtu a složení jistoty příslušnému finančnímu úřadu § 2 písm. e)
- respektování specifických povinností stanovených pro hru u VHP § 17 odst. 3 až odst. 8 zákona herní plán; řád herny § 2 písm. e)
- respektování distanční povinnosti vzhledem k lokaci objektu, v němž jsou provozovány VHP § 17 odst. 11 zákona čestné prohlášení žadatele o dodržení omezení vzhledem k lokaci objektu, v němž jsou provozovány VHP § 2 písm. e)
- splnění identifikační povinnosti u tzv. odpovědných osob § 18 odst. 2 zákona podání § 2 písm. e)
- úhrada příslušného správního poplatku § 18 odst. 5 zákona výpis z účtu o zaplacení správního poplatku § 2 písm. e)
- předložení herního plánu a dalších listinných důkazů, prokazujících splnění podmínek zákona § 19 odst. 1 zákona herní plán; řád herny § 2 písm. e)
- prokázání zajištění odborného servisu zařízení § 19 odst. 2, písm. b) zákona § 4 odst. 2 zákona ve spojení s § 43 odst. 5, písm. a) zákona smlouva s oprávněnou osobou § 2 písm. e); § 2 písm. g); § 2 písm. i) § 2 písm. j); § 50 odst. 3
- prokázání provozuschopnosti VHP osvědčením pověřené autorizované osoby § 19 odst. 2, písm. c) zákona výpis z osvědčení autorizované osoby o provozuschopnosti jednotlivých VHP § 2 písm. e)
- oprávněné provozování zařízení § 4 odst. 2 zákona ve spojení s § 43 odst. 5, písm. a) zákona čestné prohlášení o nabytí zařízení; smlouva o nájmu zařízení § 2 písm. e); § 2 písm. i); § 2 písm. j); § 50 odst. 3
- oznámení jména osob odpovídajících za zákaz vstupu osob mladších 18 let do místa schváleného umístění zařízení § 18 odst. 2 zákona § 4 odst. 2 ve spojení s § 43 odst. 5, písm. a) podání § 2 písm. e); § 2 písm. g); § 2 písm. j); § 50 odst. 3
- předložení řádu herny § 17 odst. 9 zákona řád herny § 2 písm. e); § 2 písm. g)
- respektování zákazu provozování sázkové hry v den státního smutku nebo mimo provozní hodiny stanovené v návštěvním řádu schváleném povolujícím orgánem § 4c zákona herní plán; řád herny § 2 písm. f) až písm. i)
- splnění identifikační povinnosti u tzv. pověřených osob a prokázání splnění podmínky bezúhonnosti u těchto osob a podmínky jejich odborné způsobilosti § 21 odst. 2 zákona podání; výpis z evidence Rejstříku trestů (zahraniční doklad); čestné prohlášení o (ne)zdržování se v období posledních tří let na území jiného státu po dobu delší tří měsíců; fotokopie příslušné stránky povolení k pobytu, z níž je patrná délka pobytu v ČR v době prokazování bezúhonnosti § 2 písm. h)
- respektování zvláštních podmínek na straně subjektu provozovatele: oprávnění k chovu koní dostihových plemen § 40 odst. 2 zákona pověření státu § 2 písm. k)
- předložení herního plánu, návštěvního řádu, pravidel jednotlivých druhů sázkových her § 32 zákona herní plán; řád herny; pravidla jednotlivých druhů sázkových her § 2 písm. i)
- předložení hodnotových žetonů ke schválení § 35 zákona § 4 odst. 2 ve spojení s § 43 odst. 5, písm. a) vzory hodnotových žetonů § 2 písm. i)
- zajištění splnění podmínky respektování povinnosti vedení jmenné evidence návštěvníků kasina § 36 zákona čestné prohlášení § 2 písm. i)
- zajištění splnění podmínky vybavení provozovny kasina zabezpečovacím a monitorovacím zařízením § 37 zákona § 4 odst. 2 ve spojení s § 43 odst. 5, písm. a) v podání uvést popis zabezpečovacího a monitorovacího zařízení, výrobce zařízení; znalecký posudek § 2 písm. i)
- respektování účelové vázanosti použití výtěžku z dostihových sázek pouze pro účely dotací výkonnostních zkoušek koní dostihových plemen, dotací chovu koní dostihových plemen nebo pro jiné související účely § 40 odst. 2 zákona herní plán; čestné prohlášení § 2 písm. k)
- posudek soudního znalce z příslušného oboru k provozování peněžité, věcné nebo číselné loterie § 4 odst. 2 zákona ve spojení s § 43 odst. 5, písm. a) zákona znalecký posudek § 2 písm. a); § 2 písm. c); § 2 písm. d)
- ekonomický projekt hry § 4 odst. 2 zákona ve spojení s § 43 odst. 5, písm. a) zákona ekonomický projekt; podání § 2 písm. a); § 2 písm. c); § 2 písm. d); § 2 písm. g); § 2 písm. h); § 2 písm. j); § 2 písm. k); § 50 odst. 3
- užívací vztah k nebytovému prostoru, ve kterém mají být provozovány VHP, sázková hra BINGO, kursové sázky, sázkové hry v kasinu či další sázkové hry na technických zařízení § 4 odst. 2 zákona ve spojení s § 43 odst. 5, písm. a) zákona výpis LV; smlouva o (pod)nájmu nemovitosti; jiný listinný důkaz § 2 písm. e); § 2 písm. g) až písm. k); § 50 odst. 3
- zajištění technického vybavení herny pro zabezpečení řádného provozování sázkové hry BINGO § 4 odst. 2 zákona ve spojení s § 43 odst. 5, písm. a) zákona projekt technického vybavení herny § 2 písm. g)
- vzor tiketů § 4 odst. 2 zákona ve spojení s § 43 odst. 5, písm. a) zákona vzor tiketů § 2 písm. g)
- oznámení výrobního čísla losovacího zařízení, jeho výrobce a popis § 4 odst. 2 zákona ve spojení s § 43 odst. 5, písm. a) zákona podání; znalecký posudek § 2 písm. g)
- předložení znaleckého posudku na software, který má být používán pro provoz kursových a dostihových sázek § 4 odst. 2 zákona ve spojení s § 43 odst. 5, písm. a) zákona znalecký posudek § 2 písm. h); § 2 písm. k)
- předložení znaleckého posudku na herní technické zařízení § 4 odst. 2 zákona ve spojení s § 43 odst. 5, písm. a) zákona znalecký posudek § 2 písm. i); § 2 písm. j); § 50 odst. 3
- předložení návštěvního řádu provozovny – herny, kasina § 4 odst. 2 zákona ve spojení s § 43 odst. 5, písm. a) zákona návštěvní řád § 2 písm. i) až písm. k); § 50 odst. 3
- předložení stavebně-správního rozhodnutí o tom, že prostory užívané k provozování sázkových her mají charakter provozovny (herny, kasina) § 4 odst. 2 zákona ve spojení s § 43 odst. 5, písm. a) zákona § 17 odst. 9 příslušné správní rozhodnutí včetně doložky nabytí právní moci § 2 písm. i); § 2 písm. j); § 50 odst. 3; § 2 písm. e)

Související poznámky

  • veškeré listinné důkazy předkládané účastníkem příslušného správního řízení musí být předloženy v originále nebo ve formě úředně ověřené kopie
  • bude-li jako příloha podání předkládáno jakékoli čestné prohlášení žadatele, pak takové prohlášení bude žadatelem vlastnoručně podepsáno a jeho podpis na čestném prohlášení bude úředně ověřen
  • podání směřující k zahájení řízení ve věci samé, jeho případné změny či doplnění, musí vždy podepsat pouze osoba oprávněná jednat za účastníka řízení, ať již na základě zákona nebo plné moci, a musí doložit splnění této podmínky příslušným listinným důkazem (výpis z obchodního rejstříku, stanovy, plná moc apod.); činí-li podání za žadatele osoba jej zastupující na základě plné moci, pak podpis zmocnitele i zmocněnce na příslušné plné moci musí být úředně ověřen
  • každé podání směřující k zahájení řízení musí obsahově splňovat veškeré stanovené náležitosti a jeho přílohou musí být vyžadované listinné či jiné důkazy event. musí být takové důkazy předloženy v průběhu příslušného správního řízení
  • v případě neúplného podání bude žadatel ve stanovené lhůtě vyzván k odstranění nedostatků podání a příslušné správní řízení bude přerušeno
  • v případě zvláštní složitosti věci bude o podání rozhodnuto ve lhůtě do 60 dnů s tím, že tato lhůta může být dále prodloužena ze strany orgánu příslušného rozhodnout o rozkladu
  • v případě, kdy žadatel příslušné listinné důkazy již předložil v jiném předcházejícím řízení v originále či úředně ověřené kopii, postačí, pokud v příslušném dalším správním řízení předloží pouze prosté fotokopie takových listinných důkazů s odkazem na konkrétní řízení, v rámci kterého byly dříve předloženy obsahově shodné (totožné) listinné důkazy v originále či úředně ověřené kopii; žadatel je však v tomto případě povinen zajistit aktuálnost příslušných listinných důkazů tam, kde to zákon stanoví nebo tam, kde to ze zákona vyplývá (respektování aktuálnosti výpisu z evidence Rejstříku trestů či zahraničního dokladu, aktuální údaje obsažené ve výpisu z obchodního rejstříku apod.)

 


i Provozovatel je povinen nejpozději do jednoho měsíce po dni, v němž došlo ke změně v osobě uvedené v ustanovení § 4a odst. 1, písemně oznámit tuto skutečnost orgánu, který povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry vydal, a zároveň připojit výpis z evidence Rejstříku trestů, popřípadě jiný obdobný zahraniční doklad, který se týká osoby, jež nabyla uvedeného postavení.

ii Bezúhonnost se u stanovených osob prokazuje:
1) u občanů České republiky výpisem z evidence Rejstříku trestů
2) u cizích státních občanů nemajících na území České republiky povolen trvalý pobyt, odpovídajícími doklady vydanými státem, jehož jsou občany, jakož i státy, ve kterých se více než tři měsíce nepřetržitě zdržovali v posledních třech letech
3) u cizích státních občanů, majících na území České republiky povolen pobyt a u nichž v době prokazování bezúhonnosti tento pobyt trvá alespoň šest kalendářních měsíců, odpovídajícími doklady vydanými státem, jehož jsou občany, jakož i státy, ve kterých se více než tři měsíce nepřetržitě zdržovali v posledních třech letech a dále také i výpisem z evidence Rejstříku trestů. Výpis z evidence Rejstříku trestů, popřípadě obdobný zahraniční doklad nesmí být v době předložení starší tří kalendářních měsíců.

iii Neplatí pro VHP, kde je ze zákona příjemcem části výtěžku obec.

iv Potvrzení o složení jistoty má u výherních hracích přístrojů platnost 24 měsíců. Po uplynutí této lhůty předloží provozovatel povolujícímu orgánu a příslušnému finančnímu úřadu nové potvrzení o složení jistoty.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.