CZ EN

Podmínky pro vydání povolení k provozování podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

Podmínky pro vydání povolení k provozování podle zákona č. 202/1990 Sb. , o loteriích a jiných podobných hrách

Sjednocení náležitostí a příloh podání směřujících k zahájení příslušného řízení ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a zákona č. 500/2004 Sb. , správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Zpracováno podle stavu k 19.5.2006.

Podmínky pro vydání povolení k provozování podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

A) Obecné požadavky zákona pro všechny druhy loterií a jiných podobných her

 

Rozhodná skutečnost (podmínka)

Požadovaná dle (vyplývající z) ustanovení

Prokazuje se (osvědčuje se) čím

Týká se loterií nebo jiných podobných her podle zákona

1) Základní aspekty a znaky loterie nebo jiné podobné hry jako takové

splnění všech definičních znaků loterie nebo jiné podobné hry:

§ 1 odst. 1 zákona

herní plán

§ 2 písm. a) až písm. k);

§ 50 odst. 3

- dobrovolnost účasti ve hře

- účastníkem hry může být pouze fyzická osoba

- úhrada vkladu (sázky) účastníkem

- nezaručená návratnost vkladu (sázky) pro účastníka

- o výhře či prohře rozhoduje náhoda nebo předem neznámá okolnost nebo událost uvedená v herním plánu

neznámost okolnosti určující výhru předem (nikomu) a neovlivnitelnost okolnosti určující výhru ze strany provozovatele nebo účastníka

§ 1 odst. 2 zákona

herní plán; osvědčení o provozuschopnosti zařízení; znalecký posudek

§ 2 písm. a) až písm. k);

§ 50 odst. 3

rovnost podmínek loterie nebo jiné podobné hry pro všechny účastníky včetně možnosti získání výhry

§ 1 odst. 5 zákona

herní plán

§ 2 písm. a) až písm. k)

§ 50 odst. 3

2) Náležitosti subjektu žadatele

sídlo žadatele jako právnické osoby na území České republiky

§ 1 odst. 6 zákona

výpis z obchodního rejstříku

§ 2 písm. a) až písm. k);

§ 50 odst. 3

absence zahraniční majetkové účasti u žadatele jako tuzemské právnické osoby, resp. absence majetkové účasti tuzemské právnické osoby se zahraniční majetkovou účastí v právnické osobě (žadatele)

§ 4 odst. 5 zákona

výpis z obchodního rejstříku žadatele a akcionářů (společníků) žadatele; čestné prohlášení o splnění podmínek absence zahraniční majetkové účasti

§ 2 písm. a) až písm. h);

§ 2 písm. j) až písm. k);

§ 50 odst. 3

respektování právní formy žadatele jako budoucího provozovatele

§ 4 odst. 6 až odst. 9 zákona

výpis z obchodního rejstříku žadatele

§ 2 písm. a);

§ 2 písm. c);

§ 2 písm. d);

§ 2 písm. f) až písm. k);

§ 50 odst. 3

výše základního kapitálu a povinnost jeho nesnížení pod stanovenou výši po celou dobu platnosti povolení

§ 4 odst. 6 až odst. 8 zákona

výpis z obchodního rejstříku žadatele

§ 2 písm. a);

§ 2 písm. c);

§ 2 písm. d);

§ 2 písm. f) až písm. j);

§ 50 odst. 3

forma akcií

§ 4 odst. 6 až odst. 8 zákona

výpis z obchodního rejstříku žadatele

§ 2 písm. a);

§ 2 písm. c);

§ 2 písm. d);

§ 2 písm. f) až písm. j);

§ 50 odst. 3

3) doložení splnění podmínek bezúhonnosti

bezúhonnost fyzické osoby mající postavení statutárního orgánu nebo člena žadatelei; bezúhonnost fyzické osoby mající postavení zakladatele žadatele; je-li zakladatelem žadatele jiná právnická osoba, bezúhonnost fyzických osob majících u této právnické osoby postavení statutárního orgánu nebo člena

§ 4a zákona

výpis z evidence Rejstříku trestů (zahraniční doklad)ii; čestné prohlášení o (ne)zdržování se v období posledních tří let na území jiného státu po dobu delší tří měsíců

§ 2 písm. a) až písm. k);

§ 50 odst. 3

4) povinnost provozovatele zabránit účasti ve hře osobám mladším 18 let

opatření zabraňující účasti ve hře osobám mladším 18 let včetně možnosti požadovat k danému účelu předložení průkazu totožnosti účastníkem

§ 1 odst. 7 zákona

herní plán; návštěvní řád

§ 2 písm. a) až písm. k);

§ 50 odst. 3

5) podmínky týkající se výhry

splnění podmínek předmětu výhry

§ 3 odst. 1 zákona

herní plán

§ 2 písm. a) až písm. k);

§ 50 odst. 3

splnění podmínek pravděpodobnosti výhry u vyjmenovaných typů loterií nebo jiných podobných her

§ 1 odst. 3 zákona

herní plán

§ 2 písm. a);

§ 2 písm. b);

§ 2 písm. d)

dodržení lhůt pro vyplacení výhry

§ 3 odst. 2 zákona

herní plán

§ 2 písm. a) až písm. k);

§ 50 odst. 3

dodržení lhůty pro uplatnění práva na výhru

§ 12 zákona

herní plán

§ 2 písm. a) až písm. k);

§ 50 odst. 3

6) podmínky podle § 4 zákona

provozování loterií nebo jiných podobných her v souladu s jinými právními předpisy

§ 4 odst. 2 zákona

příslušný listinný či jiný důkaz (viz speciální požadavky)

§ 2 písm. a) až písm. k);

§ 50 odst. 3

zajištění nenarušení veřejného pořádku v souvislosti s provozováním loterií nebo jiných podobných her

§ 4 odst. 2 zákona

čestné prohlášení o existenci nebo neexistenci obecně závazné vyhlášky obce, omezující provoz VHP dle § 17 odst. 11 zákona nebo § 50 odst. 4 zákona; v případě existence takové vyhlášky je třeba zároveň čestně prohlásit, zda se tato vyhláška vztahuje či nevztahuje na místo, kde má být povolen provoz příslušného herního zařízení

§ 2 písm. i);

§ 2 písm. j);

§ 50 odst. 3

zaručení řádného provozování loterií nebo jiných podobných her včetně řádného technického vybavení

§ 4 odst. 2 zákona

osvědčení pověřené autorizované osoby; znalecký posudek; prohlášení o shodě

§ 2 písm. a) až písm. k);

§ 50 odst. 3

použití části výtěžku loterie nebo jiné podobné hry v zákonem stanovené výši na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účeliii

 

§ 4 odst. 2 zákona

ekonomický projekt; návrh na použití části výtěžku

§ 2 písm. a) až písm. d), písm. f) až k);

§ 50 odst. 3

7) splnění povinnosti týkající se jistoty

složení peněžní částky v zákonem stanovené výši na zvláštní účet u banky

§ 4b zákona

potvrzení banky o zřízení účtu a složení jistoty v odpovídající zákonem stanovené výši

§ 2 písm. a);

§ 2 písm. c) až písm. k);

§ 50 odst. 3

8) splnění dalších obecných podmínek

obecné náležitosti podání

§ 45 správního řádu

podání

§ 2 písm. a) až písm. k);

§ 50 odst. 3

respektování češtiny jako jednacího jazyka v řízení před povolujícím orgánem

§ 46a odst. 1 zákona

-

§ 2 písm. a) až písm. k);

§ 50 odst. 3

předložení veškerých písemných podání v češtině

§ 46a odst. 1 zákona

písemné podání

§ 2 písm. a) až písm. k);

§ 50 odst. 3

předložení veškerých listinných důkazů v češtině event. doložení cizojazyčného listinného důkazu společně s úředním překladem daného cizojazyčného listinného důkazu do českého jazyka

§ 46a odst. 1 zákona

listinný důkaz

§ 2 písm. a) až písm. k);

§ 50 odst. 3

superlegalizace u zahraničního dokladu předkládaného jako veřejná listina podle ustanovení § 4a odst. 3 zákona, nestanoví-li jinak Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (Sdělení MZV č. 45/1999 Sb.) nebo příslušná mezistátní dohoda (např. smlouva o právní pomoci)

§ 4a odst. 3 zákona

zahraniční doklad

§ 2 písm. a) až písm. k);

§ 50 odst. 3

 

 

 

 

 

B) Speciální požadavky pro konkrétní druhy loterií a jiných podobných her

 

Rozhodná skutečnost (podmínka)

Požadovaná dle (vyplývající z) ustanovení

Prokazuje se (osvědčuje se) čím

Týká se loterií nebo jiných podobných her podle zákona

 

absence zakázaného účelového krytí výdajů/nákladů

§ 6 odst. 2 zákona

čestné prohlášení

§ 2 písm. a) až písm. d)

 

respektování limitace úhrnné ceny výher

§ 6 odst. 3 zákona

herní plán

§ 2 písm. a) až písm. d)

 

doložení specifikačních údajů

§ 6 odst. 5 zákona

herní plán

§ 2 písm. a) až písm. d)

 

respektování limitace odměny prodejcům losů

§ 7 zákona

herní plán

§ 2 písm. a) až písm. d)

 

dodržení náležitostí spojených s tiskem a slosováním losů

§ 8 odst. 1, 2 zákona

vzor losu; text zadní strany losu; znalecký posudek na los

§ 2 písm. a) až písm. d)

 

respektování zákazů užívání státních symbolů v textu losu

§ 9 odst. 1 zákona

vzor losu; text zadní strany losu; znalecký posudek na los

§ 2 písm. a) až písm. d)

 

splnění povinných obsahových náležitostí textu losu

§ 9 odst. 2 zákona

vzor losu; text zadní strany losu; znalecký posudek na los

§ 2 písm. a) až písm. d)

 

povinnost předložit potvrzení banky o zřízení účtu a složení jistoty též příslušnému finančnímu úřaduiv, tj. finančnímu úřadu v sídle provozovatele

§ 4b odst. 1 odst 2 zákona

čestné prohlášení žadatele o předložení potvrzení banky o zřízení účtu a složení jistoty příslušnému finančnímu úřadu

§ 2 písm. e)

 

respektování specifických povinností stanovených pro hru u VHP

§ 17 odst. 3 až odst. 8 zákona

herní plán; řád herny

§ 2 písm. e)

 

respektování distanční povinnosti vzhledem k lokaci objektu, v němž jsou provozovány VHP

§ 17 odst. 11 zákona

čestné prohlášení žadatele o dodržení omezení vzhledem k lokaci objektu, v němž jsou provozovány VHP

§ 2 písm. e)

 

splnění identifikační povinnosti u tzv. odpovědných osob

§ 18 odst. 2 zákona

podání

§ 2 písm. e)

 

úhrada příslušného správního poplatku

§ 18 odst. 5 zákona

výpis z účtu o zaplacení správního poplatku

§ 2 písm. e)

 

předložení herního plánu a dalších listinných důkazů, prokazujících splnění podmínek zákona

§ 19 odst. 1 zákona

herní plán; řád herny

§ 2 písm. e)

 

prokázání zajištění odborného servisu zařízení

§ 19 odst. 2, písm. b) zákona § 4 odst. 2 zákona ve spojení s § 43 odst. 5, písm. a) zákona

smlouva s oprávněnou osobou

§ 2 písm. e);

§ 2 písm. g);

§ 2 písm. i)

§ 2 písm. j);

§ 50 odst. 3

 

prokázání provozuschopnosti VHP osvědčením pověřené autorizované osoby

§ 19 odst. 2, písm. c) zákona

výpis z osvědčení autorizované osoby o provozuschopnosti jednotlivých VHP

§ 2 písm. e)

 

oprávněné provozování zařízení

§ 4 odst. 2 zákona ve spojení s § 43 odst. 5, písm. a) zákona

čestné prohlášení o nabytí zařízení; smlouva o nájmu zařízení

§ 2 písm. e);

§ 2 písm. i);

§ 2 písm. j);

§ 50 odst. 3

 

oznámení jména osob odpovídajících za zákaz vstupu osob mladších 18 let do místa schváleného umístění zařízení

§ 18 odst. 2 zákona § 4 odst. 2 ve spojení s § 43 odst. 5, písm. a)

příloha podání

§ 2 písm. e);

§ 2 písm. g);

§ 2 písm. j);

§ 50 odst. 3

 

předložení řádu herny

§ 17 odst. 9 zákona

řád herny

§ 2 písm. e);

§ 2 písm. g)

 

respektování zákazu provozování sázkové hry v den státního smutku nebo mimo provozní hodiny stanovené v návštěvním řádu schváleném povolujícím orgánem

§ 4c zákona

herní plán; návštěvní řád; řád herny

§ 2 písm. f) až písm. i)

 

splnění identifikační povinnosti u tzv. pověřených osob a prokázání splnění podmínky bezúhonnosti u těchto osob a podmínky jejich odborné způsobilosti

§ 21 odst. 2 zákona

podání; výpis z evidence Rejstříku trestů (zahraniční doklad); čestné prohlášení o (ne)zdržování se v období posledních tří let na území jiného státu po dobu delší tří měsíců

§ 2 písm. h)

 

respektování zvláštních podmínek na straně subjektu provozovatele: oprávnění k chovu koní dostihových plemen

§ 40 odst. 2 zákona

pověření státu

§ 2 písm. k)

 

předložení herního plánu, návštěvního řádu, pravidel jednotlivých druhů sázkových her

§ 32 zákona

herní plán; řád herny; pravidla jednotlivých druhů sázkových her

§ 2 písm. i)

 

předložení hodnotových žetonů ke schválení

§ 35 zákona, § 4 odst. 2 ve spojení s § 43 odst. 5, písm. a)

vzory hodnotových žetonů

§ 2 písm. i)

 

zajištění splnění podmínky respektování povinnosti vedení jmenné evidence návštěvníků kasina

§ 36 zákona

čestné prohlášení

§ 2 písm. i)

 

zajištění splnění podmínky vybavení provozovny kasina zabezpečovacím a monitorovacím zařízením

§ 37 zákona, § 4 odst. 2 ve spojení s § 43 odst. 5, písm. a)

v podání uvést popis zabezpečovacího a monitorovacího zařízení, výrobce zařízení; znalecký posudek – osvědčení o odborném posouzení autorizovanou osobou

§ 2 písm. i)

 

respektování účelové vázanosti použití výtěžku z dostihových sázek pouze pro účely dotací výkonnostních zkoušek koní dostihových plemen, dotací chovu koní dostihových plemen nebo pro jiné související účely

§ 40 odst. 2 zákona

herní plán; čestné prohlášení

§ 2 písm. k)

 

posudek soudního znalce z příslušného oboru k provozování peněžité, věcné nebo číselné loterie

§ 4 odst. 2 zákona ve spojení s § 43 odst. 5, písm. a) zákona

znalecký posudek

§ 2 písm. a);

§ 2 písm. c);

§ 2 písm. d)

 

ekonomický projekt hry

§ 4 odst. 2 zákona ve spojení s § 43 odst. 5, písm. a) zákona

ekonomický projekt; podání

§ 2 písm. a);

§ 2 písm. c);

§ 2 písm. d);

§ 2 písm. g);

§ 2 písm. h);

§ 2 písm. j);

§ 2 písm. k);

§ 50 odst. 3

 

užívací vztah k nebytovému prostoru, ve kterém mají být provozovány VHP, sázková hra BINGO, kursové sázky, sázkové hry v kasinu či další sázkové hry na technických zařízení

§ 4 odst. 2 zákona ve spojení s § 43 odst. 5, písm. a) zákona

výpis LV; smlouva o (pod)nájmu nemovitosti; jiný listinný důkaz

§ 2 písm. e);

§ 2 písm. g) až písm. k);

§ 50 odst. 3

 

zajištění technického vybavení herny pro zabezpečení řádného provozování sázkové hry BINGO

§ 4 odst. 2 zákona ve spojení s § 43 odst. 5, písm. a) zákona

projekt technického vybavení herny

§ 2 písm. g)

 

vzor tiketů

§ 4 odst. 2 zákona ve spojení s § 43 odst. 5, písm. a) zákona

vzor tiketů

§ 2 písm. g)

 

oznámení výrobního čísla losovacího zařízení, jeho výrobce a popis

§ 4 odst. 2 zákona ve spojení s § 43 odst. 5, písm. a) zákona

podání; znalecký posudek – osvědčení o odborném posouzení autorizovanou osobou

§ 2 písm. g)

 

předložení znaleckého posudku - osvědčení na software, který má být používán pro provoz kursových a dostihových sázek

§ 4 odst. 2 zákona ve spojení s § 43 odst. 5, písm. a) zákona

znalecký posudek - osvědčení o odborném posouzení autorizovanou osobou

§ 2 písm. h);

§ 2 písm. k)

 

předložení znaleckého posudku - osvědčení na herní technické zařízení

§ 4 odst. 2 zákona ve spojení s § 43 odst. 5, písm. a) zákona

znalecký posudek - osvědčení o odborném posouzení autorizovanou osobou

§ 2 písm. i);

§ 2 písm. j);

§ 50 odst. 3

 

předložení návštěvního řádu provozovny - herny, kasina

§ 4 odst. 2 zákona ve spojení s § 43 odst. 5, písm. a) zákona

návštěvní řád

§ 2 písm. i) až písm. k);

§ 50 odst. 3

 

předložení stavebně-správního rozhodnutí o tom, že prostory užívané k provozování sázkových her mají charakter provozovny (herny, kasina)

§ 4 odst. 2 zákona ve spojení s § 43 odst. 5, písm. a) zákona § 17 odst. 9

příslušné správní rozhodnutí včetně doložky nabytí právní moci

§ 2 písm. i);

§ 2 písm. j);

§ 50 odst. 3;

§ 2 písm. e)

 

Související poznámky

veškeré listinné důkazy předkládané účastníkem příslušného správního řízení musí být předloženy v originále nebo ve formě úředně ověřené kopie

  • bude-li jako příloha podání předkládáno jakékoli čestné prohlášení žadatele, pak takové prohlášení bude žadatelem vlastnoručně podepsáno a jeho podpis na čestném prohlášení bude úředně ověřen
  • podání směřující k zahájení řízení ve věci samé, jeho případné změny či doplnění, musí vždy podepsat pouze osoba oprávněná jednat za účastníka řízení, ať již na základě zákona nebo plné moci, a musí doložit splnění této podmínky příslušným listinným důkazem (výpis z obchodního rejstříku, stanovy, plná moc apod.); činí-li podání za žadatele osoba jej zastupující na základě plné moci, pak podpis zmocnitele i zmocněnce na příslušné plné moci musí být úředně ověřen
  • každé podání směřující k zahájení řízení musí obsahově splňovat veškeré stanovené náležitosti a jeho přílohou musí být vyžadované listinné či jiné důkazy event. musí být takové důkazy předloženy v průběhu příslušného správního řízení
  • v případě neúplného podání bude žadatel ve stanovené lhůtě vyzván k odstranění nedostatků podání a příslušné správní řízení bude přerušeno
  • v případě zvláštní složitosti věci bude o podání rozhodnuto ve lhůtě do 60 dnů s tím, že tato lhůta může být dále prodloužena ze strany orgánu příslušného rozhodnout o rozkladu
  • v případě, kdy žadatel příslušné listinné důkazy již předložil v jiném předcházejícím řízení v originále či úředně ověřené kopii, postačí, pokud v příslušném dalším správním řízení předloží pouze prosté fotokopie takových listinných důkazův s odkazem na konkrétní řízení, v rámci kterého byly dříve předloženy obsahově shodné (totožné) listinné důkazy v originále či úředně ověřené kopii; žadatel je však v tomto případě povinen zajistit aktuálnost příslušných listinných důkazů tam, kde to zákon stanoví nebo tam, kde to ze zákona vyplývá (respektování aktuálnosti výpisu z evidence Rejstříku trestů či zahraničního dokladu, aktuální údaje obsažené ve výpisu z obchodního rejstříku apod.)

i Provozovatel je povinen nejpozději do jednoho měsíce po dni, v němž došlo ke změně v osobě uvedené v ustanovení § 4a odst. 1, písemně oznámit tuto skutečnost orgánu, který povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry vydal, a zároveň připojit výpis z evidence Rejstříku trestů, popřípadě jiný obdobný zahraniční doklad, který se týká osoby, jež nabyla uvedeného postavení.

ii Bezúhonnost se u stanovených osob prokazuje:
1) u občanů České republiky výpisem z evidence Rejstříku trestů
2) u cizích státních občanů nemajících na území České republiky povolen trvalý pobyt, odpovídajícími doklady vydanými státem, jehož jsou občany, jakož i státy, ve kterých se více než tři měsíce nepřetržitě zdržovali v posledních třech letech
3) u cizích státních občanů, majících na území České republiky povolen pobyt a u nichž v době prokazování bezúhonnosti tento pobyt trvá alespoň šest kalendářních měsíců, odpovídajícími doklady vydanými státem, jehož jsou občany, jakož i státy, ve kterých se více než tři měsíce nepřetržitě zdržovali v posledních třech letech a dále také i výpisem z evidence Rejstříku trestů. Výpis z evidence Rejstříku trestů, popřípadě obdobný zahraniční doklad nesmí být v době předložení starší tří kalendářních měsíců.

iii Neplatí pro VHP, kde je ze zákona příjemcem části výtěžku obec.

iv Potvrzení o složení jistoty má u výherních hracích přístrojů platnost 24 měsíců. Po uplynutí této lhůty předloží provozovatel povolujícímu orgánu a příslušnému finančnímu úřadu nové potvrzení o složení jistoty.

v Neplatí pro VHP.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.