CZ EN

Finanční vypořádání s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2012

Finanční vypořádání s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2012

 

Postup kraje při zajišťování finančního vypořádání se státním rozpočtem

Aktualizace „Postupu kraje při zajišťování finančního vypořádání se státním rozpočtem“ čj.: 12/54 152/2005-123, uveřejněném ve Zprávách Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů, Zprávy MF - číslo 4/2005 (.PDF, 50 kB).

Postup kraje při zajišťování finančního vypořádání se státním rozpočtem – porušení rozpočtové kázně u obcí

  1. Povinností obce, která vyplývá z vyhlášky č.52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, je odvést nevyčerpané finanční prostředky v příslušných termínech ( 5. 2. nebo 15. 2.) na účet krajského úřadu (dále kraje).
  2. V případě, že obec v těchto termínech neodvede na účet kraje finanční prostředky dochází u obce k porušení rozpočtové kázně podle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.
  3. Pro účely vyhlášky č.52/2008 Sb. se termínem pro převod nevyčerpaných prostředků obcí na účet kraje rozumí datum odepsání finančních prostředků z účtu obce, tj. podle této vyhlášky se jedná o 5. nebo 15. únor příslušného roku.
  4. K porušení rozpočtové kázně u obcí dojde ode dne následujícího po marném uplynutí lhůty stanovené pro převod vratky. V případě, kdy jsou prostředky z účtu obce odepsány po termínu (tedy 6. 2. nebo 16. 2. a více) kraj je vrátí zpět na účet obce a ta řeší situaci vratkou do státního rozpočtu prostřednictvím příslušného finančního úřadu s případnými důsledky podle § 44a odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů.
  5. O této skutečnosti kraj informuje v komentáři k finančnímu vypořádání, jak příslušné ministerstvo, tak i místně příslušný finanční úřad.
  6. Obec zašle krajskému úřadu kopii bankovního výpisu o převodu těchto prostředků finančnímu úřadu.
  7. Krajský úřad zašle kopii na vědomí ministerstvu.
  8. Kraj jako zprostředkovatel převodu finančních prostředků do státního rozpočtu za obce nemá povinnost hradit neodvedené nevyčerpané dotace za obce do státního rozpočtu.

Ministerstvo financí upozorňuje:

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech) stanovuje v § 75 povinnost příjemců dotací je finančně vypořádat v termínech a podle zásad, které stanoví ministerstvo vyhláškou č.52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem (dále jen vyhláška). Povinností obce, která vyplývá z §15 vyhlášky, je do 15. února následujícího rozpočtového roku předložit kraji podklady pro finanční vypořádání a současně převést na účet kraje případnou vratku dotace.

Tzn., že vyhláškou jsou stanoveny dvě povinnosti,

  • předložit dokument finančního vypořádání
  • a vrátit přeplatek z něj plynoucí.

Dle ustanovení § 3 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlech je neoprávněným použitím prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu mimo jiné porušení podmínek, za kterých byly příslušné peněžní prostředky poskytnuty, tzn. porušení povinnosti předložení dokumentu finančního vypořádání stanovené zákonem i vyhláškou.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář