Novinky

Informace o projektu „Projektová kancelář v.2 - zkvalitnění řízení projektů realizovaných MF“

samostatné oddělení 9005 - Projektová kancelář
samostatné oddělení 9005 - Projektová kancelář

Vydáno

  • O ministerstvu
  • Hospodaření resortu
  • Spolufinancování prostředků EU
  • Veřejný sektor
  • Zahraniční sektor

Projekt spolufinancovaný z prostředků EU.

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0001940

Název projektu Projektová kancelář v.2 – zkvalitnění řízení projektů realizovaných MF
Zkrácený název projektu Projektová kancelář v.2
Iniciátor projektu Samostatné oddělení 9005 Projektová kancelář Ministerstva financí ČR
Předmět projektu Kvalitativní rozvoj řízení projektů realizovaných Ministerstvem financí (dále „MF“) a rozšíření aktivit, které byly v oblasti řízení projektů zavedeny na MF v r. 2015.
Cíle / očekávané přínosy projektu -       Rozvoj metodické podpory projektové kanceláře v oblasti řízení projektů na MF (zavedení znalostní databáze pro řízení projektů, konzultace pro projektové manažery a členy řídicích výborů).
-       Zlepšení interních procesů řízení projektů realizovaných MF (pravidelné hodnocení a sběr zpětné vazby od zainteresovaných stran na MF a následné úpravy metodiky a vnitřních řídicích předpisů).
-       Zavedení evaluace projektů – v rámci projektu nastavit projektový dohled, nastavit a zlepšovat hodnocení projektů.
-       Zavedení procesů a zlepšování řízení zdrojů projektu, zavedení hodnocení interních nákladů na projekt.
-       Zajištění nových funkčností softwarového nástroje pro projektové řízení (vč. finančního managementu, řízení zdrojů, reportingu v reálném čase, DMS).
-       Rozšíření spolupráce s podřízenými organizacemi a meziresortní spolupráce (sdílení dobré praxe v rámci společných jednání, kulatých stolů).
-       Zvyšování kvalifikace zaměstnanců projektové kanceláře v oblasti projektového řízení (řízení programů a portfolií projektů, soft skills, stínování, mentoring).
-       Podpora zaměstnanců MF v oblasti projektového řízení (teoretická znalost – školení, praktická nadstavba – využití technik např. stínování, školení konkrétních projektových týmů před zahájením realizace projektů, konzultace).
Harmonogram projektu 1. 1. 2016 – 31. 12. 2021
Vazba projektu na jiné projekty Zavedení, provoz a rozvoj projektové kanceláře na MF, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/C7.00003 (OP LZZ) – v rámci projektu byla založena projektová kancelář, připravena metodika a vnitřní řídící dokumentace pro projektové řízení na MF, byla realizována úvodní školení zaměstnanců MF a připraven základní softwarový nástroj pro projektové řízení (share point).
Soulad projektu se strategickými cíli (MPSV či jinými relevantními) Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020:
Strategický cíl č. 1 Modernizace veřejné správy
OP Zaměstnanost podporuje modernizaci veřejné správy
Operační program OP Zaměstnanost
Prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa
Investiční priorita 4.1 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy
Specifický cíl 4.1.1. Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
4.1.2. Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona

 

Logo EU - ESF - OP Zaměstnanost

Nejčtenější