CZ EN

Informace o projektu „Projektová kancelář v.2 - zkvalitnění řízení projektů realizovaných MF“

Projekt spolufinancovaný z prostředků EU.

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0001940

Název projektu Projektová kancelář v.2 – zkvalitnění řízení projektů realizovaných MF
Zkrácený název projektu Projektová kancelář v.2
Iniciátor projektu Projektová kancelář
Výstupy
Předmět projektu Kvalitativní rozvoj řízení projektů realizovaných Ministerstvem financí (dále „MF“) a rozšíření aktivit, které byly v oblasti řízení projektů zavedeny na MF v r. 2015.
Cíle / očekávané přínosy projektu -       Rozvoj metodické podpory projektové kanceláře v oblasti řízení projektů na MF (zavedení znalostní databáze pro řízení projektů, konzultace pro projektové manažery a členy řídicích výborů).
-       Zlepšení interních procesů řízení projektů realizovaných MF (pravidelné hodnocení a sběr zpětné vazby od zainteresovaných stran na MF a následné úpravy metodiky a vnitřních řídicích předpisů).
-       Zavedení evaluace projektů – v rámci projektu nastavit projektový dohled, nastavit a zlepšovat hodnocení projektů.
-       Zavedení procesů a zlepšování řízení zdrojů projektu, zavedení hodnocení interních nákladů na projekt.
-       Zajištění nových funkčností softwarového nástroje pro projektové řízení (vč. finančního managementu, řízení zdrojů, reportingu v reálném čase, DMS).
-       Rozšíření spolupráce s podřízenými organizacemi a meziresortní spolupráce (sdílení dobré praxe v rámci společných jednání, kulatých stolů).
-       Zvyšování kvalifikace zaměstnanců projektové kanceláře v oblasti projektového řízení (řízení programů a portfolií projektů, soft skills, stínování, mentoring).
-       Podpora zaměstnanců MF v oblasti projektového řízení (teoretická znalost – školení, praktická nadstavba – využití technik např. stínování, školení konkrétních projektových týmů před zahájením realizace projektů, konzultace).
Harmonogram projektu 1. 1. 2016 – 31. 12. 2021
Vazba projektu na jiné projekty Zavedení, provoz a rozvoj projektové kanceláře na MF, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/C7.00003 (OP LZZ) – v rámci projektu byla založena projektová kancelář, připravena metodika a vnitřní řídící dokumentace pro projektové řízení na MF, byla realizována úvodní školení zaměstnanců MF a připraven základní softwarový nástroj pro projektové řízení (share point).
Soulad projektu se strategickými cíli (MPSV či jinými relevantními) Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014-2020:
Strategický cíl č. 1 Modernizace veřejné správy
OP Zaměstnanost podporuje modernizaci veřejné správy
Operační program OP Zaměstnanost
Prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa
Investiční priorita 4.1 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy
Specifický cíl 4.1.1. Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže
4.1.2. Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona

 

Logo EU - ESF - OP Zaměstnanost

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář