Novinky

4.čtvrtletí ´06

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády ve 4. čtvrtletí 2006.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády 20. prosince 2006

 • Bod č. 8: Záměr sloučení orgánů daňové a celní správy a sloučení výběru daní a pojistného na veřejnoprávní pojištění
 • Bod č. 18: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 223)
  Pro informaci:
 • Bod č. 8: Informace o zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 7. listopadu 2006 v Bruselu
 • Bod č. 9: Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (rozpočtový ECOFIN) dne 21. listopadu 2006

Vydáno

Materiály na jednání vlády 12. prosince 2006

 • Bod č. 2: Návrh postupu České republiky v řízení o porušení Smlouvy o založení ES za neúplnou transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES ze dne 3. června 2003  o činnostech  institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi
 • Bod č. 6: Návrh zákona, který se mění zákon č. 191/1999 Sb. o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 23: Zajištění vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací
 • Bod č. 24: Návrh převodu finančních prostředků dle § 5, odst. 3, písm. C, bod 13 zákona č. 178/2005 Sb. o zrušení Fondu národního majetku, do státních finančních aktiv k pokrytí části úhrady kupní ceny za úplatný převod akcií ČEPS, a.s., od společnosti ČEZ, a.s., do majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit, Ministerstvu financí
 • Bod č. 49: Vázání finančních prostředků kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství na financování programů/projektů SF/FS v roce 2006

Vydáno

Materiály na jednání vlády 6. prosince 2006

 • Bod č. 18: Návrh na sjednání Protokolu ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
 • Bod č. 24: Definice bydlení dle sociální politiky státu

Vydáno

Materiály na jednání vlády 30. listopadu 2006

 • Bod č. 4: Konvergenční program České republiky (listopad 2006)
 • Bod č. 5: Možnosti veřejných rozpočtů spolufinancovat prostředky z fondů EU v letech 2007 až 2013
 • Bod č. 6: Definice bydlení dle sociální politiky státu
 • Bod. č. 9: Návrh na zajištění finančních prostředků v roce 2006 na platbu státu za osoby, za které je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
 • Bod č. 12: Návrh na změnu usnesení vlády č. 678 ze dne 9. července 2003 k Metodice finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti
 • Bod č. 15: Majetkové změny a konečné dislokace u vybraného majetku České republiky na území města Znojmo
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Informace pro vládu o výsledcích zjištění efektivnosti rozvoje a provozu informačního systému ADIS
 • Bod č. 3: Informace o zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 10. října 2006 v Lucemburku

Vydáno

Materiály na jednání vlády 22. listopadu 2006

 • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 7: Návrh opatření ke zvýšení počtu elektronických podání souhrnných hlášení a přiznání k dani z přidané hodnoty
 • Bod č. 15: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 222)

Vydáno

Materiály na jednání vlády 15. listopadu 2006

 • Bod č. 2: Návrh zákona o změně zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, instituce elektronických peněz a obchodníky cennými papíry
 • Bod č. 11: Řešení vypořádání starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací společnosti Tatra,a.s.
 • Bod č. 15: Prodej vybraných cenných papírů České konsolidační agentury

Vydáno

Materiály na jednání vlády 8. listopadu 2006

 • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb. a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů 
 • Bod č. 4: Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2007 a 2008
 • Bod č. 13: Změna jmenování Národního koordinátora zavedení eura v České republice

Vydáno

Materiály na jednání vlády 1. listopadu 2006

 • Bod č. 18: Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 05/34 Správa spotřebních daní
 • Bod č. 21: Zapojení České republiky do Fondu zemí západního Balkánu v rámci Evropské banky pro obnovu a rozvoj

Vydáno

Materiály na jednání vlády 25. října 2006

 • Bod č. 14: Informace o postupu při prodeji podílu společnosti Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., ve společnosti Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s.
 • Bod č. 39: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou
  Pro informaci:
 • Bod č. 3: Informace o neformálním zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) ve dnech 8.-9. září 2006 v Helsinkách

Vydáno

Materiály na jednání vlády 18. října 2006

 • Bod č. 7: Postoupení pohledávek České konsolidační agentury za subjekty tzv. ESSK Svit a prodej majetkové účasti České konsolidační agentury ve společnosti Svit a.s. Zlín přímo určenému subjektu
 • Bod č. 10: Materiál ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 05/33 „Hospodaření s prostředky státního rozpočtu vynaloženými na poskytování investičních pobídek a investičních podpor na základě „Prohlášení o společném záměru“
 • Bod č. 16: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. až 3. čtvrtletí 2006

Vydáno

Materiály na jednání vlády 11. října 2006

 • Bod č. 2: Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2006
 • Bod č. 3: Volba scénáře zavedení eura v České republice
 • Bod č. 10: Změna usnesení vlády ze dne 1. února 2006 č. 107 o změně usnesení vlády ze dne 10. prosince 2001 č. 1324, ke Statutu Vládní dislokační komise a o Zásadách postupu orgánů státní správy v otázkách dislokace
 • Bod č. 11: Prodej souboru cenných papírů a zrušení a likvidace souboru obchodních společností, se kterými je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
 • Bod č. 13: Zmocnění k podpisu smluvního závazku na zabezpečení vývoje Automatizovaného daňového informačního systému
 • Bod č. 14: Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Novým Zélandem o zamezení  dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Vydáno

Materiály na jednání vlády 4. října 2006

 • Bod č. 9: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 221)