CZ EN

Materiály na jednání vlády 22. listopadu 2006

Bod č. 3:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

Předkládaný návrh zákona se týká financování zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí. Důvodem předložení je usnesení vlády č.186/2006 , které uložilo ministru financí a ministru zahraničních věcí navrhnout vládě legislativní změny, jež by upravily způsob financování těchto úřadů.tak, aby byla zohledněna jejich specifika fungování. Zastupitelské úřady působí v zemích s různorodými politickými, bezpečnostními a ekonomickými podmínkami a z těchto důvodů některé z nich musí mít zajištěny prostředky na několik měsíců provozu dopředu.  

Bod č. 7:
Návrh opatření ke zvýšení počtu elektronických podání souhrnných hlášení a přiznání k dani z přidané hodnoty

K výraznému zvýšení počtu elektronických podání by nepochybně přispělo zavedení povinnosti je po podávat elektronickou cestou. Vzhledem k nárokům, které tato forma komunikace klade např. na počítačové vybavení, schopnosti s ním pracovat a na nutnost elektronického podpisu, není vhodné tuto povinnost stanovit pro všechny subjekty, ale pouze pro větší plátce. Při vyměření této „velikosti“ je možné vycházet např. z vymezení hranice mezi malými a většími podniky, která byla podle nařízení Komise ES stanovena na zhruba 300 miliónů Kč ročního obratu.

Bod č. 15:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 222)

Ministerstvo financí touto formou předkládá návrhy rozhodnutí o privatizaci, jejichž vydání ze zákona přísluší vládě, anebo jejichž vydání si vláda vyhradila. Konkrétní aktuální návrhy, které zahrnují pět desítek případů, jsou sestaveny do formy souhrnného materiálu č. 222. 

Návrh usnesení vlády v části I.:

  • doporučuje vládě vydat rozhodnutí o privatizaci, která jsou v příloze č. II zařazena  do
    • části A) - přímé prodeje za kupní cenu ve výši účetní hodnoty majetku ke dni prodeje,
    • části  B)  - přímé prodeje za dohodnutou cenu,
    • části  C)  - přímý prodej akcií.
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář