CZ EN

Materiály na jednání vlády 30. listopadu 2006

Bod č. 4:
Konvergenční program České republiky (listopad 2006)

Povinností České republiky jako členského státu Evropské unie neúčastnícího se eurozóny je předkládat Evropské komisi  každoročně k počátku prosince konvergenční program. Fakticky jde o pravidelnou aktualizaci konvergenčního programu zpracovaného při vstupu do EU v květnu 2004, ve kterém ČR předložila svou fiskální strategii, která by ji umožnila v souladu se Smlouvou o EU přijmout euro.

V letošním roce se v souvislosti se zpracováním konvergenčního programu objevily dva problémy. Z návrhu státního rozpočtu na r. 2007 vyplývá, že vlivem zvýšení sociálních výdajů se jednorázově posouvá strategie fiskální konsolidace. Odhadovaný vládní deficit ve výši 4% HPD je o 0,7 procentního bodu nad cílem, odsouhlaseným v rámci Procedury při nadměrném schodku a znamená odsun jejího ukončení o jeden rok. Hrozí tak riziko nedodržení závazků z této procedury i v následujících letech. 

Vzhledem k současné politické situaci byl konvergenční program poprvé v historii EU připraven vládou v demisi. Tedy vládou, která nebude mít mandát přijímat střednědobé závazky ohledně fiskálních reforem. Proto bude aktualizace tohoto programu dopracována po vyřešení politické situace a následně bude v rámci mnohostranného dohledu nad stavem veřejných financí předložen buď dopracovaný, či zcela  přepracovaný program ve vazbě na rozhodnutí vlády. Důležité bude, zda vláda potvrdí či urychlí trajektorii fiskální konsolidace a fiskální cíle na r. 2008 a 2009 a podle potřeby navrhne další potřebná opatření nezbytná k zajištění cílů a pokračování restrukturalizace zejména výdajové strany rozpočtů.

Bod č. 5:
Možnosti veřejných rozpočtů spolufinancovat prostředky z fondů EU v letech 2007 až 2013

Ministerstvo financí již od ledna loňského roku zpřesňuje odhady potřebného spolufinancování fondů EU v letech 2007-2013 a předpokládané dopady na veřejné rozpočty.  Předkládaný materiál je již třetím v pořadí na dané téma. Od zimy probíhá intenzivní příprava programových dokumentů pro čerpání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. 10. května t.r. vláda ČR rozhodla o předběžném rozdělení prostředků mezi jednotlivé operační programy. Ty mohou být dále upravovány v návaznosti na jednání o všech programových dokumentech s Evropskou komisí. První úprava byla provedena v září. Paralelně probíhá i příprava programů pro čerpání prostředků z Evropského zemědělského fondu na podporu rozvoje venkova a Evropského rybářského fondu.

V návaznosti na návrhy programových dokumentů zpracovalo Ministerstvo financí předpokládané požadavky na jednotlivé veřejné rozpočty a předpokládaný model náběhu čerpání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a související reálné potřeby spolufinancování z veřejných zdrojů. Na základě toho zpracovalo analýzu, která má hodnotit možnosti veřejných rozpočtů zajistit dostatek prostředků na spolufinancování. Materiál předkládaný vládě ČR shrnuje závěry této analýzy a upozorňuje na rizika nedostatku prostředků na spolufinancování v případě, že nebude změněn přístup k výdajům na spolufinancování a že nebude důsledně prováděna reforma veřejných rozpočtů a změněna dynamika vývoje mandatorních výdajů.

Bod č. 6:
Definice bydlení dle sociální politiky státu

Z Přílohy H Šesté směrnice Evropských společenství vyplývá možnost uplatnění snížené sazby daně z přidané hodnoty u dodávek, výstavby, a přestavby staveb, které jsou součástí sociální politiky státu. Příloha H hovoří o „bydlení“, z čehož  vyplývá, že se definice může vztahovat na byty i na rodinné domy. Uplatnění snížené sazby daně z přidané hodnoty pro bytovou výstavbu je v České republice umožněno na základě výjimky, která byla ČR udělena na přechodné období do 31.12.2007 na základě Přístupové smlouvy k EU.

Ministerstvo financí má zájem, aby tato snížená sazba platila i nadále. U oprav, rekonstrukce a modernizace bytů je pětiprocentní DPH řešena v rámci tzv. přílohy „K“ k 6. směrnici, která upravuje pro členské státy EU uplatnění DPH u činností s vysokým obsahem práce.

Česká republika požádala o prodloužení možnosti uplatňovat sníženou sazbu daně z přidané hodnoty u těchto činností (kromě oprav bytů i u dalších dvou služeb – domácí péče o děti, nemocné a zdravotně postižené občany a úklidové práce v domácnostech),  a to do konce roku 2010.

U nové výstavby bytů a rodinných a bytových domů je možno sníženou sazbu DPH po 31.12.2007 řešit v rámci sociální politiky státu. S ohledem na současný stav bytového fondu je zájmem, aby se tato sociální politika státu v tomto ohledu dotýkala co nejširšího okruhu bytové výstavby. Je proto navrhováno „uplatnění snížené sazby daně u dodání staveb pro bydlení dle sociální politiky státu, včetně stavebních a montážních prací spojených s výstavbou staveb a příslušenství staveb (§ 121 zákona č. 40/1964 ) pro bydlení dle sociální politiky státu, včetně konstrukcí, materiálů, strojů a zařízení, které se do nich jako jejich součást montážními a stavebními pracemi zabudují nebo zamontují“.

Stavby pro bydlení dle sociální politiky státu kromě nových bytů a rodinných domů zahrnují rovněž další ubytovací zařízení sociálního charakteru jako jsou domovy důchodců, různé ústavy, školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo ochranné výchovy, zvláštní dětská zařízení kojenecké ústavy a dětské domovy) a hospice.

Bod. č. 9:
Návrh na zajištění finančních prostředků v roce 2006 na platbu státu za osoby, za které je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát

Ve schváleném státním rozpočtu na rok 2006 jsou ve výdajích kapitoly Všeobecná pokladní správa rozpočtovány finanční prostředky na platbu státu za osoby, za které je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát, ve výši 36,3 mld. Kč. V letošním roce je očekáváno, že tyto výdaje budou překročeny o 6,8 mld. Kč. Důvodem je trojí zvýšení platby státu pro rok 2006 (k 1.1., 1.2. a 1.4.), které představuje navýšení očekávaných výdajů státního rozpočtu v roce 2006.

Celkové očekávané výdaje v roce 2006 na platbu státu do VZP tedy činí 43,1 mld. Kč. V 1. pololetí roku 2006 bylo provedeno posílení těchto výdajů na základě usnesení vlády č.179/2006  o 2,8 mld. Kč. Ve druhém pololetí je navrženo navýšení o 4 miliardy Kč.

Překročení bude kryto úsporami v kapitole Všeobecná pokladní správa. S ohledem na § 24 zákona č.218/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, může povolit přesun mezi závaznými ukazateli státního rozpočtu v rámci kapitoly nad 10 % každého ukazatele rozpočtový výbor PSP ČR. Řešení nemá dopad na schválený schodek státního rozpočtu roku 2006. 

Bod č. 12:
Návrh na změnu usnesení vlády č. 678 ze dne 9. července 2003  k Metodice finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

V souvislosti s přípravou operačních programů a nastavením systému čerpání prostředků z rozpočtu Evropské unie (ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu) v rámci programového období 2007 – 2013 dochází také k aktualizaci Metodiky finančních toků a kontroly těchto fondů, která poskytuje základní rámec finančního řízení prostředků poskytovaných z rozpočtu Evropské unie.
 
Metodika zohledňuje specifika stanovená právními předpisy Evropských společenství schválených pro programové období 2007 – 2013, stejně jako nastavení implementační struktury čerpání prostředků z rozpočtu EU v letech 2007 - 2013. Na základě právních předpisů Evropských společenství pro toto programové období došlo k vyčlenění Evropského rybářského fondu ze strukturálních fondů, který však byl jako Finanční nástroj na podporu rybolovu v programovém období 2004 – 2006 jejich součástí. Systém finančních toků pro Evropský rybářský fond byl na základě usnesení vlády ČR z května letošního roku k finančním tokům Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky v České republice pro období let 2007 až 2013 a jejich institucionálnímu zabezpečení nastaven totožně s finančními toky strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Na základě této skutečnosti byl Evropský rybářský fond, resp. finanční toky, zapracovány do Metodiky.

Bod č. 15:
Majetkové změny a konečné dislokace u vybraného majetku České republiky na území města Znojmo

V souvislosti s využíváním administrativních objektů po bývalých okresních úřadech připravilo Ministerstva financí materiál, na jehož základě by měla vláda odsouhlasit řešení u třech vybraných nemovitostí na území města Znojmo. Jeden objekt i s příslušným pozemkem je navrhován k bezúplatnému převodu do vlastnictví města. Tím by měly být  plně  pokryty nároky města vyplývající z  realizace II. etapy reformy veřejné správy. Pokračující užívání potřebných prostor v  tomto objektu ze strany státních institucí bude zajištěno věcným břemenem.

Druhý objekt by měl i nadále zůstat ve vlastnictví státu a měl by být využíván pro potřeby Odloučeného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Poslední z těchto tří dispozic, jejichž cílem je efektivní využití majetku státu, se  týká objektu, který je pro stát nepotřebný a proto by měl být odprodán ve výběrovém řízení.

Pro informaci

Bod č. 1:
Informace pro vládu o výsledcích zjištění efektivnosti rozvoje a provozu informačního systému ADIS

Automatizovaný daňový informační systém je svým rozsahem jeden z největších systémů veřejné správy v České republice a je svým způsobem soustavou specifických podsystémů.  Tato soustava aplikací je souběžně využívána na všech třech vzájemně propojených úrovních daňové správy tj. finančních úřadech, finančních ředitelstvích a Ministerstvu financí a současně je prostřednictvím webových aplikací využívána i vnějšími uživateli, kterými jsou jak fyzické a právnické osoby tak i státní a veřejné orgány v České republice, i příslušné orgány v zahraničí. Systém je dále přímo propojen na další systémy veřejné správy. K systému je připojeno a pracuje s ním souběžně okolo 13.000 správců daně. Roční náklady na IS ADIS se pohybují ve výši 0,03 % celkového finančního obratu. Provoz tohoto systému je tedy efektivní a při srovnání nákladovosti daňových informačních systémů jiných států EU vychází Česká republika jako nejméně nákladná.

Bod č. 3:
Informace o zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 10. října 2006 v Lucemburku

Dne 10. října 2006 se v Lucemburku uskutečnilo jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (ECOFIN). Česká delegace byla vedena náměstkem ministra financí Tomášem Zídkem. Účastníci zasedání se zabývali mj. snižováním administrativní zátěže podniků, aplikací inflačního kritéria u žadatelů o vstup do eurozóny, problematikou odstraňování nadměrného vládního schodku u Německa, Velké Británie a Maďarska, kvalitou veřejných financí, přeshraničním zúčtováním a vypořádáním cenných papírů a projektem jednotného prostoru plateb v eurech.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář