Novinky

Tiskové zprávy

Ekozakázka MF - tiskové zprávy za roky 2008 - 2011.

ilustrace

Vydáno

Ministr financí Miroslav Kalousek nedoporučí vládě přijetí nabídky v ekotendru

Ministr financí Miroslav Kalousek v souladu se zákonem o veřejných zakázkách rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na odstranění starých ekologických zátěží. Je jí nabídka společnosti Marius Pedersen Engineering a.s., která byla hodnotící komisí vybrána jako nabídka s nejnižší cenou.

„Cenová výše, byť i té nejlevnější nabídky, není podle mého názoru natolik přesvědčivá, abych mohl vládě doporučit tuto nabídku přijmout. Vláda může samozřejmě zaujmout jiný názor.“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Vydáno

Otevření nabídek na plnění komplexní ekologické zakázky

Dne 13. září 2011 v 10:00 hodin byly hodnotící komisí protokolárně a za účasti uchazečů otevřeny nabídky na plnění veřejné zakázky „Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací“, tedy tzv. „ekozakázky“. Nabídku podali ve stanoveném termínu všichni tři uchazeči, kteří k tomu byli vyzváni poté, co prokázali splnění kvalifikačních požadavků. V rámci otevření obálek s nabídkami byly před uchazeči přečteny nabídkové ceny jednotlivých uchazečů takto: ...

Vydáno

Komplexní ekologická zakázka – cenové nabídky odevzdány

Dne 5. září 2011 skončila lhůta pro podání nabídek na plnění veřejné zakázky na „Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací“ (tzv. ekozakázka). Nabídku podali všichni tři uchazeči, kteří byli po splnění kvalifikace Ministerstvem financí vyzváni k předložení nabídky, konkrétně společnosti GEOSAN GROUP a.s., Marius Pedersen Engineering a.s. a Environmental Services, a.s.

Vydáno

Pokračování komplexní ekologické zakázky

Ministerstvo financí dne 30. března 2011 jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací“rozhodlo o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 5. září 2011 do 16:00 hod.Zájemcům vyzvaným k podání nabídek bude od 4. dubna 2011 opětovně umožněn přístup do tzv. dataroom, který obsahuje informace nezbytné pro ocenění nabídek. O obou uvedených skutečnostech byli tito zájemci informováni.

Vydáno

Podání nabídek do ekozakázky je odloženo

Dne 7. prosince 2010 měla uplynout lhůta pro podání nabídek v rámci komplexní zakázky s názvem Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací. Dne 23. září 2010 však bylo Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže vydáno předběžné opatření, kterým bylo Ministerstvu financí uloženo pozastavit zadávací řízení. V důsledku tohoto předběžného opatření Ministerstvo financí není oprávněno přijímat nabídky ani prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Uchazečům bylo oznámeno, aby nabídky ve shora uvedené lhůtě nepodávali s tím, že po zrušení předběžného opatření bude Ministerstvem financí lhůta pro podání nabídek v nezbytném rozsahu prodloužena.

Vydáno

Ministerstvo financí rozhodlo o vyloučení sdružení PPF ze soutěže o ekologickou zakázku - podrobnější informace

Ministr financí dnes na základě doporučení kvalifikační komise rozhodl o vyloučení sdružení PPF ze zadávacího řízení na odstranění starých ekologických zátěží. Sdružení nedoložilo splnění kvalifikačních předpokladů v požadovaném rozsahu.

Obecně platí, že dle zákona o veřejných zakázkách je v případě neplnění kvalifikačních kritérií zadavatel povinen uchazeče vyloučit. Současně platí, že splnění kvalifikačních požadavků se nevztahuje pouze k jednomu okamžiku posuzování, ale uchazeč je povinen kvalifikaci plnit po celou dobu zadávacího řízení. MF tímto způsobem postupuje vůči všem uchazečům shodně. To znamená, že postup MF vůči sdružení PPF i vůči ostatním uchazečům je naprosto zákonný, transparentní, rovný a nediskriminační.

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje právní posudky o aktuálních možnostech legálně zrušit zadávací řízení komplexní ekologické zakázky

Dne 6. listopadu 2009 přijala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR usnesení č. 1486/2009, v němž mj. žádá Vládu ČR, aby „v souladu s právními předpisy zastavila přípravu realizace projektu veřejné zakázky k odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací.“ Ministerstvo financí pověřilo dvě renomované advokátní kanceláře (WEIL, GOTSHAL & MANGES a BROŽ & PARTNEŘI) zpracováním nezávislých právních stanovisek k možnostem zákonným způsobem zadávací řízení zrušit. Informaci o jejich výsledku projednala vláda dne 3. května 2010.