Novinky

2010

Ekozakázka MF - tiskové zprávy za rok 2010.

ilustrace

Vydáno

Podání nabídek do ekozakázky je odloženo

Dne 7. prosince 2010 měla uplynout lhůta pro podání nabídek v rámci komplexní zakázky s názvem Odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací. Dne 23. září 2010 však bylo Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže vydáno předběžné opatření, kterým bylo Ministerstvu financí uloženo pozastavit zadávací řízení. V důsledku tohoto předběžného opatření Ministerstvo financí není oprávněno přijímat nabídky ani prodloužit lhůtu pro podání nabídek. Uchazečům bylo oznámeno, aby nabídky ve shora uvedené lhůtě nepodávali s tím, že po zrušení předběžného opatření bude Ministerstvem financí lhůta pro podání nabídek v nezbytném rozsahu prodloužena.

Vydáno

Ministerstvo financí rozhodlo o vyloučení sdružení PPF ze soutěže o ekologickou zakázku - podrobnější informace

Ministr financí dnes na základě doporučení kvalifikační komise rozhodl o vyloučení sdružení PPF ze zadávacího řízení na odstranění starých ekologických zátěží. Sdružení nedoložilo splnění kvalifikačních předpokladů v požadovaném rozsahu.

Obecně platí, že dle zákona o veřejných zakázkách je v případě neplnění kvalifikačních kritérií zadavatel povinen uchazeče vyloučit. Současně platí, že splnění kvalifikačních požadavků se nevztahuje pouze k jednomu okamžiku posuzování, ale uchazeč je povinen kvalifikaci plnit po celou dobu zadávacího řízení. MF tímto způsobem postupuje vůči všem uchazečům shodně. To znamená, že postup MF vůči sdružení PPF i vůči ostatním uchazečům je naprosto zákonný, transparentní, rovný a nediskriminační.

Vydáno

Ministerstvo financí zveřejňuje právní posudky o aktuálních možnostech legálně zrušit zadávací řízení komplexní ekologické zakázky

Dne 6. listopadu 2009 přijala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR usnesení č. 1486/2009, v němž mj. žádá Vládu ČR, aby „v souladu s právními předpisy zastavila přípravu realizace projektu veřejné zakázky k odstranění některých ekologických zátěží vzniklých před privatizací.“ Ministerstvo financí pověřilo dvě renomované advokátní kanceláře (WEIL, GOTSHAL & MANGES a BROŽ & PARTNEŘI) zpracováním nezávislých právních stanovisek k možnostem zákonným způsobem zadávací řízení zrušit. Informaci o jejich výsledku projednala vláda dne 3. května 2010.