Novinky

Fiskální výhled - duben 2007

odbor 37 - Hospodářská politika
odbor 37 - Hospodářská politika

Vydáno

 • Fiskální výhled ČR
 • Veřejný sektor

Ministerstvo financí předkládá první vydání nové publikace zabývající se makroekonomickým vývojem v České republice. Tuto úlohu doposud plnila pouze tradiční Makroekonomická predikce, která svým obsahem pokrývá všechny podstatné oblasti makroekonomického vývoje. Předkládaný Fiskální výhled je naproti tomu zaměřen na hospodaření pouze jednoho sektoru národního hospodářství, sektoru vládních institucí.

Fiskální výhled by měl zaplnit určitou mezeru v portfoliu publikací Ministerstva financí. To sice zahrnuje široké spektrum informací počínaje schváleným státním rozpočtem a jeho plněním až po makroekonomické analýzy a prognózy, vládnímu sektoru však dosud byla věnována pouze dílčí pozornost. Jednou z ambicí nové publikace je objasnit a analyzovat vazbu mezi rozpočtovými veličinami, hospodařením vládního sektoru a celkovým makroekonomickým vývojem.

Snahou je dále posílit transparentnost a srozumitelnost vývoje veřejných financí a fiskální politiky. Za tímto účelem je v textu vysvětlen význam řady ukazatelů a poskytnuta interpretace údajů o veřejných financích. Současně předkládáme výhled hospodaření vládního sektoru, který je konzistentní s aktuálními záměry vlády. Tento výhled vládního sektoru není dokumentem hospodářskopolitickým (jako například Konvergenční program), který by si kladl za hlavní cíl prezentovat záměry vlády v oblasti rozpočtové politiky, ani autonomní makroekonomickou predikcí. Účelem je promítnout vládní záměry do vývoje hlavních fiskálních indikátorů. Fiskální výhled je proto v principu  v souladu a cíli vlády. Přínos projekce by měl spočívat v analýze opatření, která k daným cílům vedou, a případně upozornit na rizika, která mohou dosažení cílů ohrozit.

Dokument  - Fiskální výhled České republiky má následující strukturu.

 • V první části jsou shrnuta základní východiska, makroekonomický rámec a hlavní záměry fiskální politiky.
 • Druhá část se zabývá aktuálním vývojem veřejných financí.
  • Nejprve se věnuje výsledkům hospodaření veřejných rozpočtů na bázi peněžních toků, ze kterých vychází rozpočtový proces, a následně hospodaření vládního sektoru v akruální metodice národních účtů.
 • Ve třetí části je prezentován střednědobý fiskální výhled – rozpočtový výhled coby operativní nástroj výkonu fiskální politiky a následně z něj odvozený výhled celého vládního sektoru, doplněný o dlouhodobou projekci.
 • Podstatnou částí publikace by se měla stát kapitola zaměřená vždy na zvolené téma, kde budou rozebírány aktuální problémy veřejných financí a prezentovány výsledky analytické a výzkumné činnosti Ministerstva financí. Tato část by měla uspokojit náročnějšího čtenáře odbornými příspěvky k diskusi o veřejných financích a fiskální politice. První téma je věnováno popisu a vyhodnocení fiskálních pravidel používaných v České republice a v rámci Evropské unie.
 • Poslední část tvoří tabulková příloha.

První vydání je do určité míry atypické velkým množstvím vysvětlujících poznámek a boxů. Domníváme se, že pomohou čtenáři lépe se orientovat ve velkém množství údajů o veřejných financích a usnadní pochopení poskytovaných informací.

Fiskální výhled bude vydáván pololetně, vždy v návaznosti na sestavení nového střednědobého výhledu státního rozpočtu (duben a září) a zveřejnění statistických dat za sektor vládních institucí (duben a říjen). Věříme, že se nová publikace setká se zájmem odborné i laické veřejnosti.

Přivítáme jakékoliv připomínky nebo náměty, které poslouží ke zkvalitnění publikace a přiblíží ji potřebám uživatelů. Případné připomínky prosím zasílejte na adresu fiskalnivyhled@mfcr.cz .

Informace

 • Přivítáme jakékoliv připomínky nebo náměty, které poslouží ke zkvalitnění publikace a přiblíží ji potřebám uživatelů. Případné připomínky prosím zasílejte na adresu
 • Fiskální výhled je zpracovávána v odboru Finanční politika Ministerstva financí s pololetní periodicitou. Je publikován zpravidla v květnu a v říjnu.
 • Publikované součtové údaje v tabulkách jsou v některých případech zatíženy nepřesností na posledním desetinném místě vzhledem k zaokrouhlování.
 • Datové zdroje:
  • Makroekonomický vývoj: ČSÚ, ČNB, MPSV, predikce MF
  • Údaje o vládním sektoru v metodice národních účtů do roku 2006: ČSÚ
  • Ostatní údaje: MF
 • Uzávěrka datových zdrojů: 27.4.2007

Nejčtenější