Novinky

2007

Chronologicky řazené žádosti o informace podané na Ministerstvo financí v roce 2007.

ilustrace

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o informace o aktivitách NKM za rok 2006, neboť jsme nedostali možnost zúčastnit se řádného výročního setkání, jak tomu bylo v letech 2004 a 2005. Žádné informace za rok 2006 nejsou dostupné ani na internetových stránkách MF ČR.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o informace - ověření platnosti smluvních mezinárodních ujednání. Konkrétně se jedná o prověření:

 1. Doporučení T2-4103 ze dne 16. června 1960 Rady pro celní spolupráci a celním projednávání zásob jídelních, salonních a lůžkových vozů a tomu podobných vozů připojených k rychlíkům a mezinárodním expresním vlakům.
 2. Ujednání o bezcelním dovozu, vývozu a průvozu potravin, nápojů a jiných předmětů osobní potřeby, převážených pro zásobování cestujících v jídelních a lůžkových vozech ze dne 5. dubna 1962.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dle informací sdělovacích prostředků jsou ukládány rozdíly(přebytky) mezi celkovými finančními prostředky vybranými na důchodové zabezpečení v příslušném kalendářním roce a vyplacenými důchody v témže kalendářním roce na zvláštní účet MF ČR. Žádám tímto o poskytnutí přehledu výše přebytků v jednotlivých kalendářních letech, a to za posledních 10 let a celkový současný stav na účtu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Tímto Vás žádáme o sdělení počtu daňových subjektů, kteří uplatnily odpočet hodnoty daru od základu daně a také o výši celkové hodnoty odpočtu dle §15 odst. 1 a §20 odst. 8 z. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, za zdaňovací období 2006.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Na základě čeho byla založena Konsolidační banka s.p.ú.? Mám informaci, že to byla zakladatelská listina, pokud by bylo možné mohla by být naskenována? Příp. prosím o specifikaci listiny.
 2. Na základě jakého rozhodnutí (číslo předpisu) a kdo toto rozhodnutí učinil, byly do Konsolidační banky převedeny úvěry za TOZ (trvale obracející se zásoby).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. V jaké výši byly v období 1993-2007 vynaloženy veřejné finanční prostředky České republiky na státní garance poskytnuté Komerční bance, České spořitelně, Investiční a poštovní bance, Československé obchodní bance, Agrobance a dalším bankám působícím na území České republiky.
 2. Jaký byl v letech 1995-2003 řádný způsob pro udělení státní podpory bance ze strany Ministerstva financí. Jakým způsobem probíhala komunikace mezi příslušnou bankou, Ministerstvem financí a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže při rozhodování o udělení veřejné podpory.
 3. Jakým způsobem se měnil přístup Ministerstva financí ČR k udělování státní podpory bankám v rozmezí let 1995-2003.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Chtěl bych se informovat, zda MF ČR nebo ČDS publikují nějaké přehledové zprávy, kde by se daly vyhledat informace o daňové povinnosti/výběru DPFO ve struktuře podle základních demografických skupin populace (věk, pohlaví, vzdělaní, apod). Existuje nějaký materiál, který by podával přehled daňových nedoplatků (DPFO) a analýzu daňových úniků a daňové kázně poplatníků?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám o zaslání veškerých relevantních dokumentů a podkladů k přípravě a podání žádosti v rámci finančního mechanismu EHP/Norsko – individuální projekt. Jedná se zejména o manuály a metodiku pro přípravu projektu/žádosti.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., v platném znění, Vás žádám o podání informace, zda MF provedlo v posledních 5 letech kontrolu oprávněnosti používání rozpočtových prostředků v příspěvkové organizaci Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, IČ: 00000582, v souvislosti s poskytováním ubytovacích a stravovacích služeb pro veřejnost a s jakým výsledkem, popř. kdy byla provedena poslední kontrola MF v této věci.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Jsou stanoviska MFČR právně závazná?
 2. Řídí se právní úkon - návrh na uzavření smlouvy dvěma nebo více osobám, stanovených závazným náhradně nouzovým postupem pro způsob rozúčtování vodného a stočného § 44 odst. 3 občanského zákoníku?
 3. Nedomnívá se MFČR, že je náhradní nouzový postup založen na §11 odst. 6 vyhlášky č. 176/1993 Sb., která byla zrušena jako neústavní?
 4. Nedomnívá se MFČR, že v případě "nouze" má být smluvní projev nahrazen soudním rozhodnutím dle §161 odst.3 o.s.ř. na místo náhradního a nouzového řešení cenového orgánu?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zda jsou městu Jičín poskytovány finanční prostředky na vykonání činností spojených s Úřadem územního plánování dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon na pořizování územních plánů, územně analytických podkladů a zejména konkrétně o jakou částku se měsíčně jedná.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na Ministerstvo financí bylo dne 29.6.2007 doručeno podání p.Petra Štoly, který s odvoláním na cituji: “zákon č. 221/1992 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění” žádá o poskytnutí informací týkajících se výše státního dluhu v různých časových obdobích a dále pak výše spotřební daně na cigarety a na pohonné hmoty. P. Štola zřejmě omylem uvedl chybné číslo zákona, neboť zákon o svobodném přístupu k informacím má č. 106/1999 Sb. Z obsahu jeho podání však vyplývá, že se jedná o žádost o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a proto bylo toto podání vyřizováno v režimu tohoto zákona.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. V jakém stavu je řízení o převodu domu na nám. Svobody 74/10, 602 00 Brno na město Brno,
 2. zda a kdy dojde k prodeji bytů ve výše uvedeném domě a pozemků parcela č. 132/1 nájemníkům domu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Cenový výměr u položky voda pitná - "předaná" stanovil závazný postup způsobu rozúčtování vodného a stočného mezi konečné spotřebitele.

 1. Z čeho MFČR odvozuje zákonné zmocnění určovat pravidla chování subjektů soukromého práva ve věci závazkových právních vztahů?
 2. Nevyžaduje pro tuto "formu cenové regulace" kompetenční zákon vydání právního předpisu vyhlášeného ve sbírce zákonů na místo cenového rozhodnutí publikované v cenovém věstníku?
 3. Nedomnívá se MFČR, že jsou tyto závazné postupy v rozporu s §20 odst. 5 zák. č. 274/2001 Sb.?
 4. Jaký závazný postup stanovilo MFČR pro případy kdy nemohlo dojít ke vzniku dohody pro neplatnost právního úkonu - (§39 občanského zákoníku) úmyslně způsobenou navrhovatelem a následný závazný postup rozúčtování dle "osoboměsíců" tak bez právního důvodu zasahuje do práv a oprávněných zájmů, je v rozporu s dobrými mravy a způsobuje prokazatelnou finanční škodu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám o poskytnutí informací ohledně přidělovaných dotací MF ČR pro občanská sdružení:

 1. Podle jakých zásad dochází k udělení dotace; patří k tomu také průkazné doklady o majetku, o přínosné činnosti, o počtu organizovaných členů?
 2. Jaké konkrétní důvody vedly MF ČR v roce 2006 k přidělení více než dvojnásobné dotace pro Konfederaci politických vězňů ČR (KPV ČR) na rok 2007, z dlouhodobě obvyklých 3 milionů Kč na 8 000 000 Kč?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V minulosti (v letech 2000, 2003) jsme se na Ministerstvu financí zajímali o informace související s aktivitami kolem ložiska zlaté rudy v územním obvodu Města Kašperských Hor. Tehdy jsme obdrželi (v roce 2001) některé materiály z výměny názorů a stanovisek mezi tehdejším českým premiérem a zástupci firmy a členy kanadského parlamentu. Dopisem č.j. 10/65657/2003/1679 IK ze dne 5. 8. 2004 nám toto ministerstvo sdělilo, že se nestalo vůbec nic nového a tedy ani žádný spor či komunikace s uvedenou firmou neprobíhají. Od té doby uplynula delší doba. K nám se nyní dostala neověřená a nepříliš zřetelná informace, že snad je veden nějaký spor proti českému státu o odškodnění. Byl vysloven dohad, že snad má jít o spor těžební firmy proti ČR před některou mezinárodní soudní či arbitrážní instancí.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o sdělení, jakým způsobem je možné získat informace o zděděných kupónových knížkách spol. Pivovary BOHEMIA PRAHA, a.s. v likvidaci a Investičního fondu rychlého výnosu, a.s., a to zejména s ohledem na uplynutí času a fakt, že zainteresovaný subjekt je v likvidaci či konkurzu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Můj dotaz zní, zda je možno vyjádřit finanční pohledávku vzniklou v roce 1942 na částku 17.000,- Kčs, přičemž takto je stále zapsána v katastru nemovitostí a je zajištěna zástavním právem, na dnešní měnu Kč. Na ČNB jsem byl odkázán na Ministerstvo financí. Dovoluji si Vás požádat o sdělení výše nákladů (alespoň odhad) s souvislosti s vyhledáním požadované informace předem.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Využívá Vaše organizace služeb soukromých bezpečnostních služeb (SBS)?
 2. Kolik hodin měsíčně tato služba pro Vaši organizaci odpracuje?
 3. Jaká je cena za hodinu této služby bez DPH?
 4. Využíváte i jiné služby SBS při zajištění bezpečnosti svých objektů? Které to jsou?
 5. Jste spokojeni z kvalitou poskytovaných služeb ze strany SBS?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dobrý den, prosím o informaci, za jakou cenu se bude odprodávat pozemek č. 955/27 (ost. plocha zeleň) v Praze 5-Košířích. Jsem spolumajitelkou domu Kvapilova 957/12 a měli bychom zájem o odkoupení 346 m2. S Bytovým podnikem v likvidaci máme uzavřenou nájemní smlouvu s předkupním právem s tím, že cenu určí Ministerstvo financí.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Touto cestou bych prosil o zodpovězení mého dotazu ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Můj dotaz se týká internetového sázení. Pokud občan České republiky podlehne nesčetným reklamám propagujícím internetové sázení (Bwin, Expekt, SportingBet - čili sázkové kanceláře se sídlem mimo ČR a mimo EU) a v lepším případě také vyhraje nějakou částku: Podléhá tato suma následně zdanění? Je nutné tuto výhru nějak zdanit? Popřípadě jaká legislativa se k této problematice přímo vztahuje? (Při mém pátrání v českých zákonech jsem nenašel upravenu oblast sázení v zahraničních sázkových kancelářích vůbec.)

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Obracím se na Vás touto cestou se žádostí o právních nástupcích a přechodech práv a povinností zaniklých státních podniků, které byly převedeny do Fondu národního majetku, proto se obracím na MFČR, do jehož působnosti přešla i agenda FNM.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Potřebuji opatření MF ČR č.j. 281/71701/1995 ze dne 20. 12. 1995, mělo by jít o obsah přílohy k účetní závěrce. Pokud později platilo něco jiného, prosím sdělit název a datum vydání. Zajímá mne, jak ta příloha má vypadat od roku 2002. Možná, že mezi roky 1995 a 2002 jste vydali nějaké novější opatření. Můžete mi to poslat e-mailem? Případně mi poraďte, co "namačkat" na počítači, abych se k tomu dostal, pokud to máte zveřejněno. Já to zatím moc s počítačem neumím.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Zda nějaký subjekt požádal o bezúplatný převod výše uvedených nemovitostí v k.ú. Kníničky, obci Brno za podmínek dle článku I. bod 5 písm. f) zákona č. 364/2000 Sb., ve znění zákona č. 428/2003 Sb. a v souladu s usnesením vlády č. 98 z 28. 1. 2004 (dále jen "žádost"). Pokud nějaký subjekt požádal o bezúplatný převod, pak žádám o sdělení o jaký subjekt se jednalo.
 2. Zda případná žádost byla učiněna v zákonem stanovené lhůtě, tedy do 29. 2. 2004.
 3. Zda případná žádost splňovala veškeré náležitosti požadované usnesením vlády č. 98 ze dne 28. 1. 2004.
 4. Zda případná žádost byla vládou ČR předložena Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s bezúplatným převodem na žadatele. Pokud nebyla předložena, proč?
 5. Zda případná žádost byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schválena. Pokud ne, proč

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dovoluji si požádat o poskytnutí informace o jakýchkoliv možnostech financování odborové organizace (sdružení) v ČR, zejména státní příspěvky, dotace, subvence, apod., na něž je zákonný nárok, příp.možnost na základě žádosti. Pro srovnání prosíme uvést konkrétní subjekt (např.ČMKOS, odborové svazy).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informací týkajících se pozemků parc. č. 504, 507, 508, 509 a 510 v k.ú. Malá Strana, obec Praha, které byly převedeny na základě rozhodnutí MF ze dne 11. 9. 1992 z majetku ČR do vlastnictví obce - hl. m. Prahy. Konkrétně žádost o sdělení jména pracovníka MF, který rozhodoval o přechodu těchto pozemků, a jména pracovníka, který požádal o tento přechod za hl.m. Prahu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

  • Loterie a jiné podobné hry, jejichž provozovatelům vydává povolení Ministerstvo financí České republiky:
   • Kolik povolení vydalo MF ČR k provozování loterií a jiných podobných her v jednotlivých letech 2003 - 2006? Kolik je evidováno platných licencí k dnešnímu dni?
   • Kolik tvoří součet "částí výtěžků" od všech provozovatelů loterií a jiných podobných her na veřejně prospěšné účely v jednotlivých letech 2003 - 2006?
   • Kolik činily částky vsazené do jednotlivých typů loterijních her v jednotlivých letech 2003 - 2006? Celkem a rozepsané dle jednotlivých typů: loterie, kurzové sázky, kasina, výherní automaty.
  • Loterie a jiné podobné hry, jejichž provozovatelům vydávají povolení k provozu obce a krajské úřady:
   • Kolik tvoří souhrnná částka odvodů 6% až 20% části výtěžků od všech provozovatelů loterií a jiných podobných her v jednotlivých letech 2003 - 2006?
   • Kolik je k dnešnímu dni evidováno povolení vydaných obcemi a krajskými úřady?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. V kolika případech v období od 1.1.2006 do současnosti MF, coby nástupnický subjekt po zrušeném FNM, nevyhovělo žádosti či výzvě věřitelů ke splnění zákonného ručitelského závazku, který původně vznikl dle ust. § 15 odst. 3 zákona č. 92/1991 Sb.?
 2. Kterým konkrétním právnickým či fyzickým osobám v období od 1.1.2006 do současnosti odmítlo MF, coby nástupnický subjekt po zrušeném FNM, splnit zákonný ručitelský závazek, který původně vznikl dle ust. § 15 odst. 3 zákona č. 92/1991 Sb.?
 3. Z jakých konkrétních důvodů v období od 1.1.2006 do současnosti MF, coby nástupnický subjekt po zrušeném FNM, odmítlo konkrétním osobám vyhovět jejich žádostem či výzvám coby věřitelů ke splnění zákonného ručitelského závazku, který původně vznikl dle ust. 15 odst. 3 zákona č. 92/1991 Sb.?