CZ EN

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dotaz:

V minulosti (v letech 2000, 2003) jsme se na Ministerstvu financí zajímali o informace související s aktivitami kolem ložiska zlaté rudy v územním obvodu Města Kašperských Hor. Tehdy jsme obdrželi (v roce 2001) některé materiály z výměny názorů a stanovisek mezi tehdejším českým premiérem a zástupci firmy a členy kanadského parlamentu. Dopisem č.j. 10/65657/2003/1679 IK ze dne 5. 8. 2004 nám toto ministerstvo sdělilo, že se nestalo vůbec nic nového a tedy ani žádný spor či komunikace s uvedenou firmou neprobíhají.

Od té doby uplynula delší doba. K nám se nyní dostala neověřená a nepříliš zřetelná informace, že snad je veden nějaký spor proti českému státu o odškodnění. Byl vysloven dohad, že snad má jít o spor těžební firmy proti ČR před některou mezinárodní soudní či arbitrážní instancí.

Odpověď:

K Vaší žádosti ze dne 1. června 2007 o poskytnutí informací o aktivitách firmy TVX Gold, Inc. a Bohemia Důlní, a.s., Praha v souvislosti s průzkumem ložiska zlaté rudy v Kašperských Horách uvádíme stanovisko odborného útvaru Ministerstva financí: Město Kašperské Hory se na MF obrátilo v minulosti již několikrát s dotazem, zda Ministerstvo financí nemá informace o tom, že by proti České republice vedla nějaká těžební firma řízení před mezinárodním rozhodčím tribunálem ohledně svých aktivit v Kašperských Horách. Naposledy Ministerstvo financí odpovídalo na dotaz starostky Města Kašperské Hory v lednu 2005. Ve své odpovědi Ministerstvo financí uvedlo, že poslední korespondence mezi Ministerstvem financí a společností TVX Gold Inc. proběhla v lednu 2001 (viz přiložený dopis tehdejšího ministra financí pana Mertlíka z 31. 1. 2001). Společnost TVX Gold upozorňovala na možnost zahájení arbitrážního řízení proti českému státu podle Dohody o podpoře a ochraně investic mezi Českou republikou a Kanadou. Do současné doby však žádný návrh na zahájení řízení společnost nepodala.

V příloze Vám zasíláme požadované kopie materiálů týkajících se aktivit uvedených těžebních společností, které si Ministerstvo financí vyžádalo od ostatních resortů.

Současně uvádíme, že odbornému útvaru Ministerstva financí nejsou známy žádné informace o tom, že by některá z těžebních společností uvedených ve Vašem dopise zahájila řízení proti České republice před některou z mezinárodních rozhodčích institucí.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář