CZ EN

Veřejná diskuse č. I/2008 - Věcný záměr zákona o dohledu nad finančním trhem

30. dubna 2008 - 30. května 2008

Na základě usnesení vlády č. 879 ze dne 13. srpna 2007  je Ministerstvo financí prostřednictvím materiálu „Návrh věcného záměru zákona o dohledu nad finančním trhem“ zapojeno do pilotního projektu zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů. Již v říjnu loňského roku byl na webových stránkách Ministerstva financí zveřejněn k veřejné diskuzi „Výchozí materiál pro přípravu věcného záměru zákona o dohledu nad finančním trhem“ a následně i vyhodnocení této veřejné diskuze.

V této fázi je zveřejňován ke konzultacím již samotný

V roce 2006 došlo ke sjednocení dohledu nad celým finančním trhem, jehož výkon byl svěřen České národní bance. V návaznosti na tuto institucionální integraci by měla proběhnout také integrace procesněprávní, tedy sjednocení postupů při výkonu dohledu. Věcný záměr zákona o dohledu nad finančním trhem formuluje představu Ministerstva financí o základních principech budoucí právní úpravy dohledu nad finančním trhem, včetně vymezení právních institutů, které by do ní měly být zahrnuty. Účelem nové úpravy je vedle sjednocení právních úprav postupů České národní banky při výkonu dohledu nad finančním trhem také odstranění nynější duplicitní úpravy dohledu nad finančním trhem v jednotlivých sektorových zákonech.

Budoucí zákon má být především procesněprávní povahy. Má upravit zejména základní principy výkonu dohledu, kontrolní činnost, rozhodování ve správním řízení a některé další činnosti prováděné Českou národní bankou při výkonu dohledu nad finančním trhem. 

Zákon bude vycházet z obecné právní úpravy správního řízení a kontrolní činnosti, v souvislosti s tímto se stanoví subsidiární použití zákona č. 500/2004 Sb. , správní řád, zvažuje se též míra subsidiárního použití zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, resp. nového zákona o kontrole, který nyní připravuje Ministerstvo vnitra. Současně však zůstane zachována specifická úprava v těch sektorech finančního trhu, v nichž má své opodstatnění.

Uvítali bychom připomínky a odpovědi především k následujícím okruhům:

Obecně:

 • 0.1 Považujete za žádoucí sjednotit procesní úpravu výkonu dohledu v jednotlivých sektorech finančního trhu?
 • 0.2 Souhlasíte s legislativním řešením, které je navrženo ve věcném záměru (vytvoření obecného zákona, který bude použitelný pro výkon dohledu v různých sektorech finančního trhu)?

K části první: Záklaní ustanovení

 • 1.1 Na které subjekty by se podle Vašeho názoru měla vztahovat osobní působnost zákona o dohledu nad finančním trhem? Měla by Česká národní banka vykonávat dohled i nad osobami, které poskytují služby na finančním trhu, aniž by k tomu měly potřebné povolení nebo licenci? Pokud ano, jaké dohledové nástroje vůči těmto osobám považujete za vhodné?
 • 1.2 Souhlasíte s navrženým vymezením cílů a zásad dohledu nad finančním trhem? Jaké další cíle a zásady by měly být podle Vašeho názoru v zákoně výslovně formulovány?
 • 1.3 Měl by zákon o dohledu nad finančním trhem upravit spolupráci České národní banky s dalšími tuzemskými nebo zahraničními orgány (nad rámec spolupráce vyplývající z práva ES)? Se kterými a v jaké oblasti?

K části druhé: Kontrolní činnost

 • 2.1 Jak by podle Vašeho názoru měla být upravena kontrolní činnost? Měl by zákon o dohledu nad finančním trhem upravit kontrolní činnost České národní banky komplexně? Nebo by měly být upraveny pouze nezbytné odchylky s tím, že na ostatní otázky se použijí ustanovení obecného kontrolního předpisu (zákona o státní kontrole)?
 • 2.2 Jak by měly být s ohledem na Vaše zkušenosti upraveny vzájemné vztahy mezi kontrolujícími a kontrolovanými osobami při kontrole na místě?

K části třetí: Řízení ve věcech dohledu nad finančním trhem

 • 3.1 Jaké odchylky by měly být zakotveny pro správní řízení vedená Českou národní bankou ve srovnání s obecnou úpravou správního řízení ve správním řádu?
 • 3.2 Souhlasíte s tím, aby nucená správa byla upravena jednotně v zákoně o dohledu nad finančním trhem? Měla by být nucená správa použitelná pro všechny subjekty poskytující služby na finančním trhu, nebo by měly být některé subjekty z možnosti uvalení nucené správy vyňaty? Z jakých důvodů?
 • 3.3 Jaké další druhy „zvláštních řízení“ by měly být upraveny v zákoně o dohledu nad finančním trhem?

K části čtvrté: Další činnosti při výkonu dohledu nad finančním them

 • 4.1 Souhlasíte se sjednocením úpravy vedení seznamů a registrů osob podléhajících dohledu? Považujete za přínosné rozlišit seznamy a registry podle navržených podmínek?
 • 4.2 V jakém rozsahu a v jaké podobě by měla být podle Vašeho názoru uveřejňována rozhodnutí České národní banky vydaná při výkonu dohledu nad finančním trhem?
 • 4.3 Které další činnosti České národní banky spojené s výkonem dohledu nad finančním trhem by bylo žádoucí v zákoně výslovně upravit?

K části páté: Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

 • 5.1 Souhlasíte se zachováním subsidiárního použití správního řádu při výkonu dohledu nad finančním trhem? Na které oblasti by se podle Vašeho názoru případně správní řád neměl aplikovat a proč?
 • 5.2 Souhlasíte se záměrem sjednotit režim sankcí za neposkytnutí součinnosti při výkonu dohledu?

Nad rámec odpovědí na výše uvedené otázky samozřejmě uvítáme jakékoliv další připomínky či komentáře k předkládanému materiálu.

Lhůta pro zasílání připomínek je stanovena do 30. května 2008.

Odpovědi na otázky, jakož i další připomínky, je možné zasílat elektronicky na adresu zdft@mfcr.cz, popřípadě písemně na adresu: Ministerstvo financí, Letenská 15, P.O.Box 77, 118 10 Praha 1, a to vždy s označením „Věcný záměr zákona o dohledu nad finančním trhem“.

Kontaktními osobami Ministerstva financí jsou:

 • Michaela Vítů, odbor Legislativa finančního trhu, e-mail: michaela.vitu@mfcr.cz, tel. +420 257 043 263, fax +420 257 042 294
 • Lukáš Vacek, odbor Legislativa finančního trhu, e-mail: lukas.vacek@mfcr.cz, tel. + 420 257 042 995, fax +420 257 042 294

Vypořádání připomínek k věcnému záměru zákona o dohledu nad finančním trhem proběhne v průběhu června, následně bude uveřejněno na webových stránkách Ministerstva financí.

K pilotnímu projektu „zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů“ vypracovalo Ministerstvo vnitra anketu pro veřejnost, která je zveřejněna na webových stránkách Ministerstva vnitra formou on-line formuláře. Výstupy z této ankety budou sloužit k vyhodnocení pilotního projektu.

Dokumenty ke stažení

Základním cílem zákona o dohledu nad finančním trhem bude jednotná právní úprava postupů České národní banky při výkonu dohledu nad finančním trhem.

 1. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace
 2. Návrh věcného řešení
 3. Způsob promítnutí věcného řešení do právního řádu
 4. Soulad navrhovaného řešení s ústavním pořádkem, s mezinárodními smlouvami a s právem Evropských společenství
 5. Seznam použitých zkratek  

 

Vyhodnocení veřejné diskuse

Ministerstvo financí dne 1.8.2008 publikovalo materiál vyhodnocující veřejnou konzultaci k věcnému záměru zákona o dohledu nad finančním trhem. Materiál hodnotí jak průběh veřejné konzultace, tak zaslané připomínky a podněty ze strany veřejnosti:

Zdroj: MF - Odbor 35 - Legislativa finančního trhu,, odd. Ochrana spotřebitele - Shrnutí veřejné konzultace k materiálu Věcný záměr zákona o dohledu nad finančním trhem (publikováno 08/2008)

 


 

Související informace

 • Tisková zpráva ze dne 30. dubna 2008 - Ministerstvo financí dnes publikovalo k veřejné konzultaci věcný záměr zákona o dohledu nad finančním trhem

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář