CZ EN

Veřejná diskuse č. II/2007 - Výchozí materiál pro přípravu věcného záměru zákona o dohledu nad finančním trhem

2. října - 31. října 2007

Informace k průběhu veřejné diskuse

Na základě usnesení vlády č. 879 ze dne 13. srpna 2007 , jehož účelem je zapojení veřejnosti do legislativních prací, předkládá Ministerstvo financí k veřejné diskuzi „Výchozí materiál pro přípravu věcného záměru zákona o dohledu nad finančním trhem“.

V minulém roce došlo ke sjednocení dohledu nad celým finančním trhem, jehož výkon byl svěřen České národní bance. V návaznosti na tuto institucionální integraci by měla proběhnout také integrace procesněprávní, tedy sjednocení postupů při výkonu dohledu. Tento materiál si klade za cíl formulovat představu Ministerstva financí o základních principech budoucí právní úpravy dohledu nad finančním trhem, včetně předběžného vymezení právních institutů, které by do ní měly být zahrnuty. Účelem nové úpravy je vedle sjednocení právních úprav postupů České národní banky při výkonu dohledu nad finančním trhem také odstranění nynější duplicitní úpravy dohledu nad finančním trhem v jednotlivých zákonech.

Budoucí zákon má být především procesněprávní povahy. Má upravit zejména povolovací a kontrolní činnost, rozhodování o nápravných opatřeních a sankcích i jiná řízení vedená Českou národní bankou. Zákon bude vycházet z obecné právní úpravy správního řízení a kontrolní činnosti, v souvislosti s tímto se zvažuje subsidiární použití zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole. Současně však zůstane zachována specifická úprava v těch sektorech finančního trhu, v nichž má své opodstatnění.

Nad rámec odpovědí na níže uvedené otázky uvítáme jakékoliv další připomínky či komentáře k předkládanému materiálu.

Protože výchozí materiál neobsahuje konkrétní otázky, k nimž by bylo možné se přímo vyjádřit, uvítali bychom připomínky a odpovědi především k následujícím okruhům:

 1. Souhlasíte obecně s materiálem jako takovým a se záměrem upravit v jednom předpise postup České národní banky při výkonu dohledu nad finančním trhem?
 2. Je žádoucí upravit správní řízení před Českou národní bankou odlišně od obecné úpravy ve správním řádu? Měly by být odchylně upraveny pouze některé právní instituty (např. doručování)? Pokud ano, tak které a z jakého důvodu?
 3. Je žádoucí přiměřené použití zákona o státní kontrole? Máte zkušenosti s některými konkrétními problémy, které podpůrná aplikace zákona o státní kontrole může přinést?
 4. Do jaké míry je žádoucí zachování specifické právní úpravy v jednotlivých sektorech finančního trhu? Např. odlišná pravidla pro vydávání předběžných opatření apod.
 5. Jak by podle Vašich zkušeností měly být některé povinnosti účastníků v novém zákoně upraveny?

Lhůta pro zasílání připomínek je stanovena do 31. října 2007.

Odpovědi na otázky, jakož i další připomínky, je možné zasílat elektronicky na adresu zdft@mfcr.cz, popřípadě písemně na adresu: Ministerstvo financí, Letenská 15, P.O.Box 77, 118 10 Praha 1, a to vždy s označením „Zákon o dohledu nad finančním trhem – výchozí teze“.

Kontaktními osobami Ministerstva financí jsou:

 • Lukáš Vacek, odbor Legislativa finančního trhu, e-mail: lukas.vacek@mfcr.cz, tel. + 420 257 042 995, fax +420 257 042 294
 • Michaela Vítů, odbor Legislativa finančního trhu, e-mail: michaela.vitu@mfcr.cz, tel. +420 257 043 263, fax +420 257 042 294

Z výhledu plánu legislativních prací na rok 2008 vyplývá pro Ministerstvo financí úkol připravit a nejpozději do konce prvního čtvrtletí roku 2008 předložit vládě věcný záměr zákona o dohledu nad finančním trhem. Paragrafové znění zákona o dohledu nad finančním trhem by mělo být předloženo vládě do konce třetího čtvrtletí roku 2008. Nabytí účinnosti uvedeného zákona se předpokládá v polovině roku 2009.

Tento materiál si klade za cíl formulovat výchozí představu Ministerstva financí o základních principech, na nichž by měla spočívat budoucí právní úprava (kapitola 2), a v hrubých rysech vymezit právní instituty, které by měly být do nového zákona zahrnuty (kapitola 3). Takto formulovaná výchozí představa by se měla stát základem pro jednání s dalšími zúčastněnými subjekty při přípravě věcného záměru zákona.

 • Lhůta pro zasílání připomínek je stanovena do 31. října 2007.
 • Odpovědi na otázky, jakož i další připomínky, je možné zasílat elektronicky na adresu: zdft@mfcr.czpopřípadě písemně na adresu: Ministerstvo financí, Letenská 15, P.O.Box 77, 118 10 Praha 1, a to vždy s označením „Zákon o dohledu nad finančním trhem – výchozí teze“.
  Kontaktními osobami Ministerstva financí jsou:
 • Lukáš Vacek, odbor Legislativa finančního trhu, e-mail: lukas.vacek@mfcr.cz, tel. + 420 257 042 995, fax +420 257 042 294
 • Michaela Vítů, odbor Legislativa finančního trhu, e-mail: michaela.vitu@mfcr.cz, tel. +420 257 043 263, fax +420 257 042 294

Konzultační materiál má tyto kapitoly:

 1. Úvod
 2. Základní východiska
  2.1 Sjednocení právní úpravy
  2.2 Vztah budoucího zákona ke správnímu řádu a k zákonu o státní kontrole
  2.3 Obsahová kontinuita právní úpravy dohledu nad finančním trhem
  2.4 Zahraniční zkušenosti
 3. Přehled obsahu budoucího zákona
  3.1 Systematika budoucího zákona
  3.2 Základní ustanovení
  3.3 Kontrolní činnost
  3.4 Správní řízení
  3.5 Další činnost
  3.6 Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

Zdroj: Ministerstvo financí, Odbor Legislativa finančního trhu

Vyhodnocené veřejné diskuse

Na základě zaslaných připomínek vypracovalo Ministerstvo financí dokument „Zákon o dohledu nad finančním trhem – Vyhodnocení veřejné konzultace výchozího materiálu pro přípravu věcného záměru zákona“, ve kterém je zhodnocen nejen průběh samotné veřejné konzultace, ale i nejdůležitější připomínky, návrhy a podněty ze strany veřejnosti.

Zdroj: MF - Odbor 35 - Legislativa finančního trhu, 19.12.2007 


 

Související dokumenty:

 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář