Novinky

3.čtvrtletí ´12

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády ve 3. čtvrtletí 2012.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády 26. září 2012

 • Bod č. 2: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 včetně rozpočtové dokumentace
 • Bod č. 6: Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu Českou národní bankou
 • Bod č. 17: Návrh na změnu usnesení vlády zde dne 25. dubna 2012 č. 304, k návrhu na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kajmanských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech
 • Bod č. 19: Návrh na sjednání Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech a Protokolu k této Úmluvě

Vydáno

Materiály na jednání vlády 19. září 2012

 • Bod č. 2: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 včetně rozpočtové dokumentace
 • Bod č. 14: Mimosoudní řešení sporu mezi Českou republikou a společnostmi skupiny CTP podle Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic

Pro informaci:

 • Bod č. 6: Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Provedení mimořádného auditu systému a mimořádných auditů operací vybraných projektů Regionálního operačního programu Střední Čechy“ v jednacím řízení bez uveřejnění

Vydáno

Materiály na jednání vlády 12. září 2012

 • Bod č. 2: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 včetně rozpočtové dokumentace
 • Bod č. 15: Návrh na změnu příslušnosti hospodařit s administrativním objektem nám. T. G. Masaryka č. p. 145, Příbram I
 • Bod č. 23: Centralizace auditů na Ministerstvu financí - změna nastavení auditního systému u prostředků čerpaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu (SF/FS/EFF)

Vydáno

Materiály na jednání vlády 5. září 2012

 • Bod č. 7: Jmenování člena Dozorčí rady České průmyslové zdravotní pojišťovny za Ministerstvo financí

Pro informaci:

 • Bod č. 1: Informace o sociálně patologických dopadech hazardních her na společnost v ČR

Vydáno

Materiály na jednání vlády 29. srpna 2012

 • Bod č. 19: Prodej vybraných cenných papírů, se kterými je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Pro informaci:

 • Bod č. 3: Pravidelná pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů Ministerstva financí (prostředků bývalého Fondu národního majetku ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012 a celkově od počátku privatizace

Vydáno

Materiály na jednání vlády 22. srpna 2012

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 5: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů
 • Bod č. 11: Návrhy ke snížení legislativních bariér pro implementaci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v programovém období 2014 – 2020
 • Bod č. 16: Návrh na sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Pro informaci:

 • Bod č. 1: Makroekonomická predikce České republiky
 • Bod č. 8: Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Vývoj informačního systému EDS/SMVS“ v jednacím řízení bez uveřejnění
 • Bod č. 9: Příprava nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění certifikačních služeb“
 • Bod č. 10: Informace pro vládu o připravované veřejné zakázce Pozáruční servis hardware ADIS pro rok 2012 - 2. etapa dle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010

Vydáno

Materiály na jednání vlády 15. srpna 2012

 • Bod č. 12: V souladu s usnesením Vlády České republiky ze dne 26. ledna 2011 připravilo Ministerstvo financí návrh nového zákona o provozování sázkových her. Nové zpoplatnění provozovatelů loterií a jiných podobných her zavádí již od 1. ledna 2012 zákon č. 458/2011 Sb. v podobě tzv. odvodu z loterií a jiných podobných her, který je konstruován de facto jako zvláštní loterní daň

Pro informaci:

 • Bod č. 3: Informace o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení implementace legislativních změn do informačního systému daňové správy podle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010

Vydáno

Materiály na jednání vlády 25. července 2012

 • Bod č. 6: Návrh legislativní úpravy jmenování zástupců státu a územních samospráv do orgánů společností s majetkovou účastí státu a územních samospráv
 • Bod č. 9: Narovnání právních vztahů mezi Českou republikou a skupinou CTP
 • Bod č. 11: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 246)
 • Bod č. 19: Vyhodnocení nákladů spojených s členstvím České republiky v mezinárodních organizacích

Pro informaci:

 • Bod č. 8: Informace o zadání veřejné zakázky „Právní zastupování České republiky v rozhodčím a souvisejících řízeních a případném smírném řešení sporu s Dr. Peterem A. Pechanem“

Vydáno

Materiály na jednání vlády 11. července 2012

Pro informaci:

 • Bod č. 2: Výroční zpráva o stavu využívání Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce, za jejichž využití odpovídá Ministerstvo financí
 • Bod č. 7: Zpráva o činnosti daňové a celní správy České republiky za rok 2011

Vydáno

Materiály na jednání vlády 4. července 2012

 • Bod č. 2: Návrh zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších zákonů
 • Bod č. 14: Stanovisko ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 11/09 - Státní finanční aktiva, zejména prostředky soustředěné na jaderném účtu
 • Bod č. 15: Stanovisko Ministerstva financí ke kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č.11/07 - Správa daně z přidané hodnoty při dovozu zboží ze třetích zemí
 • Bod č. 27: Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů EHP a Norska v programovém období 2009-2014
 • Bod č. 29: Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní.

Pro informaci:

 • Bod č. 6: Informace o počtu zbytkových státních podniků a postupu ukončování jejich činnosti
 • Bod č. 15: Informace pro vládu o přípravě nadlimitní veřejné zakázky Odstranění krajně naléhavého stavu - ochranné sanační čerpání v areálu Koksovny Svoboda společnosti OKK Koksovny a.s. vedoucí k zabránění znečištění povrchových vod řeky Ostravice v jednacím řízení bez uveřejnění