CZ EN

Materiály na jednání vlády 25. července 2012

Bod č.6:
Návrh legislativní úpravy jmenování zástupců státu a územních samospráv do orgánů společností s majetkovou účastí státu a územních samospráv

Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra předkládá do vlády materiál s názvem „Návrh legislativní úpravy jmenování zástupců státu a územních samospráv do orgánů společností s majetkovou účastí státu a územních samospráv“.

Materiál, na základě analýzy současného stavu a s uvedením možných variant k rozhodnutí o dalším postupu, doporučuje vládě stanovit pravidla pro výběr odborníků do funkcí ředitelů a členů dozorčích rad státních podniků a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu a územních samosprávných celků novým zákonem. Tento zákon upraví postup ministerstev a územních samosprávných celků při stanovení a uplatňování pravidel pro výběr odborníků do funkcí ředitelů a členů dozorčích rad státních podniků a členů představenstev, dozorčích rad nebo jednatelů obchodních společností s majetkovou účastí státu a územních samosprávných celků včetně zásad jejich odměňování. Zákon dále stanoví i způsob zveřejňování těchto pravidel pro výběr odborníků do uvedených funkcí a zásad jejich odměňování.

V návrhu usnesení vlády je proto uložen úkol pro ministra financí ve spolupráci s ministrem vnitra vypracovat návrh paragrafovaného znění nového zákona o pravidlech pro výběr odborníků do funkcí ředitelů a členů dozorčích rad státních podniků a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu a územních samosprávných celků. Následně, po projednání v připomínkovém řízení, jej do 30. září 2012 předloží vládě.

Bod č.9:
Narovnání právních vztahů mezi Českou republikou a skupinou CTP

Ministerstvo zemědělství společně s Ministerstvem financí předkládá vládě materiál navrhující uzavřít soubor smluv, na jejichž základě budou s konečnou platností narovnány veškeré spory mezi stranami narovnání, zejména bude odvráceno zahájení mezinárodní arbitráže proti České republice ze strany skupiny CTP. Z ekonomického hlediska smírné řešení sporu představuje pro strany nejvhodnější řešení.

Bod č.11:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 246)

Ministerstvo financí předkládá vládě souhrnný materiál navrhující privatizaci části majetku státu ve správě Pozemkového fondu ČR a části majetku s nímž hospodaří SŽDC, s.o., formou přímých prodejů předem určeným nabyvatelům za dohodnuté ceny. Dohodnuté kupní ceny byly stanoveny minimálně ve výších cen v čase a místě obvyklých, zjištěných na základě soudními znalci vypracovaných znaleckých posudků.

Bod č.19:
Vyhodnocení nákladů spojených s členstvím České republiky v mezinárodních organizacích

Ministerstvo financí společně s Ministerstvem zahraničních věcí spolupředkládá vládě materiál Vyhodnocení nákladů spojených s členstvím České republiky v mezinárodních organizacích. Cílem materiálu je vytvoření komplexního přehledu členství ČR ve všech mezinárodních organizacích a platformách a získání potřebných údajů, na jejichž základě budou vyhodnoceny přínosy a náklady na tato členství.

Pro informaci:

Bod č.8:
Informace o zadání veřejné zakázky „Právní zastupování České republiky v rozhodčím a souvisejících řízeních a případném smírném řešení sporu s Dr. Peterem A. Pechanem“

Ministerstvo financí předkládá pro informaci členů materiál s informací o zadání veřejné zakázky na právní zastupování České republiky v rozhodčím a souvisejících řízeních a případném smírném řešení sporu s Dr. Peterem A. Pechanem.

Dne 16. února 2012 bylo žalobcem Dr. Peterem A. Pechanem Ministerstvu financí doručeno Oznámení o arbitráži podle Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 6. května 2009 v Praze, vyhlášené pod č. 8/2012 Sb.m.s. Vzhledem k tomu, že v arbitrážních řízeních ve sporech podle dohod o ochraně investic zastupuje Českou republiku advokátní kancelář, která je vybrána jako vítězný uchazeč v rámci výběrového řízení, přičemž podmínky zadání výběrového řízení vycházejí ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, předkládá Ministerstvo financí vládě ČR materiál s informací o zadání veřejné zakázky na služby v jednacím řízení s uveřejněním jako nadlimitní podle § 29 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Po předložení materiálu bude vyhlášeno výběrové řízení a bude technicky zabezpečena realizace veřejné zakázky v souladu s platnými právními předpisy

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.