CZ EN

Materiály na jednání vlády 15. srpna 2012

Bod č. 12:
V souladu s usnesením Vlády České republiky ze dne 26. ledna 2011 připravilo Ministerstvo financí návrh nového zákona o provozování sázkových her. Nové zpoplatnění provozovatelů loterií a jiných podobných her zavádí již od 1. ledna 2012 zákon č. 458/2011 Sb. v podobě tzv. odvodu z loterií a jiných podobných her, který je konstruován de facto jako zvláštní loterní daň.

Návrh předkládaného zákona o provozování sázkových her vychází ze shodné konstrukce jako zákon č. 458/2011 Sb., pouze tuto platbu označuje již jako daň ze sázkových her.

Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách je 21 let starý právní předpis a přestože byl několikrát novelizován, neodpovídá již vývoji a současným potřebám loterního trhu. Nová právní úprava vychází zejména z těchto hlavních principů:

Zahraniční majetková účast je možná u všech druhů sázkových her. V tomto směru se nová právní úprava přibližuje základním principům a zásadám evropského práva. Zákon nicméně nadále trvá na podmínce sídla provozovatele v České republice.

Nově se stanovuje působnost orgánů v oblasti sázkových her. V rámci struktury finančních orgánů bude povolení vydávat Specializovaný finanční úřad s celostátní působností, jehož detašovaná pracoviště budou zároveň působit jako orgány správního dozoru.

Právní úprava dělí sázkové hry na povolované a ohlašované. K povolovaným sázkovým hrám náleží většina stávajících druhů loterií a jiných podobných her, včetně turnajů v karetních hrách. Nově se zavádí široká kategorie tzv. her provozovaných prostřednictvím technických herních zařízení obsluhovaných přímo účastníkem sázkové hry. Tato kategorie, která zahrnuje všechny sázkové hry provozované na technických herních zařízeních, které se dnes vyskytují na trhu, je koncipována s ohledem na možný budoucí vývoj herní techniky co možno nejvíce obecně. K provozování povolovaných her bude zapotřebí dvou povolení, a to povolení základního, které bude mít celostátní platnost pro konkrétní druh hry a bude vydáváno na dobu 3 let a povolení k umístění hry, jehož platnost bude omezena na konkrétní herní prostor. Zákon vychází z principu technické neutrality.

Navržená právní úprava reflektuje technologický vývoj a rozmach komunikačních kanálů a umožňuje provozovat kursové sázky pomocí sítě Internet. Specializovanému finančnímu úřadu bude podléhat pouze ohlašování pořádání spotřebitelských sázkových her a tombol, u nichž úhrnná výše výher činí více než 100 000 Kč.

Obce budou oprávněny regulovat na svém území obecně závaznými vyhláškami hry provozované prostřednictvím technických herních zařízení obsluhovaných přímo účastníkem hry, kasinové hry, hru bingo a tzv. turnaje v karetních hrách malého rozsahu.

V souladu s prohlášením vlády České republiky a v návaznosti na novelu zákona o daních z příjmů, která ruší osvobození od daně z příjmů právnických osob z provozování loterií a jiných podobných her, řeší nový zákon zcela nově „zpoplatnění“ provozovatelů sázkových her. Dosavadní druhy poplatků a odvodů hrazené podle stávajícího loterního zákona budou nahrazeny daní ze sázkových her. Sazba daně u jednotlivých sázkových her je navržena ve výši 20% z částky, o kterou úhrn všech vkladů v jednotlivých sázkových hrách převyšuje úhrn vyplacených výher. V případě her provozovaných prostřednictvím technických herních zařízení obsluhovaných přímo účastníkem hry bude navíc z jednotlivého technického zařízení hrazena částka 55 Kč denně. Daň ze sázkových her bude příjmem státního rozpočtu a rozpočtu obcí; v případě sázkových her provozovaných na technických herních zařízeních obsluhovaných přímo účastníkem hry, půjde do rozpočtu obcí 80 % odvedené daně, v případě ostatních sázkových her 30%.

Nová právní úprava bude, jako každý právní předpis členského státu obsahující technické prvky, oznámena v souladu s příslušnou směrnicí Evropského parlamentu a Rady Evropské komisi a ostatním členským státům. Účelem této notifikační procedury je zejména posoudit slučitelnost navržené normy s právem Evropské unie a otevřít diskusi s cílem včas eliminovat překážky řádného fungování vnitřního trhu a předejít tak zavádění případných opatření se zpětnou platností.

Pro informaci:

Bod č. 3:
Informace o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení implementace legislativních změn do informačního systému daňové správy podle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010

Ministerstvo financí předkládá vládě "Informaci o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení implementace legislativních změn do informačního systému daňové správy dle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010". Předmětem veřejných zakázek je zajištění aplikačního modulu IS ADIS pro nezbytné úpravy podle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky a zajištění aplikačního modulu IS ADIS pro změnu zpracování textových a binárních datových objektů. Informační systém daňové správy je využíván cca patnácti tisíci pracovníky české daňové správy a je provozován na všech finančních úřadech, finančních ředitelstvích a na Generálním finančním ředitelství. S ohledem na vysokou míru automatizace procesů v daňovém řízení a změny, které vyplývají z transformace daňové správy do Finanční správy ČR, je pro fungování Finanční správy ČR realizace obou zakázek nezbytností.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.