CZ EN

Materiály na jednání vlády 22. srpna 2012

Bod č.2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon byl vládě předložen z důvodu nutnosti vnitrostátní implementace Společného ohlašovacího formuláře EU pro splnění ohlašovací povinnosti převozu finanční hotovosti přesahující částku EUR 10.000,-, který byl vypracován příslušnou pracovní skupinou Rady EU a měl by být používán od 1. ledna 2013.
Změna zákona č. 253/2008 Sb. spočívá pouze ve zrušení dosavadního formuláře, který je jeho přílohou a doplnění odkazu na nově zaváděný tiskopis, který je obsahově prakticky shodný s původním tiskopisem, nerozšiřuje požadované informace a naopak již neobsahuje požadavek na deklarování převozu cenných komodit.

Bod č.5:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů. "Návrh reaguje na poznatky z praxe a na některé neférové praktiky, ke kterým na trhu spotřebitelských úvěrů v České republice dochází. Cílem navrhovaných změn je především posílení postavení spotřebitelů a principu odpovědného úvěrování," uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Věřitel bude nově moci poskytnout spotřebitelský úvěr jen tehdy, pokud bude po posouzení úvěruschopnosti spotřebitele s odbornou péčí zřejmé, že spotřebitel bude schopen spotřebitelský úvěr splácet. V reakci na jejich časté zneužívání bude zcela zakázáno používání směnek a šeků v souvislosti se spotřebitelskými úvěry. Stejně tak nebude možné využívat při poskytování nebo zprostředkování spotřebitelských úvěrů volání na předražené telefonní linky začínající číslicí 9.

Mnohem detailněji bude nově upraven vztah mezi zprostředkovateli spotřebitelských úvěrů a spotřebiteli. Od smlouvy o zprostředkovávání spotřebitelského úvěru bude moci spotřebitel bez jakékoliv sankce odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření. ,,Navíc bude mít zprostředkovatel nárok na zaplacení odměny za zprostředkování až poté, co předloží spotřebiteli vyrozumění o výsledku své zprostředkovatelské činnosti," řekl náměstek ministra financí pro finanční trh Radek Urban.

Za porušení zákona budou moci orgány dohledu, kterými jsou Česká národní banka a Česká obchodní inspekce, uložit pokutu až do výše 20 mil. Kč. Spotřebitel se může svých práv domáhat u finančního arbitra.

Novela byla zpracována také z důvodu nutnosti transponovat směrnici 2011/90/EU. Touto směrnicí se upravují dodatečné předpoklady pro výpočet roční procentní sazby nákladů (RPSN) spotřebitelského úvěru tak, aby bylo dosaženo co možná největší vypovídací schopnosti a srovnatelnosti tohoto ukazatele u spotřebitelských úvěrů, u nichž nejsou předem známy všechny parametry pro jeho výpočet (např. kreditní karta, revolvingový či kontokorentní úvěr aj.)

Bod č.11:
Návrhy ke snížení legislativních bariér pro implementaci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v programovém období 2014 – 2020

Platforma pracovní skupiny pro legislativní změny, zřízená Ministerstvem pro místní rozvoj, na jejíž činnosti též aktivně spolupracuje Ministerstvo financí ve spolupráci se zástupci jednotlivých řídících orgánů, navázala na své předchozí úspěšné aktivity v oblasti odstraňovaní překážek legislativního charakteru, které brání plynulé implementaci čerpání prostředků z fondů EU. Opět byly, na základě podrobného rozboru národní legislativy a též v souvislosti s podněty plynoucími z nálezů českých a evropských kontrolních a auditních subjektů, identifikovány překážky plynulé implementace operačních programů spolufinancovaných z rozpočtu EU, které zvyšují administrativní náročnost finančního řízení. Pro dvanáct takto identifikovaných oblastí byla na platformě pracovní skupiny pro legislativní změny navržena opatření legislativního i nelegislativního charakteru směřující ke snížení negativního dopadu na subjekty implementační struktury. Tato opatření jsou souhrnně popsána v materiálu "Návrhy ke snížení legislativních bariér pro implementaci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v programovém období 2014-20".

Materiál, jehož spolupředkladatelem je Ministerstvo financí, bude mít po svém schválení pozitivní dopad na zvýšení právní jistoty jednotlivých subjektů implementační struktury, sjednocení pravidel pro poskytování pomoci z fondů EU a především na snížení administrativní zátěže kladené na subjekty implementačního prostředí. Mnohá z opatření, která jsou navrhována, si vyžádají legislativní změny. Vzhledem k délce legislativního procesu a skutečnosti, že se již ocitáme na konci aktuálního programového období implementace operačních programů, se však dopad některých opatření v plné míře projeví až v souvislosti s implementací operačních programů pro příští programové období 2014-2020. Ze současných nedostatků je nutné se poučit a systém implementace prostředků z rozpočtu EU pro další programové období nastavit co nejefektivněji.

Bod č.16:
Návrh na sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

V současné době se ve vzájemných daňových vztazích mezi ČR a Singapurem uplatňuje Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Singapuru dne 21. listopadu 1997. Tato smlouva vstoupila v platnost 21. srpna 1998 a byla v České republice publikována ve Sbírce zákonů pod číslem 224/1998. Nedílnou součástí této smlouvy je i protokol, který byl podepsán současně.
Iniciativa ke sjednání dalšího protokolu ke Smlouvě vzešla ze strany MF ČR, a to z důvodu potřeby zajistit v současné době uplatňované standardy v oblasti výměny daňových informací a aktualizovat některá ustanovení Smlouvy.
Text Protokolu odráží současné trendy a standardy v oblasti mezinárodního zdaňování, včetně problematiky výměny daňových informací, v kontextu které Protokol upravuje její rozšířenou formu na daně všeho druhu a pojmenování a zajišťuje prolomení bankovního tajemství, což dnes brání efektivní výměně daňových informací.
V tuto chvíli probíhá v obou zemích standardní legislativní proces vedoucí k podpisu protokolu v době co možná nejbližší.

Pro informaci:

Bod č.1:
Makroekonomická predikce České republiky

Ministerstvo financí předkládá vládě aktuální makroekonomickou predikci České republiky.

Související informace:

 

Bod č.8:
Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Vývoj informačního systému EDS/SMVS“ v jednacím řízení bez uveřejnění

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o připravované nadlimitní veřejné zakázce v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 34 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů "Vývoj informačního systému EDS/SMVS".

Potřeba dalšího vývoje systému je vyvolána poznatky z provozu tohoto informačního systému a současně požadavky kapitol na úpravu informačního systému, zejména ve vazbě na IISSP a dále změnou zákona č. 218/2000 Sb. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozvoj existujícího informačního systému, změna dodavatele by vedla k nepřiměřeným technickým obtížím a zvýšeným nákladům spojeným s dalším rozvojem a provozem IS EDS/SMVS a z důvodů ochrany výhradních práv navrhujeme zajištění této zakázky formou jednacího řízení bez uveřejnění podle § 23 odst.4 písm.a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Bod č.9:
Příprava nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění certifikačních služeb“

Ministerstvo financí předkládá vládě informaci o připravované nadlimitní veřejné zakázce „Zajištění certifikačních služeb“, jejímž cílem je uzavření nové smlouvy, která nahradí stávající smlouvu s První certifikační autoritou a.s., jejíž platnost skončí 20. 9. 2012.

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní zajištění certifikačních služeb, tj. výdej kvalifikovaných certifikátů, kvalifikovaných systémových certifikátů, komerčních certifikátů, komerčních serverových certifikátů a kvalifikovaných časových razítek, včetně jejich archivace. Dále je požadováno napojení poskytování těchto služeb na systém PKI resortu MF pro ministerstvo, Generální ředitelství cel, Generální finanční ředitelství, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a Kancelář finančního arbitra, zejména pro zajištění správy certifikátů ve vazbě na životní cyklus zaměstnance, jako ochrana před jejich zneužitím.

Veřejná zakázka bude zadávána formou výzvy v jednacím řízení bez uveřejnění. Osloveni budou všichni poskytovatelé certifikačních služeb, kteří mají platnou akreditaci Ministerstva vnitra k poskytování certifikačních služeb.

Bod č.10:
Informace pro vládu o připravované veřejné zakázce Pozáruční servis hardware ADIS pro rok 2012 - 2. etapa dle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010

Ministerstvo financí předkládá vládě „Informaci o připravované veřejné zakázce Pozáruční servis hardware ADIS pro rok 2012 – 2. etapa (září až prosinec 2012)“ dle usnesení vlády č. 158 ze dne 22. února 2010. Předmětem veřejné zakázky je zajištění plné funkčnosti hardware, který patří mezi základní podmínky zabezpečení automatizované podpory výkonu správy daní a poplatků v rámci celé daňové správy.

Automatizovaný daňový informační systém (dále jen „ADIS“) slouží pro zkvalitnění správy daní v České republice. Neustále se vyvíjí, aktualizuje a přizpůsobuje požadavkům, které na něj klade legislativa a informační politika Generálního finančního ředitelství. Mezi jeho priority patří reakce na legislativní změny v oblasti daňových zákonů, které správu daní ovlivňují, jeho rozvoj v rozšiřování elektronické komunikace ke zvyšování klientského přístupu daňové správy vůči daňové veřejnosti, tvorba statistik a statistických odhadů, výměna dat s externími subjekty a přizpůsobení se požadavkům Evropské unie, resp. napojení ADIS na EU.

Tento systém je provozován na všech územních finančních orgánech, finančních ředitelstvích a na Generálním finančním ředitelství. K zajištění úkolů, které má systém ADIS plnit, je nutné dostatečně spolehlivě zabezpečit funkčnost zařízení, na kterém je aplikace provozována.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.