Novinky

2.čtvrtletí ´14

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády ve 2. čtvrtletí 2014.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády 25. června 2014

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 11: Metodický pokyn upravující metodiku hlášení nesrovnalostí na vnější úrovni Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) pro programové období 2014 – 2020
 • Bod č. 18: Fiskální výhled České republiky

Vydáno

Materiály na jednání vlády 16. června 2014

 • Bod č. 2: Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 a 2017
 • Bod č. 8: Návrh opatření k omezení dopadů kurzového rizika na závazkování zbývající alokace operačních programů 2007-2013 a státní rozpočet
 • Bod č. 10: Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2013
 • Bod č. 12: Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 27. června 2008 č. 767, o využití vybraných objektů na území města Jičín a o změně usnesení vlády ze dne 19. června 2002 č. 663 a usnesení vlády ze dne 14. června 2006 č. 737
 • Bod č. 14: Odůvodnění veřejných zakázek společně s odůvodněním stanovení předpokládané hodnoty veřejných zakázek, s předpokládanou hodnotou nad 300 mil. Kč, s názvem „Obnovení silnice III/2565 Most Mariánské Radčice“,zadávané v rámci programu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji a s názvem „Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření“, zadávané v rámci programu revitalizace Moravskoslezského kraje
 • Bod č. 15: Seznam významných veřejných zakázek v resortu MF, které budou zahájeny v roce 2014 na základě usnesení vlády ze dne 10. dubna 2013 č. 246
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Fiskální výhled České republiky
 • Bod č. 8: Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky celní správy v oblasti informatiky v jednacím řízení bez uveřejnění

Vydáno

Materiály na jednání vlády 9. června 2014

 • Bod č. 2: Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 a 2017
 • Bod č. 5: Naplnění Centrálního registru administrativních budov daty
 • Bod č. 6: Informace o stavu plnění „ Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33 %, včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem"
 • Bod č. 7: Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2013
 • Bod č. 8: Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 27. června 2008 č. 767, o využití vybraných objektů na území města Jičín a o změně usnesení vlády ze dne 19. června 2002 č. 663 a usnesení vlády ze dne 14. června 2006 č. 737
 • Bod č. 10: Odůvodnění veřejných zakázek společně s odůvodněním stanovení předpokládané hodnoty veřejných zakázek, s předpokládanou hodnotou nad 300 mil. Kč, s názvem „Obnovení silnice III/2565 Most Mariánské Radčice“,zadávané v rámci programu řešení ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji a s názvem „Vyhodnocení stability zlikvidovaných hlavních důlních děl v ostravské dílčí pánvi a návrh bezpečnostních opatření“, zadávané v rámci programu revitalizace Moravskoslezského kraje
 • Bod č. 11: Seznam významných veřejných zakázek v resortu MF, které budou zahájeny v roce 2014 na základě usnesení vlády ze dne 10. dubna 2013 č. 246
  Pro informaci:
 • Bod č. 10: Informace o zadání veřejné zakázky „Právní zastupování České republiky v rozhodčím a souvisejících řízeních a případném smírném řešení sporu se společností Anglia Auto Accessories Ltd. a s pány I. P. Bustou a J. P. Bustou“

Vydáno

Materiály na jednání vlády 28. května 2014

 • Bod č. 2: Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2015 až 2017
 • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 4: Návrh zákona o změně některých zákonů v oblasti kapitálového trhu
 • Bod č. 13: Návrh koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství
 • Bod č. 24: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Pro informaci:

 • Bod č. 1: Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2013

Vydáno

Materiály na jednání vlády 21. května 2014

 • Bod č. 1: Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2015 až 2017
 • Bod č. 9: Zhodnocení zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2014
 • Bod č. 13: Návrh usnesení vlády k využití Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) pro zamezení daňovým a celním únikům

Vydáno

Materiály na jednání vlády 12. května 2014

 • Bod č. 2: Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2015 až 2017
 • Bod č. 6: Návrh koncepčního řešení regulace cen ve vodárenství
 • Bod č. 15: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 21: Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Súdán o konsolidaci súdánského dluhu

Vydáno

Materiály na jednání vlády 28. dubna 2014

 • Bod č. 2: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2013
 • Bod č. 3: Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2015 až 2017
 • Bod č. 10: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/10 „Zahraniční pohledávky České republiky ve správě Ministerstva financí“
 • Bod č. 11: Stanovisko Ministerstva financí ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/15 „Správa odvodů za porušení rozpočtové kázně“
 • Bod č. 12: Stanovisko Ministerstva financí ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/02 „Daňové nedoplatky spravované finančními úřady“

Vydáno

Materiály na jednání vlády 23. dubna 2014

 • Bod č. 2: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2014
  Pro informaci:
 • Bod č. 3: Zavedení modelu spolupráce a koordinace správního a trestního řízení při potírání daňových úniků

Vydáno

Materiály na jednání vlády 16.dubna 2014

 • Bod č. 14: Možnosti skladování nouzových zásob pohonných hmot ve společnosti ČEPRO, a.s. pro subjekty obchodující na území Spolkové republiky Německo
 • Bod č. 15: Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2013 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR

Vydáno

Materiály na jednání vlády 9. dubna 2014

 • Bod č. 3: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu
 • Bod č. 19: Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Gabonské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
 • Bod č. 23: Jmenování členky Dozorčí rady Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za Ministerstvo financí
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2013

Vydáno

Materiály na jednání vlády 2. dubna 2014

 • Bod č. 4: Návrh na vázání výdajů v kapitole Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva v roce 2014
 • Bod č. 9: Návrh na vynětí majetku České republiky, se kterým hospodaří Česká pošta, s.p. z okruhu majetku určeného k privatizaci podle § 5 zákona č. 92/1991 Sb. (*1)
 • Bod č. 13: Jmenování ministra financí guvernérem mezinárodních finančních institucí a Evropské investiční banky
 • Bod č. 16: Návrh na přijetí změny Dohody o Mezinárodní finanční korporaci
  Pro informaci:
 • Bod č. 4: Informace o průběhu kontroly způsobu využití nemovitostí získaných v rámci bezúplatných převodů majetku spravovaného bývalým Fondem dětí a mládeže v likvidaci