CZ EN

Materiály na jednání vlády 9. dubna 2014

Bod č. 3:
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu

Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu.

Novelou zákona o platebním styku se do českého práva implementuje evropské nařízení o požadavcích pro úhrady a inkasa, které stanoví, že platby v eurech budou muset být v budoucnu prováděny v tzv. SEPA standardech. Toto nařízení začne být pro Českou republiku jako pro neeurový členský stát sice závazné až v roce 2016, ale již nyní je třeba provést některé související změny v českém právním řádu.

Dále se navrhuje novelizace zákona o omezení plateb v hotovosti v reakci na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Afs 91/2010-45 ze dne 23. února 2011. V tomto rozsudku dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že povinnost provádět platby nad stanovenou výši výlučně bezhotovostně se vztahuje pouze na případy, kdy se platbou uhrazuje již existující závazek. Takové omezení nemá z věcného hlediska žádný důvod, a proto se text zákona mění tak, aby se zákon o omezení plateb v hotovosti vztahoval i na případy, kdy závazek platbou teprve vzniká.

Novela zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích reaguje na skutečnost, že nový občanský zákoník zrušil někdejší zákon o pojistné smlouvě, aniž z něho převzal ustanovení o informačních povinnostech vůči klientům pojišťoven. Tato ustanovení se proto nyní zařazují do zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, a to v téměř totožné podobě, v jaké byla dříve součástí zákona o pojistné smlouvě.

Bod č. 19:
Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Gabonské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Ministerstvo financí předkládá vládě ke schválení návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Gabonské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.

Ve snaze omezit daňové zatížení ekonomických subjektů, zajistit výměnu informací v daňové oblasti potřebnou pro správu daní a vyloučit mezinárodní dvojí zdanění, k němuž běžně, bez existence daňových smluv, dochází v mezinárodních hospodářských, obchodních, ale i kulturních stycích a jehož příčinou je kolize daňových zákonů jednotlivých států, je mezi zeměmi obvyklé sjednávat bilaterální smlouvy o zamezení dvojímu zdanění.

V současné době existuje ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Gabonem bezesmluvní vztah, přičemž pro rozvoj vzájemných ekonomických vztahů mezi oběma státy je existence smlouvy o zamezení dvojímu zdanění potřebná.

Na expertní úrovni se podařilo tuto komplexní daňovou smlouvu dojednat v listopadu roku 2013. V současnosti probíhá v obou zemích standardní legislativní proces vedoucí k podpisu smlouvy v době co možná nejbližší.
Bod č. 23:
Jmenování členky Dozorčí rady Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za Ministerstvo financí

Ministerstvo financí navrhuje vládě obsadit pozici člena Dozorčí rady Zaměstnanecké pojišťovny Škoda za Ministerstvo financí. Stávající zástupkyni, které končí čtyřleté funkční období v tomto orgánu 19. 4. 2014, navrhuje ministr financí ve funkci ponechat i pro následující období, které začíná dnem 20. 4. 2014.

 

Pro informaci:

Bod č. 1:
Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2013

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci Zprávu o činnosti finančního arbitra za rok 2013. Tato zpráva vypracovaná finančním arbitrem obsahuje v souladu se zákonem o finančním arbitrovi též informaci o nákladech vynaložených na zajištění výkonu činnosti a o projednávaných případech.

Finanční arbitr je správní orgán, který je příslušný k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů na finančním trhu. Do jeho působnosti patří rozhodování sporů z oblasti platebního styku a elektronických peněz, spotřebitelských úvěrů, kolektivního investování, směnárenské činnosti a životního pojištění.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář