Novinky

2.čtvrtletí ´08

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády v 2. čtvrtletí 2008.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády 27. června 2008

 • Bod č. 2: Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2009 a střednědobého výhledu na léta 2010 a 2011
 • Bod č. 3: Informace o plnění úkolů II. etapy důchodové reformy
 • Bod č. 7: Souhrnný návrh finančního a personálního zajištění výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie pro rok 2009
 • Bod č. 8: Návrh na schválení postupu České republiky při ukončování platnosti dohod o podpoře a vzájemné ochraně investic, které Česká republika uzavřela se členskými státy Evropské unie
 • Bod č. 16: Řešení vypořádání ekologických závazků vyplývajících z ekologických závad vzniklých před privatizací na privatizovaném majetku bývalého státního podniku Jihostroj Velešín
 • Bod č. 29: Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Jordánským hášimovským královstvím o změně Dohody mezi Českou republikou a Jordánským hášimovským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Bod č. 37: Využití vybraných objektů na území města Jičín a změna usnesení vlády ze dne 14. června 2006 č. 737
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2007
 • Bod č. 18: Informace o zasedání ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) dne 14. května 2008 v Bruselu

Vydáno

Materiály na jednání vlády 9. června 2008

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony
 • Bod č. 5: Návrh dalšího postupu k urychlení řešení starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací
 • Bod č. 14: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 228)
  Pro informaci:
 • Bod č. 1: Fiskální výhled České republiky
 • Bod č. 4: Informace o činnosti daňové a celní správy České republiky za rok 2007

Vydáno

Materiály na jednání vlády 2. června 2008

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Bod č. 10: Návrh postupu privatizace majetkové účasti státu ve společnosti Letiště Praha, a.s.

Vydáno

Materiály na jednání vlády 28. května 2008

 • Bod č. 4: Návrh nařízení vlády k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu
 • Bod č. 8: Návrh Ujednání o porozumění se společností ŠKODA AUTO, a.s. a návrh zabezpečení investiční přípravy zlepšení veřejné dopravní a technické infrastruktury v Mladé Boleslavi a vrchlabském regionu
 • Bod č. 11: Prodej souboru cenných papírů a zrušení a likvidace obchodních společností, se kterými je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vydáno

Materiály na jednání vlády 21. května 2008

 • Bod č. 5: Návrh zákona o auditorech
 • Bod č. 13: Výběr majetkové účasti státu, tj. podílu 98,85%, na podnikání společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod, vhodné k privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a stanovení způsobu její privatizace
 • Bod č. 20: Návrh na sjednání Dodatkového protokolu mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 5. března 1996 v Záhřebu
 • Bod č. 38: Výběr majetkové účasti státu, tj. podílu 99,22%, na podnikání společnosti STROJIMPORT a.s., vhodné k privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a stanovení způsobu její privatizace

Vydáno

Materiály na jednání vlády 14. května 2008

 • Bod č. 11: Národní strategie na ochranu finančních zájmů Evropských společenství
 • Bod č. 28: Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2007
 • Bod č. 33: Návrh na sjednání Dodatku k Dohodě mezi vládou České republiky, vládou Slovenské republiky a vládou Syrské arabské republiky o vypořádání zadluženosti, podepsané dne 1. dubna 2005 v Praze
  Pro informaci:
 • Bod č. 3: Zpráva o zadluženosti územních samosprávných celků za rok 2007
 • Bod č. 4: Roční souhrnná zpráva o stavu a vývoji zahraničních pohledávek ČR v roce 2007
 • Bod č. 5: Výroční zpráva o stavu využívání pomoci z rozpočtu programu EU Transition Facility, Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska a další zahraniční pomoci poskytované České republice (Program švýcarsko-české spolupráce)
 • Bod č. 11: Informace o plnění opatření uvedených ve Stanovisku MF ke kontrolnímu závěru NKÚ

Vydáno

Materiály na jednání vlády 28. dubna 2008

 • Bod č. 3: Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu splatných jistin státního dluhu a úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v letech 2009 a 2010
 • Bod. č. 19: Zabezpečení dislokace některých organizačních složek státu a obcí s rozšířenou působností Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a Černošice na území hl. m. Prahy
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2007

Vydáno

Materiály na jednání vlády 21. dubna 2008

 • Bod č. 5: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 07/15 „Půjčky a návratné finanční výpomoci poskytnuté ze státního rozpočtu a státních finančních aktiv“
 • Bod. č. 6: Stanovisko Ministerstva financí ČR ke kontrolnímu závěru NKÚ č. 05/35 z kontroly „Majetkové účasti státu v obchodních společnostech se sídlem v České republice“
 • Bod č. 39: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2007
 • Bod č. 40: Návrh střednědobých výdajových rámců na léta 2009 až 2011
 • Bod č. 44: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2008
  Pro informaci:
 • Bod č. 2: Finanční vypořádání nástrojů Phare/Transition Facility s Evropskou komisí v roce 2007

Vydáno

Materiály na jednání vlády 16. dubna 2008

 • Bod č. 2a: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 19: Zpráva o cenové kontrole za rok 2007 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
 • Bod č. 27: Návrh na sjednání Dodatkového protokolu mezi Českou republikou a Marockým královstvím o změně Dohody mezi  Českou republikou a Marockým královstvím o  podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 11. června 2001 v Rabatu

Vydáno

Materiály na jednání vlády 9. dubna 2008

 • Bod č. 18: Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice
 • Bod č. 19: Postup při realizaci a využití nemovitého majetku na silničních hraničních přechodech v příslušnosti hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových po plném zapojení České republiky do schengenského systému
  Pro informaci:
 • Bod č. 6: Sdělení pro Evropskou komisi o podniknutých nápravných krocích v proceduře při nadměrném schodku

Vydáno

Materiály na jednání vlády 2. dubna 2008

 • Bod č. 17: Poskytnutí dotace Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry
 • Bod č. 25: Postup při převodu vybraného majetku státu do vlastnictví statutárního města České Budějovice
 • Bod č. 37: Návrh dalšího postupu privatizace majetkové  účasti státu ve společnosti České  aerolinie a.s.
  Pro informaci:
 • Bod č. 4: Informace o zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) dne 4. března 2008 v Bruselu