CZ EN

Materiály na jednání vlády 27. června 2008

Bod č. 2:
Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2009 a střednědobého výhledu na léta 2010 a 2011

Ministerstvo financí zpracovalo pro jednání vlády materiál  „Příprava státního rozpočtu České republiky na rok  2009 a střednědobého výhledu na léta 2010 a 2011“. Příjmy státního rozpočtu v roce 2009 jsou navrženy v objemu 1 018,4 mld. Kč, výdaje státního rozpočtu v roce 2009 by měly dosáhnout 1 056,5 mld. Kč. Deficit státního rozpočtu na rok 2009 je navržen ve výši 38,1 mld. Kč (v metodice sestavování státního rozpočtu). Součástí materiálu je návrh příjmů a výdajů rozpočtových kapitol státního rozpočtu na léta 2009 až 2011 a návrh příjmů a výdajů státních fondů na léta 2009 až 2011.

Bod č. 3:
Informace o plnění úkolů II. etapy důchodové reformy

Materiál „Informace o plnění úkolů II. etapy důchodové reformy“ zaměřuje pozornost zejména na popis problematiky spočívající v oddělení majetku stávajících penzijních fondů od majetku účastníků penzijního připojištění včetně umožnění účastníkům penzijního připojištění vybrat si z různě zaměřených investičních strategií a navrhuje řešení tohoto úkolu. Dále se věnuje tématu motivace v penzijním připojištění.

Cílem předkládaného materiálu je informovat vládu o směřování prací na úkolech souvisejících s II. etapou důchodové reformy a seznámit ji se záměrem gestora a spolugestora zpracovat nový zákon o penzijním připojištění namísto novely stávajícího zákona, kterou  předpokládá Plán legislativních prací vlády.

Bod č. 7:
Souhrnný návrh finančního a personálního zajištění výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie pro rok 2009

Předložený materiál se zabývá zejména stanovením finančního zabezpečení předsednictví v roce 2009 společně s určením zdrojů krytí. Materiál reflektuje reálný stav požadavků a potřeb, které v roce 2009 v souvislosti s výkonem funkce předsednictví vyvstanou. Část finančních prostředků potřebných pro výkon předsednictví v Radě EU bude převedena při přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2009 z kapitoly Všeobecná pokladní správa do rozpočtu jednotlivých kapitol, zbývající část prostředků zajistí kapitoly z rozpočtu výdajů rozpočtových kapitol v rámci stanoveného limitu finančních prostředků kapitoly.

Předložený materiál nenavrhuje pro rok 2009 další personální navyšování, naopak posílené útvary budou vytvořená místa ve druhé polovině roku rušit s ohledem na postupné snižování objemu agendy po skončení předsednické funkce, nejpozději však do konce roku 2009.

Bod č. 8:
Návrh na schválení postupu České republiky při ukončování platnosti dohod o podpoře a vzájemné ochraně investic, které Česká republika uzavřela se členskými státy Evropské unie

Ministerstvo financí předkládá vládě k vyslovení souhlasu návrh postupu České republiky při ukončování platnosti dohod o ochraně a podpoře investic, které Česká republika uzavřela se členskými státy Evropské unie.

Ministerstvo financí odůvodňuje návrh na ukončení platnosti investičních dohod sjednaných se členskými státy Evropské unie snahou o řešení problémů, které vyplývají ze souběžné  existence těchto dohod  a  úpravy komunitárního práva. Dohody o ochraně investic  uzavřené mezi státy EU se totiž částečně překrývají s právní úpravou investic podle komunitárního práva, což může způsobit nepřehlednou právní situaci při jejich výkladu a použití. Navrhuje se, aby Česká republika v zájmu maximální ochrany vzájemných bilaterálních vztahů  předložila druhému smluvnímu státu příslušné dohody o ochraně a podpoře investic návrh na ukončení její platnosti ve formě dohody.

Bod č. 16:
Řešení vypořádání ekologických závazků vyplývajících z ekologických závad vzniklých před privatizací na privatizovaném majetku bývalého státního podniku Jihostroj Velešín

Vládě ČR se navrhuje souhlasit s uvolněním finančních prostředků do maximální výše 63 756 000,- Kč s DPH z privatizačních výnosů Ministerstva financí na úhradu nákladů na vypořádání ekologických závazků vyplývajících z ekologických závad vzniklých před privatizací na privatizovaném majetku státního podniku Jihostroj Velešín.

V areálu bývalého státního podniku Jihostroj Velešín byly zjištěny velmi závažné ekologické závady, které by mohly ohrozit zdroj pitné vody pro hromadné zásobování obyvatel. Z analýzy rizika jednoznačně vyplývá, že veškerá kontaminace přírodního prostředí indikovaná na lokalitě souvisí s provozem státního podniku Jihostroj před jeho privatizací v r. 1992.

Bod č. 29:
Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Jordánským hášimovským královstvím o změně Dohody mezi Českou republikou a Jordánským hášimovským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic

Na základě článku 307 Smlouvy o založení Evropských společenství (SES)  je Česká republika povinna uvést všechny svoje mezinárodně právní závazky, do kterých vstoupila před svým členstvím v EU, do souladu s komunitárním právem.

Tento návrh se týká možnosti aplikovat rozhodnutí Rady EU a přijmout ochranná opatření omezující volný pohyb kapitálu do a ze třetích zemí, pokud hrozí vážné obtíže při fungování hospodářské a měnové unie, dále pojednává o možnosti přijmout opatření na ochranu základních bezpečnostních zájmů Evropské unie a o výjimkách z národního zacházení a z doložky nejvyšších výhod.

Intenzivní výměnou písemných stanovisek se České republice a Jordánskému hášimovskému království podařilo nalézt vzájemně přijatelné kompromisní znění harmonizačních klauzulí, které vyhovuje zájmům obou smluvních stran.

Bod č. 37:
Využití vybraných objektů na území města Jičín a změna usnesení vlády ze dne 14. června 2006 č. 737

Materiál je předkládán v souladu s usnesením vlády ze dne 10. prosince 2001 č. 1324, které stanoví, že administrativní objekty, se kterými hospodaří a které využívají státní orgány k zabezpečení své činnosti vyplývající ze zákonů, dalších právních předpisů a z řídících aktů ústavních orgánů, jsou specifickou součástí majetku České republiky a jakákoliv změna dislokace, změna právních poměrů takových nemovitostí a nabývání takových nemovitosti do majetku České republiky podléhá souhlasu vlády nebo jí  zmocněného orgánu.

Záměrem předkládaného materiálu je, aby vláda odsouhlasila majetkové změny a konečné dislokace u vybraných administrativních objektů na území města Jičín a aby tak bylo dořešeno zabezpečení výkonu státní správy v přenesené působnosti městem Jičín a vybranými organizačními složkami státu. Za tím účelem by měla být poskytnuta  městu Jičín dotace ve výši 45 mil. Kč na nákup objektu Ruská č.p. 16, Jičín, včetně souvisejících nemovitostí, což  městu umožní uvolnit objekt po bývalém Okresním úřadu Jičín Havlíčkova č.p. 56  pro potřeby  určených organizačních složek státu. Navržená částka by měla být městu vyplacena postupně během let  2008 – 2010.

Vládě se také navrhuje odsouhlasit návrh na bezúplatný převod objektu Kostelní č.p. 406/2, Vyškov, do vlastnictví  původního vlastníka, tj. Římskokatolické farnosti ve Vyškově.

 

Pro informaci

Bod č. 1:
Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2007

Ministerstvo financí zpracovalo pravidelnou Zprávu o vývoji finančního trhu v roce 2007, kterou předkládá vládě pro informaci. Zpráva je publikována dvakrát ročně a podává souhrnné analytické informace o vývoji v jednotlivých sektorech finančního trhu ČR v daném roce. Svým charakterem tak navazuje na předchozí zprávy o vývoji finančního trhu, které byly příznivě přijaty odbornou i laickou veřejností.

Materiál slouží k prezentaci názoru Ministerstva financí na vývoj finančního trhu v uplynulém roce 2007 včetně nástinu budoucích trendů v jeho jednotlivých segmentech. Obsahem této zprávy je meziroční srovnání jednotlivých segmentů finančního trhu z hlediska jejich vývoje  a zpráva rovněž rekapituluje  aktivity Ministerstva financí v oblasti finančního trhu v uplynulém roce.

Bod č. 18:
Informace o zasedání ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) dne 14. května 2008 v Bruselu

Dne 14. května 2008 proběhlo v Bruselu zasedání Rady ministrů financí a hospodářství EU (ECOFIN). Delegaci ČR vedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Ministři se na jednání věnovali mj. tématům kvality veřejných financí a finanční pomoci pro západní Balkán, určili další směr prací na posilování finanční stability v EU a boje proti daňovým podvodům a vytyčili strategické cíle pro budoucnost celní unie. Na jednání byl též poprvé představen návrh rozpočtu EU na příští rok. Před samotným zasedáním proběhl dialog s kandidátskými zeměmi, na němž ministři financí EU se svými protějšky z Chorvatska, bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Turecka společně zhodnotili pokrok těchto zemí v hospodářských reformách na cestě k členství v EU.

První část jednání Rady ECOFIN navázala na diskuse ministrů na jejich neformálním setkání v dubnu ve Slovinsku. Ministři přijali formální závěry, v nichž doporučili cesty ke zvyšování efektivity veřejných výdajů na sociální transfery a vzdělávání a stanovili další úkoly v analýze kvality veřejných financí na úrovni EU. V závěrech Rady k investičnímu rámci pro západní Balkán ministři schválili kroky, které by měly vést k lepší koordinaci a vyšší efektivitě nástrojů finanční pomoci pro tento region. Rada ECOFIN též přijala závěry k otázkám finanční stability a dohledu v EU a aktualizovala tak plány kroků k řešení aktuálních krizí na finančních trzích a k vybudování efektivního systému krizového řízení včetně dohledového rámce, přijaté Radou v minulém roce.

Z oblasti finančních služeb dále ministři přijali závěry k finančnímu vzdělávání a problematice hypotéčního úvěru v EU. V rámci bodu dialog se třetími zeměmi byli ministři informováni Komisí o průběhu strategických rozhovorů EU s USA, Čínou, Indií, Ruskem, Japonskem a dalšími klíčovými partnery v oblasti hospodářské a finanční politiky. V souvislosti s přípravou nadcházejícího summitu EU-USA (12. června 2008) se Komise zaměřila především na pokrok v regulatorním sbližování a posilování ekonomických vztahů mezi EU a USA.

Na programu květnového zasedání Rady ECOFIN bylo i několik bodů z oblasti daní. Ministři vyslechli ústní zprávu Komise o postupu prací na tzv. konvenčních opatřeních v boji proti daňovým podvodům v oblasti DPH. Komise rovněž informovala o svých plánech na revizi směrnice o zdaňování úroků z úspor, které byly urychleny v souvislosti s daňovými úniky nedávno odhalenými v Lichtenštejnsku. V rámci bodu dobrá správa v daňové oblasti byly schváleny závěry s návrhem textu daňové doložky, jež by měla být vložena do smíšených smluv Společenství a členských států se třetími zeměmi a zajistit tak nezbytnou spolupráci a výměnu informací v daňových otázkách.

V posledních závěrech Rady z tohoto zasedání ministři podpořili strategii budoucího rozvoje celní unie a formulovali hlavní úkoly celních správ EU. Jako každý rok představila Komise na květnovém zasedání Rady ECOFIN ministrům svůj první návrh rozpočtu EU pro následující rok, jehož projednávání bude následně probíhat až do prosince tohoto roku. Předběžný návrh rozpočtu EU na rok 2009 byl Komisí zveřejněn 6. května 2008.

V neformální části jednání si ministři financí vyměnili názory na ekonomické dopady uplatňování snížených sazeb DPH a vhodnost snížených sazeb jako nástroje pro dosažení různých politických cílů.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář