CZ EN

Materiály na jednání vlády 21. května 2008

Bod č. 5:
Návrh zákona o auditorech

Návrh nového zákona o auditorech se snaží v co největší možné míře zachovat stávající regulaci auditorské profese a co nejméně zasahovat do fungujících struktur vymezených současným zákonem. Zároveň jsou zde zapracovány požadavky dané směrnicí Evropského Parlamentu a Rady 2006/43/ES o povinném auditu ročních a konsolidovaných účetních závěrek. Jedná se například o vytvoření  nového orgánu veřejného dohledu (Rady pro veřejný dohled nad auditem), vymezení subjektů veřejného zájmu, povinné zakládání výborů pro audit, dále upravuje prvky mezinárodní spolupráce s orgány veřejného dohledu v rámci Evropské unie i spolupráce s orgány veřejného dohledu ve třetích zemích, povinné používání mezinárodních auditorských standardů a postup auditora dle mezinárodně uznávaných etických norem.

Přijetí navrhovaného zákona je nezbytné zejména ve vztahu k evropskému právu a efektivní spolupráci mezi orgány dohledu nad auditorskou profesí v rámci EU, a mělo by přispět k průhlednějšímu prostředí v oblasti auditu a jeho kontroly. Významným přínosem, a to nejen pro podnikatelské prostředí, bude zvýšení důvěryhodnosti účetních jednotek, jejichž účetní závěrka je ověřena auditorem, a to nejen pro domácí a zahraniční investory, ale pro širokou veřejnost a státní instituce.

Bod č. 13:
Výběr majetkové účasti státu, tj. podílu 98,85%, na podnikání společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod, vhodné k privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a stanovení způsobu její privatizace

Předložený písemný materiál navrhuje privatizaci majetkové účasti České republiky, jednající prostřednictvím Ministerstva financí, tj. podílu 98,85%, na podnikání obchodní společnosti TECHNOEXPORT akciová společnost pro zahraniční obchod podle zákona č. 92/1991 Sb. , o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

Vládě se navrhuje, aby na základě předloženého materiálu přijala usnesení, kterým výše uvedenou majetkovou účast do privatizace vybere a současně určí způsob její privatizace.

Bod č. 20:
Návrh na sjednání Dodatkového protokolu mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 5. března 1996 v Záhřebu

Na základě článku 307 Smlouvy o založení Evropských společenství (SES)  je Česká republika povinna uvést všechny svoje mezinárodně právní závazky, do kterých vstoupila před svým členstvím v EU, do souladu s komunitárním právem.

Tento návrh se týká možnosti aplikovat rozhodnutí Rady EU a přijmout ochranná opatření omezující volný pohyb kapitálu do a ze třetích zemí, pokud hrozí vážné obtíže při fungování hospodářské a měnové unie, dále pojednává o možnosti přijmout opatření na ochranu základních bezpečnostních zájmů Evropské unie a o výjimkách z národního zacházení a z doložky nejvyšších výhod.

Intenzivní výměnou písemných stanovisek se České republice a Chorvatské republice podařilo nalézt vzájemně přijatelné kompromisní znění harmonizačních klauzulí, které vyhovuje zájmům obou smluvních stran.

Bod č. 38
Výběr majetkové účasti státu, tj. podílu 99,22%, na podnikání společnosti STROJIMPORT a.s., vhodné k privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, a stanovení způsobu její privatizace

Předložený písemný materiál navrhuje privatizaci majetkové účasti České republiky, jednající prostřednictvím Ministerstva financí, tj. podílu 99,22%, na podnikání obchodní společnosti STROJIMPORT, a.s. podle zákona č. 92/1991 Sb. , o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

Vládě se navrhuje, aby na základě předloženého materiálu přijala usnesení, kterým výše uvedenou majetkovou účast do privatizace vybere a současně určí způsob její privatizace.

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.