CZ EN

Materiály na jednání vlády 9. června 2008

Bod č. 2:
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony

Návrh zákona je zpracován na základě potřeby odstranění vzniku možných rozdílností v daňovém zatížení vybraných skupin fyzických osob v roce 2009 oproti roku 2008, které byly do zákona o daních z příjmů promítnuty v souvislosti s úpravami sazeb fyzických osob  a slev na dani v rámci pozměňovacích návrhů v Poslanecké sněmovně do zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů.

Z řady variantních řešení byla vybrána varianta představující z hlediska fiskálních dopadů poměrně shodný stav jako u současně platného nastavení pro rok 2009. Podstatou je zachování systému DPFO jako v roce 2008 při současném snížení sazby odvodu sociálního pojistného placeného zaměstnanci o jeden procentní bod.

Ministerstvo financí tento návrh považuje za jediné možné řešení, které naplní bezezbytku dva ze tří hlavních politických cílů vytýčených v rámci koaličních dohod a jednáních, která proběhla v souvislosti se schvalováním zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů. Jsou to:

  • odstranění zvýšeného daňového zatížení některých skupin poplatníků – fyzických osob, se zvýšeným důrazem na nízkopříjmové skupiny poplatníků v roce 2009 ve srovnání s rokem 2008,
  • nenarušení bilance (nezvýšení deficitu) veřejných rozpočtů.

Splnění třetího cíle, tj. zachování sazby daně z příjmů fyzických osob na úrovni 12,5 %, při splnění dvou výše uvedených cílů není možné. Hlavním smyslem požadavku na sazbu 12,5 % bylo to, aby se nezvýšilo daňové zatížení poplatníků, což je návrhem splněno kombinací zvýšených slev na dani a snížení sazby pro výběr pojistného na sociální pojištění o jeden procentní bod.

Rozpočtový dopad dvou výše uvedených splněných bodů „politického zadání“ je ve svém souhrnu na veřejné rozpočty mírně negativní a lze jej odhadovat na částku cca 1,7 mld. Kč. Na rozdíl od v současnosti platného stavu nedojde k negativnímu dopadu na příjmy obcí a krajů.

Bod č. 5:
Návrh dalšího postupu k urychlení řešení starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací

Ministerstvo financí ČR předkládá vládě návrh řešení ekologických závazků, který předpokládá vypsat komplexní výběrové řízení na dodavatele, který formou koncese plně převezme odpovědnost za odstranění starých ekologických škod.

Ekologické škody, které se stát zavázal odstranit na začátku 90. let, jsou vážným břemenem regionálního rozvoje, ohrožují životní prostředí a hrozí způsobením velmi významných ekonomických škod v případě žalob a arbitráží firem, kterým brání v užívání jejich majetku. Během 16 let bylo vyčištěno pouze 32 % postižených lokalit a odstraněno pouhých 26 % škod měřeno očekávaným objemem prací.

Ministerstvo financí ČR připravilo a předložilo v říjnu 2007 vládě ČR přehled tří možných variant řešení této rizikové situace. Vláda mu uložila, aby materiál dále rozpracovalo. MF ČR tedy posouzením variant a návrhem optimálního řešení pověřilo renomovanou mezinárodní poradenskou firmu. Společnost A.T.Kearney analyzovala všechny tři varianty z pohledu finančního, právního i organizačního a doporučila uskutečnit variantu C – vypsání komplexního výběrového řízení na generálního dodavatele, která jako jediná umožňuje vyloučit nárůst cen prací, stanovit horní hranici výdajů státu a výrazně urychlit nápravu škod. Varianta A – pokračování v současném postupu s výrazným posílením aparátu ministerstva má být zachována jako záložní. 

Odměna za proplacení škod bude rovněž výsledkem veřejného výběrového řízení a podle předpokladu Ministerstva financí bude nižší než vystavené garance. Její proplacení bude podmíněno rozhodnutím České inspekce životního prostředí o tom, že škody byly skutečně odstraněny. Tímto způsobem budou jednou provždy horní hranicí omezeny potenciální výdaje státu a současně zajištěno, že dodavatel bude motivován k rychlému odstranění škod. Stát tak omezí svá rizika, přičemž si zachová plnou kontrolu nad kvalitou nápravy škod. Místo dalších 20 let by tak ekologické škody měly být odstraněny do roku 2015.  >> Více informací.

Bod č. 14:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 228)

Vládě  se předkládá k vydání rozhodnutí o privatizaci standardní souhrnný materiál, v němž jsou obsaženy přímé prodeje majetku státu, s nímž přísluší hospodařit Vězeňské službě ČR, Správě železniční dopravní cesty, s.o. a ÚZSVM,  a který je ve správě Pozemkového fondu ČR. Jedná se převážně o prodej bytových a rodinných domů jejich nájemcům, a to buď fyzickým osobám nebo právnickým osobám tvořeným nájemci bytů. Výnosy z prodeje majetku obsaženého v materiálu představují cca 110 mil. Kč.

 

Pro informaci

Bod č. 1:
Fiskální výhled České republiky

Ministerstvo financí předkládá vládě pro informaci Fiskální výhled České republiky, který poskytuje informace o aktuálním vývoji veřejných financí, obsahuje střednědobý výhled hospodaření vládního sektoru vycházející ze záměrů vlády a rovněž mezinárodní srovnání údajů o saldu a dluhu sektoru vládních institucí v zemích EU. Fiskální výhled vychází pololetně v návaznosti na etapy sestavování střednědobého výhledu státního rozpočtu a zveřejnění statistických dat za sektor vládních institucí. Je publikován na internetových stránkách Ministerstva financí obvykle v květnu a říjnu, a to v českém i anglickém jazyce.

Bod č. 4:
Informace o činnosti daňové a celní správy České republiky za rok 2007

Ministerstvo financí předkládá vládě České republiky pro informaci materiál „Informace o činnosti daňové a celní správy České republiky za rok 2007“. Cílem tohoto materiálu je zejména poskytnutí relevantních informací o činnosti územních finančních orgánů (daňové správy) a Celní správy ČR. Základem jsou výsledky daňových a celních řízení, tj. objemy vybraných daní, dále informace z oblasti hospodaření, personalistiky, mezinárodní spolupráce atd. Tyto informace jsou využívány mj. pro zabezpečení plnění krátkodobých a střednědobých úkolů modernizace daňové a celní správy a pro případná další legislativní opatření a zhodnocení jejich odrazu v ekonomické situaci společnosti.

Celkový objem daní a cel vybraný daňovou a celní správou vzrostl v roce 2007 meziročně o 8,58 % na 747,3 mld. Kč. Z toho finanční úřady se podílely na výběru částkou 576,5 mld. Kč a celní úřady částkou 170,8 mld. Kč.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář