Novinky

2.čtvrtletí ´06

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády v 2. čtvrtletí 2006.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády 28. června 2006

 • Bod č. 10: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 218)
 • Bod č. 12: Návrh na výpověď Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů, sjednané v Kjótu dne 18. května 1973

Vydáno

Materiály na jednání vlády 14. června 2006

 • Bod č.15: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 05/36 „Nemovitý majetek státu spravovaný Fondem dětí a mládeže v likvidaci“
 • Bod č.24: Další majetkové změny a konečné dislokace u vybraného majetku České republiky
 • Bod č.3: Informace o výsledcích činnosti a hospodaření České konsolidační agentury za rok 2005
 • Bod č.8: Informace o harmonogramu a zdrojovém krytí akce „I/38 Kolín obchvat“ a „Napojení PZ Kolín – Ovčáry na silnice I/38“
 • Bod č.13: Informace o zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 5. května 2006 v Bruselu

Vydáno

Materiály na jednání vlády 7. června 2006

 • Bod č. 11: Prodloužení přechodného období pro vybrané územní samosprávné celky
 • Bod č. 20: Zapojení České republiky do Iniciativy na multilaterální oddlužení rozvojových zemí v rámci Mezinárodní asociace pro rozvoj
 • Bod č. 44: Návrh na schválení úvěrové smlouvy mezi Českou republikou s Evropskou investiční bankou na financování programu Výstavba a obnova infrastruktur vodovodů a kanalizací
 • Bod č. 1: Zpráva o využívání zahraniční pomoci: předvstupní pomoci Evropských společenství (Phare/SAPARD), přechodové pomoci (Transition Facility), Finančních mechanismů EHP a Norska, prostředků na cestovné Rady EU a programů bilaterální pomoci v období 2005/2006, včetně návrhu využití Národního programu Transition Facility 2006
 • Bod č. 5: Odhad čerpání finančních prostředků na účely starých ekologických zátěží související s privatizací a předpokládaný harmonogram jejich vynakládání
 • Bod č. 7: Informace o činnosti daňové a celní správy České republiky za rok 2005

Vydáno

Materiály na jednání vlády 31. května 2006

 • Bod č. 14: Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
 • Bod č. 18: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 219)
 • Bod č. 7: Informace o provedení organizačního, funkčního, procesního a informačního auditu Ministerstva financí

Vydáno

Materiály na jednání vlády 24. května 2006

 • Bod č. 23: Převod kapitálového vkladu v Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) z Kč na USD
 • Bod č. 26: Prodej majetkové účasti České konsolidační agentury ve společnosti ZVVZ a.s.
 • Bod č. 27: Další majetkové změny a konečné dislokace u vybraného majetku České republiky
 • Bod č. 47: Prodej majetkové účasti České konsolidační agentury ve společnosti IPB Real Investment, a.s.
 • Bod č. 8: Informace o neformálním zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) ve dnech 7.- 8. dubna 2006 ve Vídni

Vydáno

Materiály na jednání vlády 17. května 2006

 • Bod č. 13: Zásady postupu při dokončování privatizace podle zákonů č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby a č. 178/2005 Sb. o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 20: Graduace České republiky z operací Evropské banky pro obnovu a rozvoj (European Bank for Reconstruction and Development, EBRD)
 • Bod č. 26: Využití bývalého objektu okresního úřadu U staré sladovny č.p. 470, Nymburk a poskytnutí dotace  vybraným obcím s rozšířenou působností

Vydáno

Materiály na jednání vlády 10. května 2006

 • Bod č. 20: Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2005
 • Bod č. 4: Analýza transformačních nákladů v letech 1991-2005
 • Bod č. 5: Zpráva o zadluženosti územních samosprávných celků za rok 2005
 • Bod č. 9: Pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků Fondu národního majetku České republiky k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1.7.2005 do 31.12.2005 a celkově od počátku privatizace
 • Bod č. 10: Informace o zavedení degresivní obchodní přirážky u léků

Vydáno

Materiály na jednání vlády 26. dubna 2006

 • Bod č. 2: Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2006
 • Bod č. 3: Stanovisko Ministerstva financí ke kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce 05/19 „Správa daně z přidané hodnoty“
 • Bod č. 4: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 05/25 „Hospodaření s majetkem státu a finančními prostředky při likvidaci státních podniků“
 • Bod č. 8: Zpráva o cenové kontrole za rok 2005 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR
 • Bod č. 10: Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Irácké republiky o vypořádání závazku Irácké republiky vůči České republice
 • Bod č. 13: Členský příspěvek České republiky v mezinárodní organizaci daňových správ IOTA (Intra-European Organisation of Tax Administrations)
 • Bod č. 16: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 217)
 • Bod č. 22: Informace o poskytnutých předsunutých platbách na zvláštní účet všeobecného zdravotního pojištění v 1. pololetí 2006

Vydáno

Materiály na jednání vlády 19. dubna 2006

 • Bod č. 2: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2005
 • Bod č. 3: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 257/2005 Sb. o stanovení hodnoty kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území České republiky nebo na daňové území České republiky dovezeného
 • Bod č. 9: Návrh způsobu prodeje podílu společnosti Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s., ve společnosti Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s.
 • Bod č. 23: Změna usnesení vlády ze dne 17. srpna 2005 č. 1010 o dalších bezúplatných převodech vybraných nemovitostí po bývalých okresních úřadech z vlastnictví České republiky do vlastnictví obcí s rozšířenou působností a jiných majetkových změnách a konečných dislokacích s nimi souvisejících

Vydáno

Materiály na jednání vlády 12. dubna 2006

 • Bod č. 23: Prodej majetkového podílu České konsolidační agentury ve společnosti Consus investiční fond, a.s., v likvidaci
 • Bod č. 6: Informace o zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 14. března v Bruselu