CZ EN

Materiály na jednání vlády 31. května 2006

Bod č. 14:
Návrh na sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

V současné době se ve vzájemných daňových vztazích mezi oběma státy uplatňuje Smlouva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která vstoupila v platnost dne 23. prosince 1987. Vzhledem k tomu, že tato smlouva již zcela neodpovídá současné hospodářské a politické situaci v obou zemích a zejména pak potřebám v daňové oblasti, dohodly se příslušné úřady obou států na sjednání smlouvy nové, která by lépe reagovala na stávající prostředí.

Předkládaná daňová smlouva, která byla na expertní úrovni připravena na základě vzorových modelů OECD a OSN, zajišťuje objektivní rozdělení práva na vybrání daní z příjmů mezi oba státy v těch případech, kdy příjmy mají zdroj na území jednoho státu a plynou příjemci se sídlem nebo bydlištěm na území státu druhého. Smlouva upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými orgány obou smluvních stran. Umožňuje řešení sporů vzniklých při výkladu a provádění smlouvy, výměnu informací a koordinaci činností daňových úřadů obou států směřující k omezení případných daňových úniků a podvodů.

Bod č. 18:
Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 219)

Podmínky převodu majetku státu na jiné osoby, k němuž mají právo hospodaření státní podniky, státní peněžní ústavy a jiné státní organizace, upravuje zákon č. 92/1991 Sb. , ve znění pozdějších doplňků a změn. Podkladem pro tyto převody (privatizaci) je návrh rozhodnutí o privatizaci, který určuje jejich rozsah, způsob a podmínky.

Rozhodnutí o privatizaci majetku metodou přímého prodeje (mimo veřejnou dražbu nebo veřejnou soutěž) vydává vláda na návrh Ministerstva financí. Rozhodnutí o privatizaci v dalších věcech si vláda může vyhradit. Pouze vláda pak může  změnit tato rozhodnutí v případech, kdy po vydání rozhodnutí o privatizaci vyjdou najevo závažné skutečnosti, které nebyly známy v době vydání původního rozhodnutí.

V souladu s těmito zásadami, které jsou přesně definovány v § 10, odst. 1 zákona  č. 92/1991 Sb. , o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů, je předkládán vládě k projednání  materiál Ministerstva financí  č. 219.

Návrh usnesení vlády k materiálu, který zahrnuje na tři desítky případů, je rozdělen do těchto částí:

  • část  I - doporučuje  vládě změnit  dřívější rozhodnutí o privatizaci v části podmínek privatizace,
  • část  II  -  doporučuje vládě vydat rozhodnutí o privatizaci, která jsou v příloze č. II zařazena    do části A) - přímé prodeje za kupní cenu ve výši účetní hodnoty ke dni prodeje.

Pro informaci

Bod č. 7:
Informace o provedení organizačního, funkčního, procesního a informačního auditu Ministerstva financí

Obsahem předkládaného materiálu, který navazuje na informativní materiál projednávaný na schůzi vlády dne 19.10.2005, je informace o konečných výsledcích auditu. Závěry z tohoto auditu, který byl proveden v průběhu loňského roku, jsou na ministerstvu uplatňovány od 1. října 2005. V období od října r. 2005 do konce března r. 2006 byla ověřována nová organizační struktura Ministerstva financí. Po pětiměsíčním fungování ministerstva v nových podmínkách byly provedeny některé korektury, mezi které patří např. dílčí převod části agend mezi některými útvary a korekce počtu zaměstnanců některých útvarů.

Do nového uspořádání se rovněž promítly změny přicházející z vnějšího prostředí, např. zrušení FNM a převedení zbylých agend včetně části zaměstnanců do struktury ministerstva. Na druhé straně byla v souladu se sjednocením dohledu na finančním trhem k 1.4.2006 převedena do České národní banky agenda státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění.

V důsledku auditu a všech dalších změn se snížil počet sekcí ministerstva z 9 na 7. Počet odborů klesl ze 40 na 36 a počet oddělení z 156 na 137. Celkový počet zaměstnanců ministerstva se snížil ze 1473 na 1286. Jen na jejich platech ministerstvo v letošním roce ušetří více než 40 miliónů Kč. Další úspory přinese snížení provozních výdajů, neboť v důsledku změn byl snížen i počet budov, ve kterých je ministerstvo rozmístěno.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář