CZ EN

Materiály na jednání vlády 24. května 2006

Bod č. 23:
Převod kapitálového vkladu v Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD) z Kč na USD

Jednou ročně (vždy ke 30. červnu) se provádí přepočet hodnoty splacené části kapitálového vkladu v IBRD podle pohybu Kč vůči USD tak, aby hodnota v USD zůstala beze změny. V několika předchozích letech, kdy kurs amerického dolaru vůči Kč klesal, doplácela IBRD České republice kursový rozdíl formou snižováním nominálních hodnot vlastních směnek vystavených Českou republikou. V současné době je sice kurs USD poměrně nízko, ale jeho hodnota vůči Kč může v průběhu budoucích let zaznamenat zásadní obrat.

S cílem předejít do budoucnosti případům dorovnávání hodnoty kapitálového vkladu v IBRD ze strany ČR je navrhováno převést celý vklad provedený v Kč na vklad v USD. Pravidla IBRD tuto změnu umožňují. Z předběžných jednání se zástupcem ČR ve Světové bance vyplynulo, že na straně IBRD nejsou proti tomuto návrhu žádné námitky.

Bod č. 26:
Prodej majetkové účasti České konsolidační agentury ve společnosti ZVVZ a.s.

Přijatou strategií ČKA v oblasti realizace aktiv je mimo jiné redukovat stávající portfolio majetkových účastí a cenných papírů. V této souvislosti je předkládán vládě návrh na prodej majetkového podílu ve společnosti  ZVVZ a.s., představující 13,92 % na základním kapitálu společnosti, za kupní cenu ve výši 53 161 918,81 Kč, vítězi jednokriteriálního veřejného výběrového řízení, společnosti GES Invest, a.s.

Česká konsolidační agentura je při prodeji cenných papírů povinna postupovat v souladu s § 13, odstavec 5, zákona č. 239/2001 Sb. , o ČKA a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, což znamená, že musí k tomuto kroku obdržet předchozí souhlas vlády.

Bod č. 27:
Další majetkové změny a konečné dislokace u vybraného majetku České republiky

Na základě tohoto návrhu by mělo dojít k dalším majetkovým  změnám u  značného množství objektů po bývalých okresních úřadech, se kterými je nyní příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (UZSVM ) a u dalších objektů, se kterými jsou příslušné hospodařit jiné organizační složky státu.

Majetkové změny spočívají zejména ve změně příslušnosti hospodařit s tímto specifickým majetkem státu na určené organizační složky státu, které jej využijí k plnění svých úkolů a zabezpečí jeho užívání i dalšími státními, případně nestátními institucemi.

Dále je, z důvodu nepotřebnosti tohoto majetku pro stát, navržen přímý převod jednoho objektu do vlastnictví vybraného nestátního subjektu a  prodej 15 objektů formou výběrového řízení. U řady objektů pak dojde pouze ke změně v dislokacích, příslušný hospodařit s nimi bude i nadále Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Navržené majetkové a dislokační změny by měly přispět k efektivnějšímu využití majetku státu.

Bod č. 47:
Prodej majetkové účasti České konsolidační agentury ve společnosti IPB Real Investment, a.s.

V souvislosti se strategií ČKA maximálně redukovat stávající portfolio majektových účastí a cenných papírů, která byla přijata v souvislosti s ukončením její činnosti v roce 2007, je vládě předkládán ke schválení návrh usnesení, na základě kterého bude ČKA umožněno prodat majetkový podíl ve společnosti IPB Real Investment, a.s. (IRI). Tento majetkový podíl, který představuje 100 % na základním kapitálu společnosti, by měl být prodán vítězi jednokriteriálního veřejného výběrového  řízení, a to společnosti Ebia Real, a.s. za cenu ve výši 50 000 Kč.

Společnost IRI již aktuálně nevykonává žádnou podnikatelskou činnost a téměř veškeré volné finanční prostředky této společnosti již byly použity na úhradu jejich závazků vůči ČKA.

Pro informaci

Bod č. 8:
Informace o neformálním zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) ve dnech 7.- 8. dubna 2006 ve Vídni

Ve dnech 7. - 8. dubna 2006 se ve Vídni uskutečnilo neformální jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (ECOFIN). Česká delegace byla vedena velvyslancem ČR při EU Janem Kohoutem. Účastníci se mj. zabývali problematikou společného konsolidovaného základu daně z příjmu korporací, aktuální hospodářskou situací a rozpočtovým vývojem, stabilitou finančních trhů a otázkami spojenými s podnikáním v globalizovaném světě.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář