CZ EN

Materiály na jednání vlády 10. května 2006

Bod č. 20:
Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2005

Předložená roční zpráva vychází z poznatků a hodnocení výsledků finančních kontrol, které ve svých zprávách předložili Ministerstvu financí v souladu s ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb. , správci kapitol státního rozpočtu, krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy za vlastní účetní jednotky a jimi zřízené organizační jednotky. Roční zprávy krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy zahrnují též výsledky z ročních zpráv obcí, statutárních měst a městských částí.

Při veřejnosprávních kontrolách byly přezkoumány vybrané vzorky operací v rozsahu více než 186 mld. Kč u veřejných příjmů, výdajů a veřejné finanční podpory. Veřejnosprávní kontroly byly prováděny důsledněji a kvalitněji, což se zejména projevilo při odhalování nedostatků a přijímání závěrů. V podstatně větším rozsahu se na jejich provádění podílely financující odbory, útvary odpovědné za poskytování veřejné finanční podpory a za zřízení a činnost účetních jednotek. Obdobně jako v předchozích letech byly zjišťovány nedostatky v hospodaření s přidělenými prostředky, zejména případy porušování rozpočtové kázně. Policii ČR bylo kontrolními orgány podáno 43 podezření ze spáchání trestného činu zpronevěry, porušování povinností při správě cizího majetku a neoprávněného použití veřejných prostředků.

Prověřována byla i správnost čerpání prostředků Evropské unie a nastavení řídících a kontrolních systémů při realizaci programů a projektů pomoci Evropské unie. Zkontrolovány byly prostředky v rozsahu téměř 6 mld. Kč u předstrukturálních a strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

Pro informaci

Bod č. 4:
Analýza transformačních nákladů v letech 1991-2005

Cílem materiálu je identifikovat jednotlivé politiky transformačního charakteru a kvantifikovat náklady spojené s jejich  realizací. K dosažení tohoto cíle byla nezbytná úzká spolupráce s těmi institucemi, které nestandardní politiky na základě jednotlivých usnesení vlády realizovaly tj. ČNB, ČKA a její dceřiné společnosti, Česká inkasní, FNM a Pozemkový fond. Analýza tak vznikla na základě dat poskytnutých zejména transformačními institucemi.

Vzhledem k tomu, že součástí materiálu jsou stabilizační a konsolidační opatření realizované ČNB ve prospěch bankovního sektoru a ostatní výdaje státu spojené s kompenzacemi za selhání finančního sektoru, část datových zdrojů poskytla ČNB. Na základě spolupráce jednotlivých odborů Ministerstva financí byly zahrnuty transformační náklady, hrazené v průběhu transformace přímo ze státního rozpočtu.

Celkový objem nákladů transformace v období 1991-2005 činí více než 546 mld. Kč. V této částce nejsou zahrnuty tzv. další náklady, mezi které patří úroky, náklady spojené se správou a dobývání pohledávek, výdaje související přímo s privatizací, provozní a správní výdaje apod. Tyto náklady ještě dále výrazně zvyšují celkové náklady transformace. Ve sledovaném období přesáhly 130 miliard Kč.

Bod č. 5:
Zpráva o zadluženosti územních samosprávných celků za rok 2005

Vláda České republiky přijala dne 14. dubna 2004 usnesení č. 346  o Regulaci zadluženosti obcí a krajů pomocí ukazatele dluhové služby. Přitom uložila místopředsedovi vlády a ministru financí sledovat zadluženost obcí a krajů a každoročně předávat vládě zprávu o vývoji zadluženosti obcí a krajů. 

Obce vykázaly ke konci roku 2005 celkový dluh ve výši 79 mld. Kč a proti skutečnosti roku 2004 se jedná o nárůst ve výši 5,6 %. V celkovém objemu zadluženosti obcí jsou zahrnuty bankovní úvěry od peněžních ústavů, výnosy emitovaných komunálních dluhopisů, návratné finanční výpomoci a půjčky ze státního rozpočtu a z rozpočtů  státních fondů. 

Kraje vykázaly ke konci roku 2005 zadluženost v celkové výši 2,9 mld. Kč, proti roku 2004 se jedná o nárůst ve výši o 1,4 mld. Kč. Celý nárůst zadluženosti byl vykázán na položce úvěry a na položce návratné finanční výpomoci přijaté ze státního rozpočtu a z rozpočtů státních fondů.  Na této částce se zadluženost jimi zřizovaných příspěvkových organizací podílí cca 38,2 %.

Systém regulace zadluženosti podle výše uvedeného usnesení vlády vychází z principu, kdy se v daném kalendářním období sledují výdaje na splátky závazků (především splátky jistin úvěrů a půjček) a poměřují se k vybraným příjmům (daňové příjmy podle zákona č. 243/2000 Sb. , o rozpočtovém určení daní a dotace podle zákona o státním rozpočtu na každý kalendářní rok).

Bod č. 9:
Pololetní informace pro členy vlády České republiky o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků Fondu národního majetku České republiky k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1.7.2005 do 31.12.2005 a celkově od počátku privatizace

Vláda ČR v příloze usnesení č. 51  ze dne 10. ledna 2001 schválila „Zásady pro vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací“. Na základě těchto zásad ministr financí informuje pravidelně pololetně vládu o výši čerpání smluvních garancí poskytnutých na základě těchto zásad ve vztahu k aktuálnímu stavu zdrojů a prostředků FNM ČR.

Celkové příjmy FNM ČR za druhé pololetí roku 2005 činily 17 727 mil. Kč. Výdaje  za stejné období činily 41 762 mil. Kč. Z těchto výdajů bylo na sanaci starých ekologických škod vzniklých před privatizací a na revitalizaci krajiny po těžbě uhlí vynaloženo na 4 066 mil. Kč.

V uvedeném  období vláda ČR neschválila žádnou novou garanci FNM ČR. Splněním podmínky ze dne 20. dubna 2005 usnesení č. 460 , kterým vláda schvaluje změnu výše garance na odstranění ekologických škod vzniklých před privatizací ÚJV Řež, však došlo v tomto období ke zvýšení smluvních garancí FNM ČR o 300 mil. Kč. Výdaje FNM ČR na sanaci starých ekologických škod vzniklých před privatizací činily za toto období celkem cca 3 306 mil. Kč, z toho výdaje na sanační práce představují cca 3 282 mil. Kč a výdaje na supervizi cca 24 mil. Kč.
  
Celkové garance FNM od roku 1991 do 31. prosince 2005 schválené vládou ČR činí cca 146 262 mil. Kč, FNM však garantuje odstraňování ekologických škod vzniklých před privatizací v celkové výši cca 167 131 mil. Kč. Rozdíl mezi garancemi schválenými vládou a částkou garantovanou FNM tvoří ekologické závazky vyplývající přímo z kupních smluv uzavřených v rámci velké privatizace mezi FNM a kupujícími, převážně zahraničními společnostmi, ve kterých se FNM zavázal odstranit staré ekologické závazky vzniklé před privatizací v rámci kupní ceny.

Bod č. 10:
Informace o zavedení degresivní obchodní přirážky u léků

S účinností od 1. srpna 2006 vstoupí v platnost degresivní obchodní přirážka u léčiv a dietních potravin pro zvláštní lékařské účely, která byla dohodnuta na společném jednání ministerstev financí a zdravotnictví a zástupců lékárníků v dubnu letošního roku. Jejím principem je rozdělení současné jednotné výše maximální přirážky do sedmi cenových pásem s diferencovanou výší této přirážky. Cílem této změny je podpora a zlepšení podmínek pro činnost zejména lékáren s nižším obratem a v menších sídlech. Degresivní obchodní přirážka se pohybuje od 10 procent u nejdražších léků s cenou nad 5000 Kč do 33 procent u nejlevnějších léků do 150 Kč.  

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář