CZ EN

Materiály na jednání vlády 7. června 2006

Bod č. 11:
Prodloužení přechodného období pro vybrané územní samosprávné celky

V souvislosti s ukončením přechodného období, po které obce s rozšířenou působností a kraje užívaly bezúplatně administrativní prostory v objektech po bývalých okresních úřadech, se některé územní samosprávné celky obrátily na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který je příslušný s těmito objekty hospodařit, a požádaly o prodloužení tohoto období. Důvodem je vždy mimořádná situace, která jim znemožňuje opustit prostory ke dni 31. prosince 2006.

Vzhledem k tomu, že u těchto prostor v objektech ve vlastnictví státu se předpokládá jejich další využití státními orgány, které jsou často umístěny v nestátních prostorách a platí tržní nájemné, je třeba, aby prodloužení užívacího vztahu ve prospěch  vybraných měst a krajů odsouhlasila vláda. Na základě předloženého materiálu by vláda měla uvedené žádosti posoudit a  stanovit obce a kraje, kterých se bude prodloužení užívacího vztahu týkat, objekty, kterých  se prodloužení týká, rozsah užívaných prostor a rovněž dobu, po kterou budou prostory takto užívány i nadále obcí nebo krajem. Celkem se jedná o 14 obcí s rozšířenou působností a 3 kraje.

Bod č. 20:
Zapojení České republiky do Iniciativy na multilaterální oddlužení rozvojových zemí v rámci Mezinárodní asociace pro rozvoj

Předkládaný materiál specifikuje výši finančních nákladů spojených se zapojením České republiky do Iniciativy a to pro období 2007-2044. Celkový příspěvek ČR na Iniciativu byl vyčíslen na 441,69 mil. Kč, a to se splatností v průběhu 40 let, což odpovídá 0,05%nímu podílu ČR na celkové úhradě.

Mezinárodní asociace pro rozvoj je mezinárodní finanční organizací patřící do skupiny Světové banky. Byla založena v roce 1960 a jejím hlavním posláním je poskytovat pomoc nejchudším rozvojovým zemím v oblastech jako je vzdělávání, zdravotní péče, přístup k pitné vodě, sociální síť, boj proti šíření HIV-AIDS apod. Čerpat prostředky z jejích zdrojů může v současné době 81 zemí, jejichž HNP na obyvatele nepřesahuje 965 USD.

Bod č. 44:
Návrh na schválení úvěrové smlouvy mezi Českou republikou s Evropskou investiční bankou na financování programu Výstavba a obnova infrastruktur vodovodů a kanalizací

V roce 2006 byly přijat zákon, na jehož základě může ČR přijmout úvěr od mezinárodní finanční instituce do výše 3 mld. Kč na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací.

Na základě usnesení vlády č. 1/2006 , kterým vláda schválila přijetí úvěru, bylo 1. místopředsedovi vlády a ministru financí uloženo vybrat ve spolupráci s ministrem zemědělství mezinárodní finanční instituci, od níž Česká republika přijme úvěr. Z nabídek oslovených bank byla vybrána Evropská investiční banka (EIB).

Pro informaci

Bod č. 1:
Zpráva o využívání zahraniční pomoci: předvstupní pomoci Evropských společenství (Phare/SAPARD ), přechodové pomoci (Transition Facility), Finančních mechanismů EHP a Norska, prostředků na cestovné Rady EU a programů bilaterální pomoci v období 2005/2006, včetně návrhu využití Národního programu Transition Facility 2006

Z programů předvstupní pomoci pro Českou republiku byly v roce 2005 realizovány již pouze Národní programy Phare 2002, Phare 2003 a Programy přeshraniční spolupráce 2001-2003. V roce 2005 bylo v rámci těchto předvstupních programů pomoci kontrahováno 98,87 mil. Eur, což je přibližně 2,9 mld. Kč a vyplaceno bylo 73,23 mil. Eur (přibližně 2,12 mld. Kč). Ze státního rozpočtu bylo v rámci národního spolufinancování v roce 2005 vyplaceno 0,41 mld. Kč a 1,18 mld. Kč bylo vyplaceno z jiných národních zdrojů (z největší části ze zdrojů konečných příjemců).

Konečné datum proplácení finančních prostředků z Národního programu Phare 2003 (1. část) je 31. říjen 2006 a konečné datum proplácení programu Phare 2003 (2. část) je stanoveno k  30. listopadu 2006. K datu 30. listopadu 2006 budou tedy realizovány všechny platby vztahující se k projektům Phare 2003 a předvstupní nástroj pomoci Phare bude v České republice uzavřen.

V letošním roce bude rovněž ukončena implementace projektů v rámci programu SAPARD. ČR vyčerpala celou alokovanou částku a proplaceno tak bylo celkem 1495 projektů v celkové výši 3,9 miliardy Kč. Většina ostatních programů je stále aktivních.

Bod č. 5:
Odhad čerpání finančních prostředků na účely starých ekologických zátěží související s privatizací a předpokládaný harmonogram jejich vynakládání

Na základě zákona č. 178/2005 Sb. , o zrušení Fondu národního majetku České republiky a č. 179/2005 Sb. , kterým se změnil zákon č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, vstoupilo Ministerstvo financí do práv, povinností a závazků zrušeného FNM, tedy i do práv, povinností a závazků vztahujících se k uzavřeným smlouvám, kterými se Fond národního majetku České republiky zavázal vůči jednotlivým nabyvatelům z privatizace odstranit staré ekologické zátěže způsobené činností státních podniků. V těchto ekologických smlouvách, uzavřených na základě usnesení vlády, jsou stanoveny garance Ministerstva financí a závazné podmínky jejich čerpání. Nejedná se o financování ze státního rozpočtu, ale o použití části výnosů z privatizace státního majetku. Tento systém je realizován podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách a metodicky podle usnesení vlády ze dne 10. ledna 2001 č. 51 , ve znění pozdějších změn.

Garancemi se pro účely výše uvedených ekologických smluv rozumí finanční objem prostředků, do jejichž výše, podle podmínek ekologických smluv, může Ministerstvo financí maximálně poskytnout úhradu nákladů na splnění ekologických závazků. Ekologickým závazkem se pro účely těchto smluv rozumí znečištění podzemních vod, znečištění horninového prostředí, znečištění staveb či jejich částí a existence skládek škodlivých odpadů, tj. látek, jež svými chemickými, fyzikálními nebo biologickými vlastnostmi mohou při současném technickém stavu zabezpečení skládky ohrozit životní prostředí.

Ministerstvo financí k 31.3.2006 eviduje 91 ukončených ekologických smluv. Z garancí ve výši 9,5 miliardy, schválených vládou na tyto případy, bylo vynaloženo 1,7 miliardy Kč. Úspora garancí u těchto smluv tak činí více než 7,8 miliardy Kč. Systematickým sledováním a upřesňováním se daří snižovat i garance, které vycházejí z ještě neukončených, platných ekologických smluv. Ministerstvo financí tak odhaduje, že z 157,5 miliardy evidovaných aktuálních garancí bude nutné v následujících letech na účely starých ekologických škod vynaložit zhruba 91 miliard Kč.

Výdaje na ekologické projekty mají od počátku privatizace vzestupnou tendenci a s tímto trendem je nutno počítat i v dalších letech zhruba do roku 2010. Poté se předpokládá sestupný trend. Harmonogram počítá s vynakládáním finančních prostředků až do roku 2015.         

Bod č. 7:
Informace o činnosti daňové a celní správy České republiky za rok 2005

Soustava územních finančních orgánů se v roce 2005 sestávala z 8 finančních ředitelství řídících 222 finančních úřadů. Na územních finančního orgánech k 31.12.2005 pracovalo  15 496 zaměstnanců.  V loňském  roce proběhl na Ministerstvu financí organizační, finanční, personální a informační audit, v rámci kterého byla dále upravena organizační struktura Ministerstva financí včetně Ústředního finančního a daňového ředitelství (ÚFDŘ) s cílem zabezpečit větší efektivitu při výkonu působnosti tohoto ústředního orgánu státní správy.

Výsledkem těchto organizačních změn bylo oddělení legislativních činností od výkonu správy daní, tj. soustředění legislativních útvarů na Ministerstvu financí a útvarů vykonávajících správu daní ve skupině  ÚFDŘ. Tyto změny předznamenávají plánovaný vznik nové, Ministerstvu financí podřízené organizační jednotky s celostátní územní působností, kde by měl být soustředěn výkon správy daní, který je v současné době vykonávaný útvary ÚFDŘ.

Od vstupu do Evropské unie dne 1. května 2004 došlo k další podstatné změně v působnosti – daňová správa nyní nově odpovídá za výběr DPH při pořízení zboží a vyjmenovaných služeb z členských zemí Evropské unie a od 1. ledna 2005 i za výběr DPH z dovozů ze zemí mimo EU.

Celní správa české republiky je soustavou orgánů státní správy příslušných mimo jiné k provádění celních předpisů. Celní orgány vykonávají rovněž správu spotřebních daní. Ústředním orgánem celní správy České republiky je Generální ředitelství cel. Dalšími správními úřady pro oblast celnictví je 8 celních ředitelství, které řídí 54 celních úřadů. V roce 2005 pokračoval intenzivní proces transformace celní správy související se vstupem České republiky do Evropské unie. Důsledkem těchto změn a vstupu České republiky do Evropské unie byl pokles počtu výkonných útvarů celní správy, které prováděly výkon působnosti celních orgánů, z 237 před vstupem ČR do EU na 106 (stav k 31.prosinci 2005).

Celkový objem daní a cel vybraný daňovou a celní správou v loňském roce vzrostl o 13,9 procenta na celkových 637 miliard Kč.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář