Novinky

1.čtvrtletí ´06

Informace o materiálech předkládaných na jednání vlády v 1. čtvrtletí 2006.

ilustrace

Vydáno

Materiály na jednání vlády 29. března 2006

 • Bod č. 41: Postoupení zbývajících pohledávek České konsolidační agentury za společností Mora Moravia, a.s.
 • Bod č. 4: Informace o legislativních změnách nezbytných ke splnění usnesení vlády č. 1059 ze dne 24. srpna 2005 k problematice majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami dálnic a silnic I., II. A III. třídy
 • Bod č. 5: Informace pro jednání schůze vlády o čerpání finančních prostředků v rámci nástrojů Phare/Transition Facility

Vydáno

Materiály na jednání vlády 22. března 2006

 • Bod č. 14: Návrh na vyslovení souhlasu s přístupem k Dohodě o boji proti pašování a padělání a všeobecné anulaci nároků z 9. července 2004 mezi ES zastoupeným EK a každým členským státem uvedeným na podpisových stranách této dohody a Philip Morris International Inc., Philip Morris Products Inc., Philip Morris Duty Free Inc. a Philip Morris World Trade Sarl.
 • Bod č. 24: Změna usnesení vlády ČR ze dne 20. dubna 2005 č. 468 o ustavení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci veřejných zakázek podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

Vydáno

Materiály na jednání vlády 15. března 2006

 • Bod č. 6: Výběrové řízení na prodej aktiv společnosti Aero Vodochody, a.s. – shortlist
 • Bod č. 3: Informace Ministerstva financí o kategoriích služeb s vysokým podílem lidské práce, pro které bude ČR žádat o oprávnění aplikace snížené sazby DPH
 • Bod č. 5: Informace o zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 14. února 2006 v Bruselu
 • Bod č. 29: Výplata příspěvku na mandát politické straně Evropští demokraté za 15 zastupitelů zvolených v roce 2002 do zastupitelstva hlavního města Prahy

Vydáno

Materiály na jednání vlády 8. března 2006

 • Bod č. 28: Záměr dalšího postupu pro ukončení činnosti členů finanční skupiny České konsolidační agentury
 • Bod č. 29: Postoupení pohledávek finanční skupiny České konsolidační agentury za dlužníky zemědělsko-potravinářského sektoru za úplatu předem stanovenému zájemci – společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Vydáno

Materiály na jednání vlády 1. března 2006

 • Bod č. 8: Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Radou ministrů Srbska a Černé Hory o změně Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic.
 • Bod č. 10: Majetkové změny a konečné dislokace u vybraných objektů na území města Jeseník a Hodonín.

Vydáno

Materiály na jednání vlády 22. února 2006

 • Bod č. 10: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 05/11 „Finanční prostředky poskytované z Fondu národního majetku České republiky k odstranění starých ekologických zátěží“
 • Bod č. 11: Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 05/12 „Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu“
 • Bod č. 24: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 216)
 • Bod č. 27: Návrh na změnu gesce k dokumentům orgánů ES týkajícím se financování transevropských dopravních a energetických sítí
 • Bod č. 2: Opatření pro podporu elektronické komunikace mezi daňovými poplatníky a územními finančními orgány
 • Bod č. 10: Informace o zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (Ecofin) dne 24. ledna 2006 v Bruselu

Vydáno

Materiály na jednání vlády 15. února 2006

 • Bod č. 5: Návrh na finanční krytí některých výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu na rok 2006
 • Bod č. 36: Postoupení pohledávek České konsolidační agentury za společností Kostelecké uzeniny a.s.
 • Bod č. 2: Informace o připravenosti daňové správy na zavedení registračních pokladen do praxe

Vydáno

Materiály na jednání vlády 8. února 2006

 • Bod č. 7: Harmonogram kroků k reorganizaci odpovědnosti v systému finančního řízení a kontroly a v systému interního auditu na jednotlivých úrovních veřejné správy v návaznosti na specifický cíl 1 pro I. etapu Koncepce kontrolního systému v České republice se zaměřením na finanční kontrolu
 • Bod č. 9: Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
 • Bod č. 15: Návrh na vyslovení souhlasu s přístupem České republiky k právnímu sporu mezi Evropským společenstvím a některými členskými státy na straně jedné a firmami RJR Nabisco Inc. a Japan Tobacco Inc. et al na straně druhé, ve věci pašování cigaret do zemí ES a s tím souvisejícím praním špinavých peněz

Vydáno

Materiály na jednání vlády 25. ledna 2006

 • Bod č. 17: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 215)
 • Bod č. 1: Informace o zájemcích o koupi aktiv společnosti Aero Vodochody, a.s.

Vydáno

Materiály na jednání vlády 18. ledna 2006

 • Bod č. 8: Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Etiopskou federativní demokratickou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění  daňovému úniku v oboru daní z příjmu
 • Bod č. 10: Doplacení kapitálového vkladu České republiky v Mnohostranné agentuře pro investiční záruky (MIGA)

Vydáno

Materiály na jednání vlády 11. ledna 2006

 • Bod č. 6: Zpráva o plnění postupu přijatého k zavedení programového financování na všechny výdaje státního rozpočtu
 • Bod č. 14: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 05/01 „Hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových s majetkem státu“
 • Bod č. 31: Zařazení finančních a nefinančních aktiv a pasiv bývalého Fondu národního majetku po zmocnění ministra financí o rozhodování a použití operacích s těmito prostředky

Vydáno

Materiály na jednání vlády 4. ledna 2006

 • Bod č. 27: Prodej majetkových účastí České konsolidační agentury ve společnostech CRF Praha. a.s., v likvidaci, Chemapol Group, a.s., Letov, a.s., Mostárna Hustopeče, a.s., Přerovské strojírny, a.s., Škoda, a.s., Tchecomalt Group, a.s. a Union Group, a.s.
 • Bod č. 3: Účast České republiky v projektech twinningové spolupráce v jiných zemích (tzv. Twinning Out)
 • Bod č. 10: Informace pro členy vlády ČR o aktuálním vývoji ve sporu William Nagel versus Česká republika
 • Bod č. 13: Informace o uzavření smluv mezi Ministerstvem obrany a společností Aero Vodochody, a.s.
 • Bod č. 22: Informace o zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 6. prosince v Bruselu
 • Bod č. 29: Informace o uskutečnění zahraniční cesty prvního místopředsedy vlády a ministra financí do Chile ve dnech 3.-6. listopadu 2005