CZ EN

Materiály na jednání vlády 1. března 2006

Bod č. 8:
Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Radou ministrů Srbska a Černé Hory o změně Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic

Na základě článku 307 Smlouvy o založení ES (SES) je Česká republika povinna uvést všechny své mezinárodně právní závazky do souladu s komunitárním právem. S ohledem na tento závazek konzultovala Česká republika s Evropskou komisí, v rámci přípravy svého vstupu do Evropské unie, otázku kompatibility dohod o ochraně investic s komunitárním právem, přičemž tyto konzultace pokračovaly i po vstupu České republiky do Evropské unie.

Při konzultacích označila Evropská komise za nekompatibilní ty dohody o ochraně investic, které neumožňují v souladu s články 57, 59 a 60 SES aplikovat rozhodnutí Rady EU přijmout ochranná opatření omezující volný pohyb kapitálu do a ze třetích zemí, pokud hrozí vážné obtíže při fungování hospodářské a měnové unie. Kromě toho jsou v nesouladu s komunitárním právem mj. také ty dohody o ochraně investic, které neumožňují přijmout na základě článku 60 SES opatření na ochranu základních bezpečnostních zájmů, mezi které patří rovněž opatření k ochraně zájmů vyplývajících z členství smluvní strany v celní, hospodářské nebo měnové unii.

Výsledkem výše uvedených bilaterálních konzultací s Evropskou komisí byl návrh několika harmonizačních klauzulí, které by měly být do dohod o ochraně investic s nečlenskými státy EU doplněny s cílem dosáhnout jejich slučitelnosti s komunitárním právem. Od června loňského roku jsou prostřednictvím nót zasílány jednotlivým státům, tj. smluvním stranám příslušných dohod, konkrétní návrhy na úpravu stávajících dohod o podpoře a ochraně investic. Patřičné úpravy v textu smlouvy se Srbskem a Černou Horou byly dohodnuty na jednání delegací obou států, které se uskutečnilo v říjnu 2005 v Praze.

Bod č. 10:
Majetkové změny a konečné dislokace u vybraných objektů na území města Jeseník a Hodonín

Materiál je předkládán v souladu s usnesením vlády ze dne 10. prosince 2001 č. 1324 , ke Statutu Vládní dislokační komise a o Zásadách postupu orgánů státní správy v otázkách dislokace. V něm se stanoví, že nemovitosti (administrativní a reprezentační objekty a pozemky s nimi související), se kterými hospodaří a které využívají státní orgány k zabezpečení své činnosti, jsou specifickou součástí majetku České republiky a jakákoliv změna práv užívání k těmto nemovitostem podléhá souhlasu vlády nebo jejího zmocněného orgánu. Současně si vláda vyhradila právo, po projednání ve Vládní dislokační komisi, rozhodnout o využití budov bývalých okresních úřadů po 31. prosinci 2002.

Na základě předkládaného materiálu by vláda měla odsouhlasit dispozice s dalšími vybranými administrativními budovami po bývalých okresních úřadech, se kterými je příslušný hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Celkem se dispozice dotýkají 2 objektů a souvisejících pozemků, u nichž je navrhována změna příslušnosti hospodařit s majetkem státu z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Úřady práce v Jeseníku a Hodoníně.  Předmětný majetek tak zůstává i nadále ve vlastnictví státu.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář