CZ EN

Materiály na jednání vlády 15. února 2006

Bod č. 5:
Návrh na finanční krytí některých výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu na rok 2006

V materiálu je navrhován způsob pokrytí očekávaných zvýšených výdajů, které nejsou zabezpečeny ve schváleném státním rozpočtu na rok 2006. Konkrétně jde o výdaje státu na pojistné zdravotního pojištění, které se na základě nového nařízení vlády od 1. února 2006 zvyšují z 513 na 560 Kč za osobu a měsíc. Rovněž tak u stavebního spoření se předpokládá, že plánované výdaje, které byly navíc v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR sníženy o 400 miliónů, nebudou obdobně jako v roce 2005 stačit a je navrhováno je zvýšit o 444 miliónů Kč. Obdobně je navrhováno vytvořit novou položku na náhrady klientům obchodníků s cennými papíry ve výši 500 miliónů Kč a navýšit dorovnání přímých plateb v zemědělství o 800 miliónů Kč.

Potřebné finanční prostředky by měly být získány snížením celkových výdajů o 10 procent stavu rezervních fondů, a to u těch kapitol, které mají ve svých rezervních fondech více než 100 miliónů Kč. S tímto opatřením se nepočítá u kapitol s odlišným režimem sestavování rozpočtu, tzn. u Akademie věd a Ministerstva zemědělství. Toto opatření by se netýkalo ani kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, kde se předpokládají v roce 2006 velké finanční nároky na pokrytí dopadu při přechodu na nový systém sociální politiky vyplývající z nových právních předpisů. U kapitoly Ministerstva obrany je navrženo celkové snížení výdajů v roce 2006 o 2,5 miliardy Kč, což odpovídá cca 20 % stavu rezervního fondu. Těmito opatřeními se sníží výdaje kapitol státního rozpočtu v roce 2006 o více než 4,7 miliardy Kč, které budou převedeny do kapitoly Všeobecná pokladní správa k výše uvedeným účelům.

Bod č. 36:
Postoupení pohledávek České konsolidační agentury za společností Kostelecké uzeniny a.s.

V návaznosti na usnesení vlády č. 891  ze dne 13. července 2005, kterým byla společnost Kostelecké uzeniny, a.s., zařazena do vládního programu EXIT 2, tj. postoupení veškerých pohledávek České konsolidační agentury za touto společností strategickému investorovi formou veřejného vícekriteriálního výběrového řízení (minimálně za aktuální tržní cenu),  předkládá Ministerstvo financí vládě k rozhodnutí variantní návrh usnesení v této věci.

V rámci vyhlášeného výběrového řízení obdržela ČKA celkem tři nabídky, z nichž pouze dvě byly nad úrovní tržního ocenění. Byly to nabídky od společností Charlton, a.s., a Agrofert Holding, a.s.. Pouze druhou z nich, Agrofert Holding, a.s., však lze, podle doporučení Rady vlády ČR – Investiční rady, považovat za strategického investora.

Vzhledem k tomu, že existuje rozpor mezi záměrem postoupit pohledávku strategickému investorovi a existencí vyšší nabídky od zájemce nesplňujícího kriteria pro strategického investora, předkládá se vládě k rozhodnutí variantní návrh usnesení obsahující tři možnosti řešení. V první variantě je navrženo postoupení předmětné pohledávky strategickému investorovi podle doporučení Rady vlády ČR – Investiční rady, ve druhé pak investorovi s nejvyšší nabídkou a ve třetí je navrženo zrušení usnesení vlády č. 891/2005 a vyhlášeného výběrového řízení na postoupení těchto pohledávek.

Pro informaci

Bod č. 2:
Informace o připravenosti daňové správy na zavedení registračních pokladen do praxe

Ministerstvo financí ve spolupráci s územními finančními orgány provádí řadu nezbytných kroků k tomu, aby daňová správa byla řádně připravena na agendu související s připravovaným povinným zaváděním registračních pokladen. K přelomu loňského a letošního roku ministerstvo udělilo certifikaci 84 typům registračních pokladen s fiskální pamětí. Zároveň byl certifikován i postup úpravy u 80 již užívaných typů registračních pokladen, které zatím nemají fiskální paměť. Dosud bylo autorizováno i 62 servisních středisek pro úpravy a opravy pokladen.

Byla zřízena  telefonní informační linka a e-mailová adresa, na kterých může veřejnost pokládat dotazy vztahující se k této problematice. Aktuální informace lze získat i na nově vytvořeném samostatném odkazu „Registrační pokladny“ na internetových stránkách daňové správy ČR. Pro zajištění agendy související s registračními pokladnami bylo vyčleněno 327 pracovníků daňové správy, z toho 9 přímo na Ministerstvu financí. Přes toto opatření byl celkový počet zaměstnanců resortu Ministerstva financí snížen o 2 procenta. Pracovníci finančních úřadů procházejí proškolováním a odbornými kursy zaměřenými na tuto problematiku.

V letošním roce jsou připravována setkání s ostatními kontrolními orgány, se kterými bude v této věci následně navázána i užší součinnost. Jde o Českou obchodní inspekci, živnostenské úřady, Ministerstvo průmyslu a obchodu, celní orgány atd. Zkušenosti jsou získávány i ze zahraničí, např. ze Slovenska. V zájmu snížení ekonomického dopadu zavedení registračních pokladen byla v novele zákona o daních z příjmů schválena sleva na dani z příjmů, kterou lze uplatnit jak při pořízení nové pokladny tak i při úpravě již existujícího zařízení. 

K ustanovením zákona, u kterých lze předpokládat aplikační problémy, ministerstvo zpracovává stanoviska a výklady, s nimiž je seznamována odborná veřejnost, které se tato změna dotkne. Připravovány jsou i jiné formy praktické osvěty, např. odborné semináře. V souvislosti s blížícím se datem povinného používání registračních pokladen od 1. 1. 2007 je v průběhu letošního roku plánována i širší informační kampaň.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář