CZ EN

Materiály na jednání vlády 29. března 2006

Bod č. 41:
Postoupení zbývajících pohledávek České konsolidační agentury za společností Mora Moravia, a.s.

Na základě usnesení vlády ze dne 1. června 2005 č. 668  Ministerstvo financí notifikovalo Evropské komisi postoupení pohledávek České konsolidační agentury za společností Mora Moravia, a.s., společnosti Gorenje spol. s r.o., minimálně za tržní cenu stanovenou znalcem. Cílem notifikace bylo zajistit právní jistotu z hlediska práva veřejných podpor.

Dne 7. února 2006 obdrželo Ministerstvo financí odpověď, ze které vyplývá, že Komise na základě posouzení notifikace a dodatečných informací považuje notifikované opatření za neslučitelné s platnými předpisy a tudíž nepřijatelné.

ČKA bude tedy řešit zbývající pohledávky za společností Mora Moravia standardně, tzn. postoupením ve veřejném výběrovém řízení, pokud společnost Mora neuhradí ČKA plnou výši závazku, který je evidován v částce 86,6 miliónu Kč.

Pro informaci

Bod č. 4:
Informace o legislativních změnách nezbytných ke splnění usnesení vlády č. 1059 ze dne 24. srpna 2005 k problematice majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami dálnic a silnic I., II. A III. třídy

Ministerstvo financí k problematice majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami dálnic a silnic I., II. a III. třídy zřídilo pracovní skupinu složenou ze zástupců Ministerstva dopravy, Ministerstva zemědělství a Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Na základě provedené analýzy bylo zjištěno, že předpokládané legislativní změny se týkají pouze Ministerstva zemědělství, resp. Pozemkového fondu.

Ministerstvem zemědělství byly navrženy dva možné způsoby řešení pozemků zastavěných komunikacemi II. a III. třídy, které přešly do vlastnictví krajů a které jsou ve správě Pozemkového fondu ČR.

  1. Pozemky ve správě Pozemkového fondu ČR
    V usnesení vlády č.1059 ze dne 24. srpna 2005  k problematice majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbami dálnic a silnic I., II. a III. třídy bylo v bodě 4 uloženo ministrovi zemědělství navrhnout či realizovat příslušné změny právních předpisů, které by umožňovaly Pozemkovému fondu České republiky bezúplatný převod pozemků pod stavbami silnic II. a III. třídy na kraje. V souladu s tímto bodem je v současné době na úrovni Ministerstva zemědělství a Pozemkového fondu ČR projednávána možná novela zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR.
  2. Směna pozemků
    Vypořádání vlastnictví k pozemkům, které se nacházejí pod komunikacemi, jež jsou ve vlastnictví kraje (nikoliv ve vlastnictví státu),  lze provést v rámci pozemkových úprav tehdy, jestliže kraj vlastní v obvodu pozemkových úprav pozemky, které lze pro směnu za pozemky pod stavbou komunikace využít.
    Vypořádání vlastnictví k pozemkům, které se nacházejí pod komunikací lze provést využitím stávajících možností zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku v platném znění i v případech, kdy kraj pozemky nevlastní.

Bod č. 5:
Informace pro jednání schůze vlády o čerpání finančních prostředků v rámci nástrojů Phare/Transition Facility

Na základě Pokynů pro hospodaření s finančními prostředky při implementaci nástrojů Phare a Transition Facility v České republice, jež jsou přílohou k usnesení vlády České republiky
č. 918 ze dne 21. září 2004 , zpracovalo Ministerstvo financí zprávu informující o čerpání  těchto finančních prostředků poskytnutých Evropskou komisí k programům finančně vypořádaným v roce 2005.

Proces příjímání finanční pomoci z Evropské unie lze rozdělit do tří fází. První fází je vyžádání zálohové platby, druhou fází je příjem a vyplácení průběžných plateb a poslední fází je vyžádání a obdržení závěrečné platby, po kterém následuje finanční vypořádání programu. Výsledkem finančního vypořádání je zjištění, kolik prostředků bylo na realizaci programu skutečně použito. Prostředky, které nebyly na realizaci programu využity či byly využity v rozporu s pravidly pro hospodaření s prostředky Evropské komise, jsou Evropskou komisí vyžádány zpět.

V roce 2005 obdržela Česká republika na programy Phare a Transition Facility celkem 63,1 miliónu eur. Česká republika je z pohledu čerpání a využití finančních prostředků Phare/Transition Facility jednou z nejúspěšnějších zemí využívajících finanční prostředky z těchto nástrojů. Z programů finančně vypořádaných v roce 2005 se podařilo vyčerpat téměř 97 % z celkového objemu prostředků alokovaných na tyto programy.

Mezi hlavní důvody vedoucí k nevyčerpání celé částky poskytnuté na realizaci projektů daného programu patří úspory během realizace projektů (zejména u twinningových projektů a projektů technické asistence), díky kterým je skutečně spotřebovaná částka nižší než částka plánovaná na začátku realizace projektu. 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář