CZ EN

Systém vnitřních zásad a kontaktní osoba

Vzor systému vnitřních zásad a určení kontaktní osoby.

Informace - Nová organizační složka státu - Finanční analytický úřad - s účinností od 1.1.2017.

WEB: www.financnianalytickyurad.cz


Vzor systému vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k naplnění povinností stanovených zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „SVZ“).

POZOR!
V souvislosti s novelizací zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (zákonem č. 368/2016 Sb.,) je tento vzor od 1. 1. 2017 NEPLATNÝ! 
V současné době je připravován vzor nový.

Tento vzor je určen pro povinné osoby, kterým vzniká povinnost vypracovat SVZ podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“).

Finanční analytický útvar Ministerstva financí (dále jen „FAÚ“) publikuje tento vzor pouze jako návod pro povinné osoby a tedy není a ani nemůže být závazným vzorem SVZ vypracovaným podle § 21 odst. 5 AML zákona a využití tohoto vzoru ji nezbavuje povinnosti přizpůsobit jej typu konkrétní vykonávané činnosti.

Vysvětlivky pro publikovaný vzor:

  • Takto označený text SVZ je nezbytné změnit v závislosti na konkrétních podmínkách a činnosti povinné osoby, např.:

    -    namísto výrazu „povinná osoba“ vypsat název společnosti, případně pracovní pozici zaměstnance, který danou činnost v rámci společnosti vykonává (tj. přepážkový pracovník, kontaktní osoba,…),

    -    pokud povinná osoba neuzavírá s klienty obchodní vztahy, vymaže ustanovení o těchto vztazích, která se jí netýkají,

    -    vymazat některá ustanovení, která se nemusí týkat všech povinných osob nebo tato ustanovení upravit podle podmínek konkrétní povinné osoby.

[Takto označený text]  jsou komentáře a pokyny FAÚ určené povinným osobám, tzn., jaké náležitosti mají povinné osoby v jakých částech SVZ doplnit.

 

Vzor oznámení kontaktní osoby

Tento vzor je určen jen pro povinné osoby, kterým vzniká povinnost určit konkrétního zaměstnance k plnění oznamovací povinnosti podle § 18 AML zákona a k zajišťování průběžného styku s FAÚ.

FAÚ vydal tento vzor pouze jako nezávazný návod pro povinné osoby, které mají povinnost informovat FAÚ o určení kontaktní osoby.

Vysvětlivky pro publikovaný vzor:

  •  § 22 AML zákona – o určení kontaktní osoby (zástupce kontaktní osoby) informuje FAÚ úvěrová a finanční instituce (§ 2 odst. 1 písm. a) a b) AML zákona) neprodleně, tzn. okamžitě po té, co se stala povinnou osobou.
  • [………………] vyplní se příslušné údaje.
  • Povinná osoba (typ)1)– do textu oznámení se vyplní příslušný paragraf, písmeno a bod podle typu povinné osoby – viz § 2 odst. 1 AML zákona. Je-li činností, pro které je společnost povinnou osobou více, vyplní se příslušný paragraf, písmeno a body všech těchto činností, např.:

    -    „…jako povinná osoba podle § 2 odst. 1 písm. a) bod 1 AML zákona…“ = v případě banky,

    -    „…jako povinná osoba podle § 2 odst. 1 písm. b) bod 10 AML zákona…“ = v případě směnárny,

    -    „…jako povinná osoba podle § 2 odst. 1 písm. b) bod 5 a 10 AML zákona…“ = v případě poskytovatele platebních služeb malého rozsahu a současně směnárny.

  • Kontaktní osoba (zástupce kontaktní osoby)2)– musí být určena alespoň jedna osoba za podmínek stanovených v § 22 odst. 1 až 3 AML zákona. Může být určeno i více kontaktních osob (či zástupců kontaktní osoby) v závislosti na konkrétní situaci a potřebách dané povinné osoby tak, aby tato byla schopna zajistit včasné podávání oznámení o podezřelém obchodu i provádění neodkladných úkonů a plnění pokynů FAÚ.
  • Informace o určení kontaktní osoby se zasílá datovou schránkou jako příloha (scan ve formátu *.pdf). Pouze v případě, že povinná osoba nemá zřízenu datovou schránku, zasílá informaci o určení kontaktní osoby e-mailem.
  • Povinná osoba neprodleně informuje FAÚ v případě:

    -    změny kontaktní osoby nebo zástupce kontaktní osoby,

    -    změny dílčích údajů ke kontaktní osobě nebo zástupci kontaktní osoby (např. čísla mobilu, e-mailové adresy, faxu),

    -    změně názvu povinné osoby,

    -    typu povinné osoby,

    -    kontaktní adresy nebo sídla povinné osoby.

Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.